Новости

stage_media

Рубриката Новости има информативен и едукативен карактер и може да содржи информации од публикувани податоци и/или податоци за лекови во развој кои не се одобрени од страна на Агенцијата за лекови и медицински средства на Р. Македонија (МАЛМЕД). 

Рубриката е наменета само за здравствени работници. Доколку не сте здравствен работник, Ве молиме разговарајте со Вашиот доктор/фармацевт/медицинска сестра за прашањата кои ги имате во врска со Вашето здравје, лекови, медицински услуги или други здравствени прашања.

РОШ Македонија ДООЕЛ Скопје нема намера да промовира каква било употреба на лек. Поради тоа информациите не треба да се толкуваат како препорака за употреба на било кој лек во одредена индикација или друга препорака која не е одобрена од МАЛМЕД.

За наведените лекови, чиј производител е Hoffmann-La Roche Ltd., Базел, Швајцарија, за информација во врска со одобрените индикации, контраиндикации и податоци за безбедност, Ве молиме да се повикате на Збирниот извештај за особините на лекот за соодветниот лек или контактирајте го Одделот за медицински информации на macedonia.medinfo@roche.com, телефон 02 3103 500, факс 02 3103 524 или на следниов линк.

Новости во 2018 година

 

Скопје, 21. декември 2018 година

Рош презентираше нови податоци за лекови од хематолошкото портфолио во тек на конгресот на Американското здружение за хематологија

 • десет лекови беа претставени во над 70 апстракти, вклучувајќи и 25 орални презентации
 • дополнителни податоци за emicizumab од три регистрациони студии кај лица со хемофилија А, со или без инхибитори на фактор VIII
 • за прв пат беа презентирани клинички податоци за две нови Т-клеточни биспецифични антитела во третман на не-Хочкинов лимфом

Повеќе

________________________________________________________________________

Скопје, 21. декември 2018 година

Европската агенција за лекови му додели PRIME ознака на лекот risdiplam за третман на спинална мускулна атрофија

 • Risdiplam има потенцијал да биде прв орален лек за третман на СМА тип 1, 2 и 3; ретка и онеспособувачка генетска болест која најчесто се дијагностицира кај деца
 • Европската агенција за лекови доделува PRIME (PRIORITY MEdicines) статус на лекови кои можат да понудат голема терапевтска предност во однос на моменталните третмани, или да имаат бенефит за пациентите без третмански опции
 • Risdiplam во моментов се испитува во три глобални, мултицентрични клинички студии кај сите типови на СМА

Повеќе

________________________________________________________________________

Скопје, 21. декември 2018 година

Долготрајно следените податоци покажуваат континуиран бенефит од третманот со polatuzumab vedotin кај релапсен или рефракторен дифузен Б големоклеточен лимфом

 • Polatuzumab vedotin во комбинација со MabThera (rituximab) плус bendamustine повеќе од двојно го продолжи вкупното преживување, во споредба со MabThera плус bendamustine во студијата GO29365
 • Polatuzumab vedotin има потенцијал да стане нова третманска опција после првиот релапс
 • Резултатите од студијата GO29365, прва и единствена рандомизирана студија која покажала бенефит во преживувањето кај пациенти кои не биле кандидати за трансплантација на хематопоетски матични клетки, ќе бидат поднесени до регулаторните власти ширум светот за одобрување на polatuzumab vedotin

Повеќе

________________________________________________________________________

Скопје, 17. декември 2018 година

Hemlibra® обезбедува континуирана контрола на крварењето кај деца со хемофилија А со инхибитори на фактор VIII

 • речиси 77% од децата кои примале emicizumab еднаш неделно немале ниту едно крварења кое имало потреба од третман
 • третманот со emicizumab еднаш неделно ја намалил стапката на третирани крварења за 99% во споредба со претходен третман со лекови за премостување во проспективна интра-пациентска анализа
 • emicizumab на секои две недели и на секои четири недели исто така покажал клинички значајна контрола на крварањата

Повеќе

________________________________________________________________________

Скопје, 31. октомври 2018 година

Промовиран лекот ALECENSA® (alectinib) за третман на пациенти со ALK+ карцином на белите дробови во Македонија

 • ALECENSA® е ефикасен и едноставен за употреба како прволиниски третман за лекување на возрасни пациенти со позитивен анапластичен лимфом киназа (ALK) напреднат не-ситноклеточен белодробен карцином (НСКБК) и  за третман на возрасни пациенти со ALK позитивен напреднат НСКБК кои претходно биле лекувани со crizotinib
 • Се администрира како монотерапија, перорално и има поволен бенефит-ризик профил

Повеќе

________________________________________________________________________

Скопје, 22. октомври 2018 година

Kadcyla® го намалил ризикот од повторно појавување на болеста кај пациенти со HER2-позитивен ран карцином на дојка со резидуална болест по неоадјувантен третман

 • Фаза III cтудијата KATHERINE покажа дека лекот Kadcyla значително го подобрил (iDFS)  понова статистичка алатка за DFS (преживување без болест) во споредба со Herceptin кај пациенти со HER2-позитивен ран карцином на дојка со резидуална болест по неоадјувантен третман
 • Податоците од студијата ќе бидат поднесени до здравствените власти ширум светот, вклучувајќи ја и Aмериканската агенција за храна и лекови и Европската агенција за лекови
 • Резултатите ќе бидат презентирани на San Antonio Breast Cancer Simposium (SABCS) во декември

Повеќе

_________________________________________________________________________

Скопје, 15. октомври 2018 година

„Рош“ објави нови податоци за лекот risdiplam во третман на спинална мускулна атрофија на конгресот на Светското мускулно здружение

 • Прелиминарните податоци од првиот дел на студијата FIREFISH покажаа дека доенчињата со СМА тип 1 ги исполниле развојните пресвртници вклучувајќи седење без поддршка
 • Прелиминарните податоци од првиот дел на студијата SUNFISH покажуваат подобрувања во моторната функција кај лица со СМА тип 2 и 3
 • Досега не се појавиле несакани реакции поврзани со лекот кои довеле до повлекување на пациентите од студиите во кои се испитува risdiplam

Повеќе

_________________________________________________________________________

Скопје, 15. октомври 2018 година

Во тек на конгресот на ECTRIMS беа презентирани податоци за безбедноста и ефикасноста на OCREVUS® (ocrelizumab) во тек на 5 години во третман на релапсна и примарно прогресивна мултипла склероза

 • Податоците ја зајакнаа важноста за ран почеток и продолжување на третманот  со OCREVUS;
 • Новите анализи ја истакнаа потребата за активен третман кај недоволно застапените пациенти, како пациентите со примарно прогресивна МС со напреднат стадиум на инвалидитет и пациентите со релапсни форми на МС со африканско потекло;
 • Рош продолжува со унапредување на клиничкото разбирање на МС преку учество во нови студии, вклучувајќи нови клинички крајни цели и дигитални алатки.

Повеќе

_________________________________________________________________________

Скопје, 16. јули 2018 година

Нови податоци за долгорочното позитивно влијание на OCREVUS врз инвалидитетот кај примарно прогресивна мултипла склероза и започнување на две глобални студии кај пациенти со прогресивни форми на мултипла склероза

 • OCREVUS може да ја оддолжи потребата за инвалидска количка за 7 години кај лица со примарно прогресивна мултипла склероза
 • долгорочните податоци поврзани со ефикасноста и безбедноста се конзистентни со поволниот бенефит-ризик профил на OCREVUS кај двете најчести форми на мултипла склероза
 • две нови фаза IIIb студии за OCREVUS кај прогресивни форми на мултипла склероза со крајни цели за евалуација на функцијата на горните екстремитети и прогресија на инвалидитетот
 • OCREVUS е одобрен во повеќе од 60 земји, со над 50.000 пациенти лекувани ширум светот до денес

Повеќе

_________________________________________________________________________

Скопје, 16. јули 2018 година

Новите обновени податоци потврдуваат дека Gazyva го продолжува животот на лицата со хронична лимфоцитна леукемија во споредба со MabThera

 • после период на следење од речиси пет години, студијата CLL11 покажа намалување на ризикот од прогресија на болеста или смрт за 51% кај пациентите лекувани со Gazyva наспроти MabThera
 • конечната анализа покажа клинички значајна корист во вкупното преживување кај пациентите лекувани со Gazyva наспроти MabThera кога се комбинираат со chlorambucil
 • овие податоци ја нагласуваат супериорноста на третманот базиран на Gazyva врз третманот базиран на MabThera кај пациенти со претходно нетретирана хронична лимфоцитна леукемија и коморбидитети

Повеќе

_________________________________________________________________________

Скопје, 16. јули 2018 година

Лекот emicizumab го намалил бројот на третирани крварења за 96% во фаза III студијата HAVEN 3 кај лица со хемофилија А без инхибитори на фактор VIII

 • во подгрупа на пациенти во студијата HAVEN 3, кои претходно примале профилакса со фактор VIII, стандардна грижа, emicizumab ја намалил стапката на крварења за 68% во споредба со претходната терапија
 • резултатите од фаза III студијата HAVEN 4 покажаа дека emicizumab администриран на секои 4 недели обезбедува клинички значајна контрола на крварењето кај лица со или без инхибитори на фактор VIII

Повеќе

_________________________________________________________________________

Скопје, 05. јули 2018 година

Лекот GAZYVA® е одобрен во Македонија за третман на пациенти со претходно нетретиран напреднат фоликуларен лимфом

 • одобрението се базира на резултати од студијата GALLIUM, кои покажаа супериорно преживување без прогресија на болеста кај пациенти лекувани со GAZYVA® во споредба со MabThera®
 • пациентите лекувани со GAZYVA® имаат за 34% помал ризик од прогресија на болеста или смрт наспроти пациентите лекувани со MabThera®
 • ова е трета одобрена индикација за лекот GAZYVA® во Македонија

Повеќе

_________________________________________________________________________

Скопје, 27. април 2018 година

Лекот OCREVUS® (ocrelizumab) е одобрен во Македонија за третман на пациенти со релапсни форми на мултипла склероза и примарно прогресивна мултипла склероза

 • нова значајна терапевтска опција за лицата со активни форми на релапсна мултипла склероза која значително ги супримира сите три маркери за активност на болеста и прогресија на инвалидноста во споредба со interferon beta-1a
 • прв и единствен лек одобрен во Македонија за третман на лица во рана фаза на примарно прогресивна мултипла склероза
 • поволен бенефит-ризик профил прикажан во три големи интернационални фаза III студии со разновидна популација на пациенти, вклучувајќи ги и пациенти во рана фаза на болеста
 • OCREVUS® се администрира по пат на интравенска инфузија на шест месеци, без потреба од рутински тестови со што се овозможува ефикасна и многу покомфорна терапија со која, за првпат, пациентите со МС нема да мораат да мислат секојдневно или секоја недела на својата терапија

Повеќе

_________________________________________________________________________

Скопје, 02. март 2018 година

Европската Комисија го одобри лекот Hemlibra® за третман на лица со хемофилија А со инхибитори

 • после 20 години одобрен е нов лек во Европа за третман на лица со хемофилија А со инхибитори
 • Hemlibra® покажа супериорна ефикасност во однос на други терапевтски опции со агенси за заобиколување во две фаза III клинички студии кај возрасни, адолесценти и деца
 • администрација на лекот еднаш неделно, супкутано (под кожно) може да придонесе во намалување на товарот на третманот кај лицата со хемофилија А

Повеќе

_________________________________________________________________________

Скопје, 20. февруари 2018 година

На Годишниот конгрес на Европската асоцијација за хемофилија и сродни нарушувања презентирани беа нови податоци од фаза III студиите за лекот emicizumab

 • примарната анализа од студијата HAVEN 1 покажа дека emicizumab сигнификантно ја намалува стапката на крварење и доведува до клинички значајно подобрување на квалитетот на живот на лица со хемофилија А со инхибитори
 • прелиминарната анализа на студијата HAVEN 2 покажа дека профилаксата со emicizumab еднаш неделно успешно го контролира крварењето и клинички значајно го подобрува квалитетот на живот на деца под 12 години со хемофилија А со инхибитори
 • податоците за фармакокинетика и фармакодинамика го потврдија континуираниот ефект на emicizumab кај деца, адолесценти и возрасни лица со хемофилија А 

Повеќе

_________________________________________________________________________

Скопје, 30. јануари 2018 година

Резултатите од меѓународното истражување „MS MindSet“ конечно достапни

 • 96% од лицата со мултипла склероза не учествувале на активности како свадби, родендени и празници поради симптоми или релапси
 • 86% од лицата со мултипла склероза тврдат дека би сакале да имаат помош при извршување на секојдневните задачи и активности во нивниот дом, на пр. чистење и готвење кога не се чувствуваат добро
 • 44% од лицата со мултипла склероза избегнуваат да направат долгорочни планови бидејќи не можат да претпостават како ќе се чувствуваат во иднина
 • 38% од партнерите на лица со мултипла склероза тврдат дека не биле подготвени за товарот кој го носи грижата за лице со мултипла склероза
 • 40% од партнерите на лица со мултипла склероза тврдат дека болеста влијаела врз врската со партнерот кој има мултипла склероза

Повеќе

_________________________________________________________________________

Скопје, 15. јануари 2018 година

OCREVUS® (ocrelizumab) е одобрен во Европската унија за третман на пациенти со релапсни форми на мултипла склероза и примарно прогресивна мултипла склероза

 • прв и единствен лек одобрен во Европската Унија за третман на лица во рана фаза на примарно прогресивна мултипла склероза
 • нова значајна терапевтска опција за лица со активни форми на релапсна мултипла склероза која значително ги супримира трите маркери за активност на болеста и прогресија на инвалидноста во споредба со interferon beta-1a
 • поволен бенефит-ризик профил прикажан во три големи фаза III студии со разновидна популација на пациенти, вклучувајќи ги и пациенти во рана фаза на болеста
 • ОCREVUS® се администрира по пат на интравенска инфузија на шест месеци, без потреба за рутински тестови 

Повеќе

Повеќе
Повеќе

Скопје, 30. јануари 2018 година

 

Повеќе

_________________________________________________________________________

Повеќе

_________________________________________________________________________

Скопје, 16. октомври 2018 година

„Рош“ објави нови податоци за лекот risdiplam во третман на спинална мускулна атрофија на конресот на Светското мускулно здружение

 • Прелиминарните податоци од првиот дел на студијата FIREFISH покажаа дека доенчињата со СМА тип 1 ги исполниле развојните пресвртници вклучувајќи седење без поддршка
 • Прелиминарните податоци од првиот дел на студијата SUNFISH покажуваат подобрувања во моторната функција кај лица со СМА тип 2 и 3
 • Досега не се појавиле несакани реакции поврзани со лекот кои довеле до повлекување на пациентите од студиите во кои се испитува risdiplam

Повеќе

_________

Скопје, 15. октомври 2018 година

Во тек на конгресот на ECTRIMS беа презентирани податоци за безбедноста и ефикасноста на OCREVUS® (ocrelizumab) во тек на 5 години во третман на релапсна и примарно прогресивна мултипла склероза

 • Податоците ја зајакнаа важноста за ран почеток и продолжување на третманот  со OCREVUS;
 • Новите анализи ја истакнаа потребата за активен третман кај недоволно застапените пациенти, како пациентите со примарно прогресивна МС со напреднат стадиум на инвалидитет и пациентите со релапсни форми на МС со африканско потекло;
 • Рош продолжува со унапредување на клиничкото разбирање на МС преку учество во нови студии, вклучувајќи нови клинички крајни цели и дигитални алатки.

Повеќе

_________________________________________________________________________

Скопје, 15. октомври 2018 година

Во тек на конгресот на ECTRIMS беа презентирани податоци за безбедноста и ефикасноста на OCREVUS® (ocrelizumab) во тек на 5 години во третман на релапсна и примарно прогресивна мултипла склероза

 • Податоците ја зајакнаа важноста за ран почеток и продолжување на третманот  со OCREVUS;
 • Новите анализи ја истакнаа потребата за активен третман кај недоволно застапените пациенти, како пациентите со примарно прогресивна МС со напреднат стадиум на инвалидитет и пациентите со релапсни форми на МС со африканско потекло;
 • Рош продолжува со унапредување на клиничкото разбирање на МС преку учество во нови студии, вклучувајќи нови клинички крајни цели и дигитални алатки.

Повеќе

_________________________________________________________________________

Скопје, 31. октомври 2018 година

Промовиран лекот ALECENSA® (alectinib) за третман на пациенти со ALK+ карцином на белите дробови во Македонија

 • ALECENSA® е ефикасен и едноставен за употреба како прволиниски третман за лекување на возрасни пациенти со позитивен анапластичен лимфом киназа (ALK) напреднат не-ситноклеточен белодробен карцином (НСКБК) и  за третман на возрасни пациенти со ALK позитивен напреднат НСКБК кои претходно биле лекувани со crizotinib
 • Се администрира како монотерапија, перорално и има поволен бенефит-ризик профил

Повеќе

________________________________________________________________________

Новости во 2017 година

 

Скопје, 14. ноември 2017 година

„Рош“ ќе презентира нови податоци за голем број хематолошки заболувања на престојниот Годишен состанок на Американското здружение за хематологија 

 • дополнителни резултати од фаза III студиите за лекот emicizumab кај лица со хемофилија А со инхибитори
 • нови податоци за истражувачкиот лек polatuzumab vedotin кај хематолошки малигнитет кој тешко се лекува, кои доведоа до доделување на две ознаки за врвно медицинско откритие од FDA и EMA PRIME

Повеќе

_________________________________________________________________

Скопје, 14. ноември 2017 година

OCREVUS® (ocrelizumab) доби позитивно мислење од страна на Комитетот за лекови наменети за хумана употреба (анг. Committee for Medicinal Products for Human Use) во третман на релапсни форми и примарно прогресивна мултипла склероза 

 • Доколку се одобри, OCREVUS® ќе биде значајна тераписка опција за лицата со активни релапсни форми на мултипла склероза поради супериорната ефикасност врз три најважни маркери за активност на болеста и инвалидитет споредено со Rebif® (interferon beta-1a)
 • Доколку се одобри, OCREVUS® ќе биде прв и единствен лек во Европската унија за пациентите со примарно прогресивна мултипла склероза

Повеќе

_________________________________________________________________

Скопје, 30. октомври 2017 година

„Рош“ презентираше нови податоци за ефикасноста и безбедноста на истражувачкиот лек ocrelizumab кај релапсни и примарно прогресивни форми на мултипла склероза на ECTRIMS

 • Најголем број на податоци за ocrelizumab до денес беа презентирани на состанокот и истите го зајакнаа поволниот профил на бенефит-ризик и го унапредија клиничкото разбирање на прогресијата на болест

Повеќе

_________________________________________________________________

Скопје, 27. октомври 2017 година

„Рош“ доби одобрение во ЕУ за лекот GAZYVA® во третман на лица со претходно нелекуван напреднат фоликуларен лимфом

 • Одобрението се базира на резултатите од клиничката фаза III студија GALLIUM, кои покажаа супериорно преживување без прогресија на болеста кај пациенти лекувани со  Gazyva® во споредба со MabThera

Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 19. јули 2017 година

„Рош“ презентираше нови податоци од клиничката студија GALLIUM зајакнувајќи го клиничкиот бенефит од Gazyva кај лица со претходно нелекуван фоликуларен лимфом

 • подолгото следење на пациентите покажало одржана предност во преживувањето без прогресија на болеста во гранката лекувана со Gazyva во споредба со MabThera, без разлика на хемотерапискиот режим
 • лицата со фоликуларен лимфом, кои примале терапија базирана на Gazyva соопштиле подобрување на квалитетот на живот поврзан со здравјето споредено со периодот пред почеток со терапија
 • прелиминарните анализи укажуваат на тоа дека позитрон емисионата томографија (ПЕТ) може да биде корисна како ран предиктор за преживување без прогресија на болеста и вкупно преживување кај лица со нелекуван фоликуларен лимфом

Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 19. јули 2017 година

Новите податоци презентирани на конгресот на Европската академија за неврологија ја прикажаа значајната придобивка од OCREVUS во намалување на прогресијата на болеста кај релапсна и примарно прогресивна мултипла склероза

 • OCREVUS® го зголемил бројот на пациенти кои ја одржале состојбата на немање докази за прогресија на болеста или активна болест (No Evidence of Progression or Active Disease) во споредба со interferon beta-1a кај релапсна мултипла склероза (РМС) и плацебо кај примарно прогресивна МС (ППМС)
 • OCREVUS® значајно го намалил ризикот за употреба на медицински помагала во споредба со interferon beta-1a кај РМС и плацебо кај ППМС
 • кај пациенти со ППМС, OCREVUS® го намалил ризикот за појава на посериозни облици на прогресија на инвалидноста во споредба со плацебо

Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 19. јули 2017 година

Агенцијата за лекови на РМ издаде одобрение за ставање на лек во промет за лекот MabThera вијала 1600 mg/13,4 ml, раствор за субкутано инјектирање

 • субкутаната формулација на MabThera заштедува време и ја намалува оптеретеноста во споредба со интравенската формулација
 • студијата SAWYER, фаза Ib, покажа споредлива безбедност и ефикасност на MabThera SC во споредба со MabThera за интравенска употреба во комбинација со хемотерапија

Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 17. јули 2017 година

„Рош“ презентираше нови клинички податоци за низа хематолошки болести во тек на двата најголеми настани од областа на хематологија во Европа

 • над 45 абстракти беа презентирани на двата најголеми настани од областа на хематологијата во Европа, 14та Интернационална конференција за малигни лимфоми и 22от Конгрес на Европската хематолошка асоцијација

Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 05. јули 2017 година

Субкутаната формулација на лекот Rituxan Hycela доби одобрение од страна на Американската агенција за храна и лекови за третман на одредени типови на хематолошки малигнитети

 • лекот може да биде администриран во период од пет до седум минути, во споредба со 1,5 часа или повеќе, потребни за интравенска администрација на rituximab

Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 16. мај 2017 година

Новите податоци презентирани на Американската академија за неврологија ја потврдија клиничката придобивка од OCREVUS™ (ocrelizumab) при третман на пациенти со релапсна и примарно прогресивна мултипла склероза

 • OCREVUS брзо ги супримира знаците за активност на болеста кај пациенти со релапсна мултипла склероза
 • кај пациентите со рана релапсна мултипла склероза (новодијагностицирани и без претходно лекување) – OCREVUS бил супериорен во однос на Rebif® (interferon beta-1a) во контролирање на активноста на болеста
 • OCREVUS го намалил заморот кај пациентите со примарна прогресивна мултипла склероза наспроти плацебо
 • студиите покажале дека над 2.200 пациенти со релапсна и примарно прогресивна мултипла склероза, OCREVUS продолжил да покажува поволен профил на бенефит - ризик 

Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 19. април 2017 година

Нова иновативна терапија за хематолошки малигни болести, која овозможува двојно подолго преживување без прогресија на болеста, достапна за пациентите во Македонија

 • нова надеж за болните од хематолошки малигни болести во Р. Македонија е пристапот до новиот таргетиран лек GAZYVA® (obitunuzumab), за лекување на најчестиот вид хематолошки малигни болести, хронична лимфоцитна леукемија и релапс/рефракторен не-Хочкинов лимфом.
 • во склоп на Вториот конгрес на македонското здружение за хематологија, со меѓународно присуство, во Скопје, фармацевтската компанија „Рош“ го промовираше пред стручната јавност новиот лек GAZYVA® (obitunuzumab).

Повеќе

___________________________________________________________________________


Скопје, 13. април 2017 година

Фармацевтската компанија РОШ Македонија промовира нов лек за хематолошки малигнитети во рамките на Вториот Конгрес на Здружението за хематологија на Mакедонија  

Повеќе

 ___________________________________________________________________________

Скопје, 10. април 2017 година

Американската агенција за храна и лекови го одобри лекот OCREVUS™ (ocrelizumab) за третман на релапсна и примарна прогресивна форма на мултипла склероза

 • прва и единствена одобрена терапија која ја модифицира болеста за третман на примарна прогресивна форма на мултипла склероза – една од најонеспособувачките форми на мултипла склероза
 • нова значајна опција за третман на лица со релапсни форми на мултипла склероза која покажала супериорна ефикасност на трите главни маркери за активност на болеста во споредба со Rebif®
 • поволен бенефит–ризик профил покажан во три големи фаза III студии со различна популација на пациенти, вклучувајќи ги и оние во рана фаза на болеста 

Повеќе

 ___________________________________________________________________________

Скопје, 06. февруари 2017 година

Лекот еmicizumab ја исполни примарната крајна цел во фаза III студија кај пациенти со хемофилија А

 • кај пациенти со хемофилија А и инхибитори на факторот VIII, профилаксата со emicizumab го намалила бројот на крвавења со тек на време во споредба со пациентите кои не примале профилакса

Повеќе

 ___________________________________________________________________________

Скопје, 24. јануари 2017 година

Резултатите од фаза III студии за ефикасноста на истражувачкиот лек OCREVUS (ocrelizumab) се засилени со прелиминарни анализи кај две форми на мултипла склероза

 • 75% од пациентите со релапсна мултиплекс склероза постигнале состојба на не постоење на доказ за активна болеста (No evidence of Disease Activity NEDA) со OCREVUS во споредба со interferon beta-1a (Rebif®)
 • 47% од пациентите со примарна прогресивна мултипла склероза постигнале да нема доказ за прогресија на болеста (No Evidence of Progression NEP) со OCREVUS во споредба со плацебо

Повеќе

Скопје, 13. април 2017 година

Фармацевтската компанија РОШ Македонија промовира нов лек за хематолошки малигнитети во рамките на Вториот Конгрес на Здружението за хематологија на Mакедонија 

Повеќе

___________________________________________________________________________

 

Скопје, 03. јули 2017 година

Субкутаната формулација на лекот Rituxan Hycela доби одобрение од страна на Американската агенција за храна и лекови за третман на одредени типови на хематолошки малигнитети

 • Лекот може да биде администриран во период од пет до седум минути, во споредба со 1,5 часа или повеќе, потребни за интравенска администрација на rituximab

Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 03. јули 2017 година

Субкутаната формулација на лекот Rituxan Hycela доби одобрение од страна на Американската агенција за храна и лекови за третман на одредени типови на хематолошки малигнитети

 • Лекот може да биде администриран во период од пет до седум минути, во споредба со 1,5 часа или повеќе, потребни за интравенска администрација на rituximab

Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 03. јули 2017 година

Субкутаната формулација на лекот Rituxan Hycela доби одобрение од страна на Американската агенција за храна и лекови за третман на одредени типови на хематолошки малигнитети

 • Лекот може да биде администриран во период од пет до седум минути, во споредба со 1,5 часа или повеќе, потребни за интравенска администрација на rituximab

Повеќе

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2016

 

Скопје, 19 декември 2016 година

Gazyva им помогнала на пациенти со претходно нелекуван фоликуларен лимфом да преживеат значително подолго време без влошување на болеста во споредба со MabTherа.  Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 19 декември 2016 година

Агенција за храна и лекови на САД го вброи во категоријата на врвни откритија во терапијата, лекот Actemra® за третман на гигантоцелуларен артеритис.  Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 16 ноември 2016 година

Рош Македонија добитник на наградата за најинвентивна практика за 2016 година. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 15 ноември 2016 година

„Рош“ ќе презентира нови клинички податоци за низа хематолошки болести на Годишниот состанок на Американското здружение за хематологија. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 9 ноември 2016 година

Американската агенција за храна и лекови додели Breakthrough therapy ознака на лекот ocrelizumab за третман на примарна прогресивна мултиплекс склероза. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 31 октомври 2016 година

Нова надеж за пациентите со агресивен рак на дојка, промовиран нов лек за рак на дојка во Македонија. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 13 јули 2016 година

Субкутаната формулација на MabThera доби одобрение во Европа за третман на лица со хронична лимфоцитна леукемија. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 11 јули 2016 година

CHMP препорача одобрување од страна на ЕУ на Gazyvaro за третман на лица со претходно третиран фоликуларен лимфом. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 27 јуни 2016 година

Gazyva покажа супериорно преживување без прогресија на болеста во споредба со MabThera кај лица со претходно нелекуван фоликуларен лимфом. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 21 април 2016 година

Новата револуционерна поткожна формулација за третман на лимфоми стана достапна и за пациентите во Македонија. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 25 февруари 2016 година

„Рош Македонија“ донира средства за реновирање на ЈЗУ Универзитетска клиника за хематологија. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 20 јануари 2016 година

Годишен состанок на Американското здружение за хематологија во 2015 година. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 15 јануари 2016 година

Gazyva доведува до длабока ремисија и овозможува значајно подобрување на квалитетот на животот на пациенти со индолентен не-Хочкинов лимфом тешки за третман. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 12 јануари 2016 година

CLL11 студијата: Gazyva овозможува период без потреба од третман од скоро 4 години кај пациенти со претходно нелекувана ХЛЛ. Повеќе

Годишен состанок на Американското здружение за хематологија во 2015 година. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 20 јануари 2016 година

Годишен состанок на Американското здружение за хематологија во 2015 година. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 13 јули 2016 година

Субкутаната формулација на MabThera доби одобрение во Европа за третман на лица со хронична лимфоцитна леукемија. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 13 јули 2016 година

Субкутаната формулација на MabThera доби одобрение во Европа за третман на лица со хронична лимфоцитна леукемија. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 31 октомври 2016 година

Нова надеж за пациентите со агресивен рак на дојка, промовиран нов лек за рак на дојка во Македонија. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 31 октомври 2016 година

Нова надеж за пациентите со агресивен рак на дојка, промовиран нов лек за рак на дојка во Македонија. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 9 ноември 2016 година

Американската агенција за храна и лекови додели Breakthrough therapy ознака на лекот ocrelizumab за третман на примарна прогресивна мултиплекс склероза. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 9 ноември 2016 година

Американската агенција за храна и лекови додели Breakthrough therapy ознака на лекот ocrelizumab за третман на примарна прогресивна мултиплекс склероза. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 15 ноември 2016 година

„Рош“ ќе презентира нови клинички податоци за низа хематолошки болести на Годишниот состанок на Американското здружение за хематологија. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 15 ноември 2016 година

„Рош“ ќе презентира нови клинички податоци за низа хематолошки болести на Годишниот состанок на Американското здружение за хематологија. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 15 ноември 2016 година

„Рош“ ќе презентира нови клинички податоци за низа хематолошки болести на Годишниот состанок на Американското здружение за хематологија. Повеќе

___________________________________________________________________________

 

Скопје, 25 јануари 2017 година

Лекот еmicizumab ја исполни примарната крајна цел во фаза III студија кај пациенти со хемофилија А. Повеќе

 ___________________________________________________________________________

Скопје, 24 јануaри 2017 година

Резултатите од фаза III студии за ефикасноста на истражувачкиот лек OCREVUS® (ocrelizumab) се засилени со прелиминарни анализи кај две форми на мултипла склероза. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 19 декември 2016 година

Gazyva им помогнала на пациенти со претходно нелекуван фоликуларен лимфом да преживеат значително подолго време без влошување на болеста во споредба со MabThera.   Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 19 декември 2016 година

Агенција за храна и лекови на САД го вброи во категоријата на врвни откритија во терапијата, лекот Actemra® за третман на гигантоцелуларен артеритис.  Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 16 ноември 2016 година

Рош Македонија добитник на наградата за најинвентивна практика за 2016 година. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 15 ноември 2016 година

„Рош“ ќе презентира нови клинички податоци за низа хематолошки болести на Годишниот состанок на Американското здружение за хематологија. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 9 ноември 2016 година

Американската агенција за храна и лекови додели Breakthrough therapy ознака на лекот ocrelizumab за третман на примарна прогресивна мултиплекс склероза. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 31 октомври 2016 година

Нова надеж за пациентите со агресивен рак на дојка, промовиран нов лек за рак на дојка во Македонија. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 13 јули 2016 година

Субкутаната формулација на MabThera доби одобрение во Европа за третман на лица со хронична лимфоцитна леукемија. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 11 јули 2016 година

CHMP препорача одобрување од страна на ЕУ на Gazyvaro за третман на лица со претходно третиран фоликуларен лимфом. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 27 јуни 2016 година

Gazyva покажа супериорно преживување без прогресија на болеста во споредба со MabThera кај лица со претходно нелекуван фоликуларен лимфом. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 21 април 2016 година

Новата револуционерна поткожна формулација за третман на лимфоми стана достапна и за пациентите во Македонија. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 25 февруари 2016 година

„Рош Македонија“ донира средства за реновирање на ЈЗУ Универзитетска клиника за хематологија. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 20 јануари 2016 година

Годишен состанок на Американското здружение за хематологија во 2015 година. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 15 јануари 2016 година

Gazyva доведува до длабока ремисија и овозможува значајно подобрување на квалитетот на животот на пациенти со индолентен не-Хочкинов лимфом тешки за третман. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 12 јануари 2016 година

CLL11 студијата: Gazyva овозможува период без потреба од третман од скоро 4 години кај пациенти со претходно нелекувана ХЛЛ. Повеќе

Фармацевтската компанија Hoffmann - La Roche е рангирана како најодржлива здравствена компанија споредDow Jones индексите за одржливост – повторно!  Повеќе

____________________________________________________________________________

Скопје, 12 јануари 2016 година

CLL11 студијата: Gazyva овозможува период без потреба од третман од скоро 4 години кај пациенти со претходно нелекувана ХЛЛ. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 12 јануари 2016 година

CLL11 студијата: Gazyva овозможува период без потреба од третман од скоро 4 години кај пациенти со претходно нелекувана ХЛЛ. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 12 јануари 2016 година

CLL11 студијата: Gazyva овозможува период без потреба од третман од скоро 4 години кај пациенти со претходно нелекувана ХЛЛ. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 12 јануари 2016 година

CLL11 студијата: Gazyva овозможува период без потреба од третман од скоро 4 години кај пациенти со претходно нелекувана ХЛЛ. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 20 јануари 2016 година

Годишен состанок на Американското здружение за хематологија во 2015 година. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 20 јануари 2016 година

Годишен состанок на Американското здружение за хематологија во 2015 година. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 20 јануари 2016 година

Годишен состанок на Американското здружение за хематологија во 2015 година. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 13 јули 2016 година

Субкутаната формулација на MabThera доби одобрение во Европа за третман на лица со хронична лимфоцитна леукемија. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 13 јули 2016 година

Субкутаната формулација на MabThera доби одобрение во Европа за третман на лица со хронична лимфоцитна леукемија. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 31 октомври 2016 година

Нова надеж за пациентите со агресивен рак на дојка, промовиран нов лек за рак на дојка во Македонија. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 31 октомври 2016 година

Нова надеж за пациентите со агресивен рак на дојка, промовиран нов лек за рак на дојка во Македонија. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 9 ноември 2016 година

Американската агенција за храна и лекови додели Breakthrough therapy ознака на лекот ocrelizumab за третман на примарна прогресивна мултиплекс склероза. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 9 ноември 2016 година

Американската агенција за храна и лекови додели Breakthrough therapy ознака на лекот ocrelizumab за третман на примарна прогресивна мултиплекс склероза. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 15 ноември 2016 година

„Рош“ ќе презентира нови клинички податоци за низа хематолошки болести на Годишниот состанок на Американското здружение за хематологија. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 15 ноември 2016 година

„Рош“ ќе презентира нови клинички податоци за низа хематолошки болести на Годишниот состанок на Американското здружение за хематологија. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 15 ноември 2016 година

„Рош“ ќе презентира нови клинички податоци за низа хематолошки болести на Годишниот состанок на Американското здружение за хематологија. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 25 јануари 2017 година

Лекот еmicizumab ја исполни примарната крајна цел во фаза III студија кај пациенти со хемофилија А. Повеќе

 ___________________________________________________________________________

Скопје, 24 јануaри 2017 година

Резултатите од фаза III студии за ефикасноста на истражувачкиот лек OCREVUS® (ocrelizumab) се засилени со прелиминарни анализи кај две форми на мултипла склероза. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 19 декември 2016 година

Gazyva им помогнала на пациенти со претходно нелекуван фоликуларен лимфом да преживеат значително подолго време без влошување на болеста во споредба со MabThera.   Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 19 декември 2016 година

Агенција за храна и лекови на САД го вброи во категоријата на врвни откритија во терапијата, лекот Actemra® за третман на гигантоцелуларен артеритис.  Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 16 ноември 2016 година

Рош Македонија добитник на наградата за најинвентивна практика за 2016 година. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 15 ноември 2016 година

„Рош“ ќе презентира нови клинички податоци за низа хематолошки болести на Годишниот состанок на Американското здружение за хематологија. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 9 ноември 2016 година

Американската агенција за храна и лекови додели Breakthrough therapy ознака на лекот ocrelizumab за третман на примарна прогресивна мултиплекс склероза. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 31 октомври 2016 година

Нова надеж за пациентите со агресивен рак на дојка, промовиран нов лек за рак на дојка во Македонија. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 13 јули 2016 година

Субкутаната формулација на MabThera доби одобрение во Европа за третман на лица со хронична лимфоцитна леукемија. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 11 јули 2016 година

CHMP препорача одобрување од страна на ЕУ на Gazyvaro за третман на лица со претходно третиран фоликуларен лимфом. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 27 јуни 2016 година

Gazyva покажа супериорно преживување без прогресија на болеста во споредба со MabThera кај лица со претходно нелекуван фоликуларен лимфом. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 21 април 2016 година

Новата револуционерна поткожна формулација за третман на лимфоми стана достапна и за пациентите во Македонија. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 25 февруари 2016 година

„Рош Македонија“ донира средства за реновирање на ЈЗУ Универзитетска клиника за хематологија. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 20 јануари 2016 година

Годишен состанок на Американското здружение за хематологија во 2015 година. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 15 јануари 2016 година

Gazyva доведува до длабока ремисија и овозможува значајно подобрување на квалитетот на животот на пациенти со индолентен не-Хочкинов лимфом тешки за третман. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 12 јануари 2016 година

CLL11 студијата: Gazyva овозможува период без потреба од третман од скоро 4 години кај пациенти со претходно нелекувана ХЛЛ. Повеќе

Фармацевтската компанија Hoffmann - La Roche е рангирана како најодржлива здравствена компанија споредDow Jones индексите за одржливост – повторно!  Повеќе

____________________________________________________________________________

Скопје, 12 јануари 2016 година

CLL11 студијата: Gazyva овозможува период без потреба од третман од скоро 4 години кај пациенти со претходно нелекувана ХЛЛ. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 12 јануари 2016 година

CLL11 студијата: Gazyva овозможува период без потреба од третман од скоро 4 години кај пациенти со претходно нелекувана ХЛЛ. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 12 јануари 2016 година

CLL11 студијата: Gazyva овозможува период без потреба од третман од скоро 4 години кај пациенти со претходно нелекувана ХЛЛ. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 12 јануари 2016 година

CLL11 студијата: Gazyva овозможува период без потреба од третман од скоро 4 години кај пациенти со претходно нелекувана ХЛЛ. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 20 јануари 2016 година

Годишен состанок на Американското здружение за хематологија во 2015 година. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 20 јануари 2016 година

Годишен состанок на Американското здружение за хематологија во 2015 година. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 20 јануари 2016 година

Годишен состанок на Американското здружение за хематологија во 2015 година. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 13 јули 2016 година

Субкутаната формулација на MabThera доби одобрение во Европа за третман на лица со хронична лимфоцитна леукемија. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 13 јули 2016 година

Субкутаната формулација на MabThera доби одобрение во Европа за третман на лица со хронична лимфоцитна леукемија. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 31 октомври 2016 година

Нова надеж за пациентите со агресивен рак на дојка, промовиран нов лек за рак на дојка во Македонија. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 31 октомври 2016 година

Нова надеж за пациентите со агресивен рак на дојка, промовиран нов лек за рак на дојка во Македонија. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 9 ноември 2016 година

Американската агенција за храна и лекови додели Breakthrough therapy ознака на лекот ocrelizumab за третман на примарна прогресивна мултиплекс склероза. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 9 ноември 2016 година

Американската агенција за храна и лекови додели Breakthrough therapy ознака на лекот ocrelizumab за третман на примарна прогресивна мултиплекс склероза. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 15 ноември 2016 година

„Рош“ ќе презентира нови клинички податоци за низа хематолошки болести на Годишниот состанок на Американското здружение за хематологија. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 15 ноември 2016 година

„Рош“ ќе презентира нови клинички податоци за низа хематолошки болести на Годишниот состанок на Американското здружение за хематологија. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 15 ноември 2016 година

„Рош“ ќе презентира нови клинички податоци за низа хематолошки болести на Годишниот состанок на Американското здружение за хематологија. Повеќе

___________________________________________________________________________

 

Скопје, 25 јануари 2017 година

Лекот еmicizumab ја исполни примарната крајна цел во фаза III студија кај пациенти со хемофилија А. Повеќе

 ___________________________________________________________________________

Скопје, 24 јануaри 2017 година

Резултатите од фаза III студии за ефикасноста на истражувачкиот лек OCREVUS® (ocrelizumab) се засилени со прелиминарни анализи кај две форми на мултипла склероза. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 19 декември 2016 година

Gazyva им помогнала на пациенти со претходно нелекуван фоликуларен лимфом да преживеат значително подолго време без влошување на болеста во споредба со MabThera.   Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 19 декември 2016 година

Агенција за храна и лекови на САД го вброи во категоријата на врвни откритија во терапијата, лекот Actemra® за третман на гигантоцелуларен артеритис.  Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 16 ноември 2016 година

Рош Македонија добитник на наградата за најинвентивна практика за 2016 година. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 15 ноември 2016 година

„Рош“ ќе презентира нови клинички податоци за низа хематолошки болести на Годишниот состанок на Американското здружение за хематологија. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 9 ноември 2016 година

Американската агенција за храна и лекови додели Breakthrough therapy ознака на лекот ocrelizumab за третман на примарна прогресивна мултиплекс склероза. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 31 октомври 2016 година

Нова надеж за пациентите со агресивен рак на дојка, промовиран нов лек за рак на дојка во Македонија. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 13 јули 2016 година

Субкутаната формулација на MabThera доби одобрение во Европа за третман на лица со хронична лимфоцитна леукемија. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 11 јули 2016 година

CHMP препорача одобрување од страна на ЕУ на Gazyvaro за третман на лица со претходно третиран фоликуларен лимфом. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 27 јуни 2016 година

Gazyva покажа супериорно преживување без прогресија на болеста во споредба со MabThera кај лица со претходно нелекуван фоликуларен лимфом. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 21 април 2016 година

Новата револуционерна поткожна формулација за третман на лимфоми стана достапна и за пациентите во Македонија. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 25 февруари 2016 година

„Рош Македонија“ донира средства за реновирање на ЈЗУ Универзитетска клиника за хематологија. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 20 јануари 2016 година

Годишен состанок на Американското здружение за хематологија во 2015 година. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 15 јануари 2016 година

Gazyva доведува до длабока ремисија и овозможува значајно подобрување на квалитетот на животот на пациенти со индолентен не-Хочкинов лимфом тешки за третман. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 12 јануари 2016 година

CLL11 студијата: Gazyva овозможува период без потреба од третман од скоро 4 години кај пациенти со претходно нелекувана ХЛЛ. Повеќе

Фармацевтската компанија Hoffmann - La Roche е рангирана како најодржлива здравствена компанија споредDow Jones индексите за одржливост – повторно!  Повеќе

____________________________________________________________________________

Скопје, 12 јануари 2016 година

CLL11 студијата: Gazyva овозможува период без потреба од третман од скоро 4 години кај пациенти со претходно нелекувана ХЛЛ. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 12 јануари 2016 година

CLL11 студијата: Gazyva овозможува период без потреба од третман од скоро 4 години кај пациенти со претходно нелекувана ХЛЛ. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 12 јануари 2016 година

CLL11 студијата: Gazyva овозможува период без потреба од третман од скоро 4 години кај пациенти со претходно нелекувана ХЛЛ. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 12 јануари 2016 година

CLL11 студијата: Gazyva овозможува период без потреба од третман од скоро 4 години кај пациенти со претходно нелекувана ХЛЛ. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 20 јануари 2016 година

Годишен состанок на Американското здружение за хематологија во 2015 година. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 20 јануари 2016 година

Годишен состанок на Американското здружение за хематологија во 2015 година. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 20 јануари 2016 година

Годишен состанок на Американското здружение за хематологија во 2015 година. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 13 јули 2016 година

Субкутаната формулација на MabThera доби одобрение во Европа за третман на лица со хронична лимфоцитна леукемија. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 13 јули 2016 година

Субкутаната формулација на MabThera доби одобрение во Европа за третман на лица со хронична лимфоцитна леукемија. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 31 октомври 2016 година

Нова надеж за пациентите со агресивен рак на дојка, промовиран нов лек за рак на дојка во Македонија. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 31 октомври 2016 година

Нова надеж за пациентите со агресивен рак на дојка, промовиран нов лек за рак на дојка во Македонија. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 9 ноември 2016 година

Американската агенција за храна и лекови додели Breakthrough therapy ознака на лекот ocrelizumab за третман на примарна прогресивна мултиплекс склероза. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 9 ноември 2016 година

Американската агенција за храна и лекови додели Breakthrough therapy ознака на лекот ocrelizumab за третман на примарна прогресивна мултиплекс склероза. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 15 ноември 2016 година

„Рош“ ќе презентира нови клинички податоци за низа хематолошки болести на Годишниот состанок на Американското здружение за хематологија. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 15 ноември 2016 година

„Рош“ ќе презентира нови клинички податоци за низа хематолошки болести на Годишниот состанок на Американското здружение за хематологија. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 15 ноември 2016 година

„Рош“ ќе презентира нови клинички податоци за низа хематолошки болести на Годишниот состанок на Американското здружение за хематологија. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 25 јануари 2017 година

Лекот еmicizumab ја исполни примарната крајна цел во фаза III студија кај пациенти со хемофилија А. Повеќе

 ___________________________________________________________________________

Скопје, 24 јануaри 2017 година

Резултатите од фаза III студии за ефикасноста на истражувачкиот лек OCREVUS® (ocrelizumab) се засилени со прелиминарни анализи кај две форми на мултипла склероза. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 19 декември 2016 година

Gazyva им помогнала на пациенти со претходно нелекуван фоликуларен лимфом да преживеат значително подолго време без влошување на болеста во споредба со MabThera.   Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 19 декември 2016 година

Агенција за храна и лекови на САД го вброи во категоријата на врвни откритија во терапијата, лекот Actemra® за третман на гигантоцелуларен артеритис.  Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 16 ноември 2016 година

Рош Македонија добитник на наградата за најинвентивна практика за 2016 година. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 15 ноември 2016 година

„Рош“ ќе презентира нови клинички податоци за низа хематолошки болести на Годишниот состанок на Американското здружение за хематологија. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 9 ноември 2016 година

Американската агенција за храна и лекови додели Breakthrough therapy ознака на лекот ocrelizumab за третман на примарна прогресивна мултиплекс склероза. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 31 октомври 2016 година

Нова надеж за пациентите со агресивен рак на дојка, промовиран нов лек за рак на дојка во Македонија. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 13 јули 2016 година

Субкутаната формулација на MabThera доби одобрение во Европа за третман на лица со хронична лимфоцитна леукемија. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 11 јули 2016 година

CHMP препорача одобрување од страна на ЕУ на Gazyvaro за третман на лица со претходно третиран фоликуларен лимфом. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 27 јуни 2016 година

Gazyva покажа супериорно преживување без прогресија на болеста во споредба со MabThera кај лица со претходно нелекуван фоликуларен лимфом. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 21 април 2016 година

Новата револуционерна поткожна формулација за третман на лимфоми стана достапна и за пациентите во Македонија. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 25 февруари 2016 година

„Рош Македонија“ донира средства за реновирање на ЈЗУ Универзитетска клиника за хематологија. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 20 јануари 2016 година

Годишен состанок на Американското здружение за хематологија во 2015 година. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 15 јануари 2016 година

Gazyva доведува до длабока ремисија и овозможува значајно подобрување на квалитетот на животот на пациенти со индолентен не-Хочкинов лимфом тешки за третман. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 12 јануари 2016 година

CLL11 студијата: Gazyva овозможува период без потреба од третман од скоро 4 години кај пациенти со претходно нелекувана ХЛЛ. Повеќе

Фармацевтската компанија Hoffmann - La Roche е рангирана како најодржлива здравствена компанија споредDow Jones индексите за одржливост – повторно!  Повеќе

____________________________________________________________________________

Скопје, 12 јануари 2016 година

CLL11 студијата: Gazyva овозможува период без потреба од третман од скоро 4 години кај пациенти со претходно нелекувана ХЛЛ. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 12 јануари 2016 година

CLL11 студијата: Gazyva овозможува период без потреба од третман од скоро 4 години кај пациенти со претходно нелекувана ХЛЛ. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 12 јануари 2016 година

CLL11 студијата: Gazyva овозможува период без потреба од третман од скоро 4 години кај пациенти со претходно нелекувана ХЛЛ. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 12 јануари 2016 година

CLL11 студијата: Gazyva овозможува период без потреба од третман од скоро 4 години кај пациенти со претходно нелекувана ХЛЛ. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 20 јануари 2016 година

Годишен состанок на Американското здружение за хематологија во 2015 година. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 20 јануари 2016 година

Годишен состанок на Американското здружение за хематологија во 2015 година. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 20 јануари 2016 година

Годишен состанок на Американското здружение за хематологија во 2015 година. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 13 јули 2016 година

Субкутаната формулација на MabThera доби одобрение во Европа за третман на лица со хронична лимфоцитна леукемија. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 13 јули 2016 година

Субкутаната формулација на MabThera доби одобрение во Европа за третман на лица со хронична лимфоцитна леукемија. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 31 октомври 2016 година

Нова надеж за пациентите со агресивен рак на дојка, промовиран нов лек за рак на дојка во Македонија. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 31 октомври 2016 година

Нова надеж за пациентите со агресивен рак на дојка, промовиран нов лек за рак на дојка во Македонија. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 9 ноември 2016 година

Американската агенција за храна и лекови додели Breakthrough therapy ознака на лекот ocrelizumab за третман на примарна прогресивна мултиплекс склероза. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 9 ноември 2016 година

Американската агенција за храна и лекови додели Breakthrough therapy ознака на лекот ocrelizumab за третман на примарна прогресивна мултиплекс склероза. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 15 ноември 2016 година

„Рош“ ќе презентира нови клинички податоци за низа хематолошки болести на Годишниот состанок на Американското здружение за хематологија. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 15 ноември 2016 година

„Рош“ ќе презентира нови клинички податоци за низа хематолошки болести на Годишниот состанок на Американското здружение за хематологија. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 15 ноември 2016 година

„Рош“ ќе презентира нови клинички податоци за низа хематолошки болести на Годишниот состанок на Американското здружение за хематологија. Повеќе

___________________________________________________________________________