Лекови

COTELLIC® (cobimetinib)

Cotellic®(cobimetinib)

Cotellic® (cobimetinib) претставува лек за перорална употреба, кој го блокира сигналниот пат наречен митоген активирана протеин киназа и на тој начин го инхибира сигналниот јазол на митоген активираните кинази МЕК1 и МЕК2. Комбинацијата на Cotellic со Zelboraf (vemurafenib) ја инхибира реактивацијата на сигналниот пат MAPK од страна на MEK1/2, што доведува до посилна инхибиција на интраклеточната сигнализација и намалување на пролиферацијата на клетките на туморот. Cotellic е индициран за употреба во комбинација со Zelboraf, за лекување на возрасни пациенти со неоперабилен или метастазиран меланом со BRAF V600 мутација.

Повеќе

Gazyva®▼ (obinutuzumab)

Gazyva®▼(obinutuzumab)

Gazyva®▼ (obinutuzumab) претставува хуманизирано anti-CD20 моноклонално антитело тип II на подкласата IgG1 добиено со хуманизација на родителско B-Ly1 глувчешко антитело, произведенo во клеточна линија на овариум на кинески хрчак со рекомбинантна ДНК технологија. Gazyva е индициран за третман на хронична лимфоцитна леукемија, фоликуларен лимфом, релапсен/рефракторен фоликуларен лимфом . ▼ Овој лек подлежи на дополнителен мониторинг кој ќе допринесе за идентификација на нови информации за безбедноста на лекот. Здравствените работници се замолуваат да ги пријавуваат сите сомнителни несакани реакции.

Повеќе

Evrysdi®▼ (risdiplam)

Evrysdi®▼(risdiplam)

Evrysdi®▼ (risdiplam) претставува селективна, мала молекула која се администрира орално. Индициран е за третман на 5q спинална мускулна атрофија (СМА) кај пациенти на возраст од 2 месеци и постари, со клиничка дијагноза на СМА тип 1, тип 2 или тип 3 или со една до четири SMN2 копии. Механизмот на дејство на лекот е како модификатор за врзување на SMN2 со уникатно врзување специфично за SMN2 пред-mRNA да врши промоција на вклучување на егзон 7 и зголемено производство на функционален SMN протеин. ▼Овој лек подлежи на дополнителен мониторинг кој ќе допринесе за идентификација на нови информации за безбедноста на лекот. Здравствените работници се замолуваат да ги пријавуваат сите сомнителни несакани реакции.

Повеќе

Phesgo® (pertuzumab, trastuzumab)

Phesgo®(pertuzumab, trastuzumab)

Phesgo® (pertuzumab, trastuzumab) припаѓа на фармакотерапевтска група: антинеопластични агенси, моноклонални антитела. Phesgo содржи pertuzumab и trastuzumab, кои се одговорни за терапевтскиот ефект на овој лек и хијалуронидаза алфа, ензим кој ja зголемува дисперзија и апсорпција на комбинацијата на активни супстанции од формулацијата по супкутаната администрација. Pertuzumab и trastuzumab се рекомбинантни хуманизирани IgG1 моноклонални антитела кои се насочени кон рецепторот на човечкиот епидермален фактор на раст 2 (HER2). Двете активни супстанции некомпетитивно се врзуваат за различни субдомени на рецепторот HER2 и со комплементарни механизми ја попречуваат сигнализацијата преку овие рецептори.

Повеќе

ESBRIET® (pirfenidone)

Esbriet®(pirfenidone)

Esbriet® (pirfenidone) претставува орален антифибротски лек во форма на капсула со плеотропно дејство индициран за лекување на возрасни пациенти со лесна до умерена идиопатска пулмонална фиброза. Механизмот на дејство на лекот не е целосно познат, но достапните податоци укажуваат на тоа дека има и антифибротични и антиинфламаторни својства во различни in vitro системи и животински модели на пулмонална фиброза.

Повеќе

ALECENSA® (alectinib)

Alecensa®(alectinib)

Alecensa (alectinib) претставува лек за перорална употреба во форма на капсула, кој се користи за лекување на возрасни пациенти со напреднат анапластична лимфом тирозин киназа (ALK) позитивен не-ситно клеточен карцином на белите дробови (НСКБК). Тој претставува високо селективен и потентен инхибитор на протеинот ALK, кој се активира после мутација во генот и промовира зголемен раст и преживување на туморот, кај некои типови на карцином.

Повеќе

Tecentriq® (atezolizumab)

Tecentriq®(atezolizumab)

Tecentriq® (atezolizumab) претставува анти-PD-L1 моноклонално антитело дизајнирано да се поврзe со лиганд рецептор програмиран за клеточна смрт 1 (анг. programmed death ligand, PD-L1) и да го реактивира имуниот одговор. PD-L1 се наоѓа на туморските и имуните клетки кои навлегуваат во туморот и го инхибира анти-туморскиот имун одговор во микросредината на туморот. PD-L1 се врзува за рецепторите PD-1 и B7.1 на Т-клетките и антиген презентирачките клетки и на тој начин ја супресира активноста на цитотоксичните Т-клетки, пролиферацијата на Т-клетките и создавањето на цитокини. Tecentriq преку директно поврзување со PD-L1, овозможува двојна блокада на рецепторите PD-1 и B7.1 и на тој начин овозможува повторно воспоставување на имуниот одговор. Лекот Tecentriq не влијае на интеракцијата PD-L2/PD-1, со што е овозможено понатамошно пренесување на инхибиторните сигнали посредувани од PD-L2/PD-1 и одржување на периферната имуна хомеостаза.

Повеќе

Avastin® (bevacizumab)

Avastin® (bevacizumab)

Avastin® (bevacizumab) e рекомбинантно хуманизирано моноклонално антитело кое селективно се врзува и ја неутрализира биолошката активност на хуманиот васкуларен ендотелијален фактор на раст (VEGF). Неутрализирајќи ја биолошката активност на VEGF се намалува васкуларизацијата на туморите, а со тоа и растот на туморите.

Повеќе

Pulmozyme® (dornasa alfa)

Pulmozyme® (dornasa alfa)

Pulmozyme® (dornasa alfa) е индициран за менаџирање на цистична фиброза (CF) кај пациенти со форсиран витален капацитет (FVC) поголем од 40% од предвиденото за подобрување на пулмоналната функција.

Повеќе

Kadcyla® (trastuzumab emtansine)

Kadcyla (trastuzumab emtansine)

Kadcyla (trastuzumab emtansine) претставува антитело-лек конјугат, составен од trastuzumab, кој е поврзан со emtansine - DM1 преку стабилна врска. По поврзување на лекот Kadcyla со HER2 рецепторот, истиот се интернализира и бива разграден од лизозомите, при што доаѓа до испуштање на цитотоксичниот агенс emtansine.

Повеќе

Ocrevus® (ocrelizumab)

Ocrevus® (ocrelizumab)

Ocrevus® (ocrelizumab) е лек кој претставува иновативен научен пристап во третманот на мултипла склероза. Механизмот на делување вклучува таргетирање на CD20-позитивни Б клетки кои играат клучна улога во патофизиологијата на оваа изнемоштувачка болест.

Повеќе

Pulmozyme® (dornasa alfa)

Pulmozyme® (dornasa alfa)

Pulmozyme® (dornasa alfa) е индициран за менаџирање на цистична фиброза (CF) кај пациенти со форсиран витален капацитет (FVC) поголем од 40% од предвиденото за подобрување на пулмоналната функција.

Повеќе

Recormon®(epoetin beta)

Recormon®(epoetin beta)

Recormon® содржи хормон епоетин бета, кој во однос на неговата аминокиселина и јагленохидратниот состав е идентичен со еритропоетинот кој е изолиран од урина кај анемични пациенти. Еритропоетин е гликопротеин кој го стимулира создавањето на еритроцитите од нивните прогенитори.

Повеќе

Tarceva® (erlotinib)

Tarceva® (erlotinib)

Tarceva® (erlotinib) ја инхибира интраклеточната фосфорилација на HER1/EGFR рецепторот. HER1/EGFR рецепторот се наоѓа на површината на нормални и канцерозни клетки. Во не-клинички модели, инхибицијата на EGFR фосфотирозин резултира со стаза и/или смрт на клетката.

Повеќе

Bondronat® (ibandronic acid)

Bondronat® (ibandronic acid)

Ибандронската киселина е високо потентен бисфосфонат. Бисфосфонатите поседуваат голем афинитет кон минерализираните ткива како што е коската. Главниот механизам на дејство претставува редукција на коскената ресорпција, која абнормално се зголемува во присуство на малиген процес. Соодветно кај пациенти кои се третирани со Bondronat® се забележува намалување на покачените серумски нивоа на калциум и намалување на ризикот од појава на фрактури.

Повеќе

Bonviva® (ibandronic acid)

Bonviva® (ibandronic acid)

Bonviva® (ibandronic acid) е индицирана за третман на постменопаузална остеопороза, со цел да се редуцира ризикот од фрактури. Препорачана доза е 150 mg филм обложена таблета еднаш месечно. Најдобро е таблетата да се зема на иста дата секој месец.

Повеќе

Roferon-A® (interferon alfa-2a)

Roferon-A® (interferon alfa-2a)

Interferon alfa-2a
Антивирален и антинеопластичен агенс
Roferon-A® треба да се администрира со s.c. инјекција.

Повеќе

Mircera® (methoxy polyethylene glycol-epoetin beta)

Mircera® (methoxy polyethylene glycol-epoetin beta)

Mircera® може да се аплицира поткожно или интравенозно, во согласност со клиничката пракса.

Mircera® се применува за лекување на анемија поврзана со хронична бубрежна болест, вклучително и кај пациенти кои се на дијализа и кај пациенти кои не се на дијализа.

Mircera® е хемиски синтетизиран континуиран активатор на рецепторите за еритропоетин. За разлика од еритропоетинот, Mircera® покажува различна активност на ниво на рецепторот, што се карактеризира со побавно поврзување за рецепторот и побрзо одвојување од него, како и зголемен полуживот. Овие разлики во фармаколошките карактеристики се значајни за да може кај пациентите да се постигне режим на дозирање на Mircera® од еднаш месечно.

Повеќе

CellCept® (mycophenolate mofetil)

CellCept® (mycophenolate mofetil)

CellCept® претставува селективен имуносупресивен лек кој е достапен во облик на капсули од 250 mg и таблети од 500 mg и треба да се користи истовремено со циклоспорин и кортикостероиди.

Повеќе

GAZYVA® (obinutuzumab)

GAZYVA® (obinutuzumab)

Повеќе

Xenical® (orlistat)

Xenical® (orlistat)

Xenical® во комбинација со блага хипокалорична диета, е индициран за третман кај обезни пациенти или пациенти со прекумерна телесна тежина поврзана со нарушувања.

Препорачана доза на Xenical® е една капсула од 120 mg со секој главен оброк (за време или до еден час после оброкот). Доколку се прескокне оброкот или доколку оброкот не содржи масти, дозирањето со Xenical® може да биде прескокнато.

Повеќе

Tamiflu® (oseltamivir phosphate)

Tamiflu® (oseltamivir phosphate)

Активна компонента: oseltamivir phosphate.

Повеќе

Pegasys® [peginterferon alfa - 2a (40 KD)]

Pegasys® [peginterferon alfa - 2a (40 KD)]

Фармакотерапевтска група: имуностимулаторен лек/цитокин

Квалитативен и квантитативен состав:

180 mcg Pegasys® наполнет инјекциски шприц: еден наполнет инјекциски шприц за еднократна употреба содржи 0.5 ml сo 180 mcg peginterferon alfa - 2a (40 KD). 

Повеќе

Perjeta® (pertuzumab)

Perjeta® (pertuzumab)

Perjeta® претставува рекомбинантно хуманизирано моноклонално антитело кое специфично го таргетира екстрацелуларниот домен на димеризација (subdomain II) на протеинскиот рецептор 2 (HER2) на хуманиот епидермален фактор на раст поради што ја блокира лиганд-зависната хетеродимеризација на HER2 со други членови на HER семејството, вклучувајќи EGFR, HER3 и HER4. Како резултат на тоа, Perjeta® го инхибира лиганд-иницираното интрацелуларно сигнализирање преку два најголеми сигнални патишта, митоген-активиран протеин (МАР) киназа и фосфоинозитид 3-киназа (PI3K). Инхибицијата на овие сигнални патишта може да резултира со прекин на растот и апоптоза на клетките. Дополнително, влијае врз антитело-зависната клеточно-посредувана цитотоксичност (ADCC).

Повеќе

Copegus® (ribavirin)

Copegus® (ribavirin)

Copegus® во комбинација со peginterferon alfa-2a или interferon alfa-2a е индициран за третман на хроничен хепатит Ц кај претходно нетретирани возрасни пациенти и кои се серум HCV-RNA позитивни, вклучувајќи ги и пациентите со компензирана цироза. Во комбинација со peginterferon alfa-2a, Copegus® е исто така индициран за третман на пациентите кај кои претходните третмани само со interferon alfa (пегилиран или непегилиран) или во комбинирана терапија со ribavirin, не биле успешни.

Повеќе

MabThera® (rituximab)

MabThera® (rituximab)

Rituximab е химерно глушец/човек моноклонално антитело добиено со генетски инженеринг, кое претставува гликолизиран имуноглобулин со константни делови на секвенцата од хуман IgG1 и варијабилни делови на лесен и тежок ланец на секвенцата од глушец.

Повеќе

Аctemra® (tocilizumab)

Аctemra® (tocilizumab)

Tocilizumab се користи во терапија на умерен до тежок активен ревматоиден артритис (РА) кај возрасни пациенти. Tocilizumab може да се користи како монотерапија или во комбинација со метотрексат (MTX) и/или други антиревматични лекови модификатори на заболувањето (DMARDs). Tocilizumab е индициран и за терапија на активен полиартикуларен јувенилен идиопатски артритис (pJIA) и активен системски јувенилен идиопатски артритис (sJIA) кај пациенти на возраст од две (2) години и постари. Tocilizumab може да се употребува како монотерапија или во комбинација со метотрексат (MTX).

Повеќе

Herceptin® (trastuzumab)

Herceptin® (trastuzumab)

Herceptin® содржи активна супстанција trastuzumab и претставува хуманизирано моноклонално антитело. Trastuzumab селективно се врзува за антигенот кој се вика хуман епидермален фактор за раст 2 (HER2). HER2 се наоѓа во големи количини на површината на некои канцерогени клетки и го стимулира нивниот раст.

 

 

Доколку настане бременост во тек на терапија со Herceptin или во период од 7 месеци по последната доза на Herceptin, Ве молиме веднаш да ја пријавите бременоста на локалната Roche телефонска линија за несакани настани: +389 2 3103 500

Дополнителни информации ќе Ви бидат побарани за пациентите кај кои настанала бременост, а се изложени на Herceptin и за време на првата година на живот на новороденчето. Ова ќе овозможи Roche подобро да ја разбере безбедноста на Herceptin и да обезбеди соодветни информации до здравствените власти, здравствените работници и пациентите.

Предупредувања за бремени и потенцијално бремени жени

  • Терапијата со Herceptin во тек на бременост треба да се избегнува, освен ако потенцијалната корист за мајката го надминува потенцијалниот ризик за фетусот. Постојат мал број на  податоци за употребата наHerceptin кај бремени жени и затоа безбедната употреба на Herceptin за време на бременост и лактација не е утврдена.
  •  Не постојат податоци во однос на фертилноста.
  • Во постмаркетингшкиот период забележани се случаи на  фетален раст на бубрезите и/или инсуфициенција на реналната функција придружена со олигохидрамниоза, некогаш придружена со фатална белодробна хипоплазија на фетусот, кај бремени жени кои примаат Herceptin.
  • Утврдете дали пациентката е бремена пред почеток на терапија со Herceptin. Жените во репродуктивен период треба да користат ефикасни методи на контрацепција во тек на терапијата со Herceptin и 7 месеци по последната доза на Herceptin.
  • Следете ги пациентите кои ќе забременат за време на терапија со Herceptin или во период од 7 месеци по последната доза на Herceptin за појава на олигохидроамниоза.
  • Не е познато дали Herceptin се екскретира во хуманото млеко. Бидејќи е познато дека хуманиот IgG1 се екскретира во млекото, а потенцијалниот ризик од појава на оштетувања кај новороденчето е непознат, жените не треба да дојат за време на терапијата со Herceptin или 7 месеци по последната доза на Herceptin.

 *Промените во ЗБИРНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА ОСОБИНИТЕ НА ЛЕКОТ ќе бидат имплементирани до крај на 2015 година

Повеќе

Zelboraf® (vemurafenib)

Zelboraf® (vemurafenib)

Zelboraf® (vemurafenib) е соединение кое има мала молекула, се администрира по перорален пат и претставува инхибитор на активираната форма на BRAF серин-треонин киназа ензимот. Мутирањето на BRAF генот резултира со конститутивна активација на BRAF протеинот, кој може да предизвика прекумерни сигнали и пролиферација на клетките во отсуство на типични фактори на раст. Како силен и селективен инхибитор на онкоген BRAF, Zelboraf врши супресија на надолжно сигнализирање долж патеката на митоген-активираните протеин-кинази (МАРК). Најдобро карактеризиран субстрат на BRAF е MEK. Фосфорилацијата на МЕК од страна на BRAF резултира со активирање на pMEK. pMEK врши фосфорилација на ERK до pERK кој се транслоцира во јадрото каде ги активира транскриптивните фактори кои се одговорни за стимулирање на пролиферација на клетките и нивно преживување.

Повеќе

идиопатска пулмонална фиброза

идиопатска пулмонална фиброза

Повеќе

ALK + напреднат не-ситноклеточен карцином на бели дробови

ALK + напреднат не-ситноклеточен карцином на бели дробови

Повеќе

BRAF V600 неоперабилен или метастазиран меланом позитивен на мутации

BRAF V600 неоперабилен или метастазиран меланом позитивен на мутации

Повеќе

Condylomata acuminata

Condylomata acuminata

Повеќе

HER2 позитивен метастатски карцином на дојка

HER2 позитивен метастатски карцином на дојка

Повеќе

Спинална мускулна атрофија

Спинална мускулна атрофија

Повеќе

HER2 позитивен рано дијагностициран карцином на дојка

HER2 позитивен рано дијагностициран карцином на дојка

Повеќе

HER2 позитивен, нересектабилен локално напреднат

HER2 позитивен, нересектабилен локално напреднат

Повеќе

Локално напреднат и метастазиран уротелијален карцином

Локално напреднат и метастазиран уротелијален карцином

Повеќе

Метастатски не-ситноклеточен карцином на бели дробови

Метастатски не-ситноклеточен карцином на бели дробови

Повеќе

Kaposi’s сарком кај пациенти со СИДА

Kaposi’s сарком кај пациенти со СИДА

Повеќе

Анемија поврзана со хронична бубрежна болест (ХББ)

Анемија поврзана со хронична бубрежна болест (ХББ)

Повеќе

Вирусни заболувања

Вирусни заболувања

Повеќе

Влакнеста-клеточна леукемија

Влакнеста-клеточна леукемија

Повеќе

Грануломатоза со полиангиит и микроскопски полиангиит

Грануломатоза со полиангиит и микроскопски полиангиит

Повеќе

Зголемување на продукцијата на автологна крв кај пациентите во преддонациона програма

Зголемување на продукцијата на автологна крв кај пациентите во преддонациона програма

Повеќе

Карцином на оваријален епител, на фалопиеви туби и примарен перитонеален карцином

Карцином на оваријален епител, на фалопиеви туби и примарен перитонеален карцином

Повеќе

Карцином на панкреас

Карцином на панкреас

Повеќе

Кожен Т-клеточен лимфом

Кожен Т-клеточен лимфом

Повеќе

Локален рекурентен или метастатски карцином на дојка

Локален рекурентен или метастатски карцином на дојка

Повеќе

Метастази на коски

Метастази на коски

Повеќе

Метастатски заболувања на коските

Метастатски заболувања на коските

Повеќе

Метастатски карцином на дојка

Метастатски карцином на дојка

Повеќе

Метастатски колоректален карцином

Метастатски колоректален карцином

Повеќе

Метастатски малигнен меланом

Метастатски малигнен меланом

Повеќе

Мултипен миелом

Мултипен миелом

Повеќе

Мултипла склероза

Мултипла склероза

Повеќе

Неоперабилен или метастазиран меланом со BRAF V600 мутација

Неоперабилен или метастазиран меланом со BRAF V600 мутација

Повеќе

Напреднат HER2 позитивен карцином на желудник или на гастро-езофагеален спој

Напреднат HER2 позитивен карцином на желудник или на гастро-езофагеален спој

Повеќе

Напреднат и/или метастатски карцином на бубрежните клетки

Напреднат и/или метастатски карцином на бубрежните клетки

Повеќе

Напреднат карцином на бубрежни клетки

Напреднат карцином на бубрежни клетки

Повеќе

Напреднат неситно-клеточен карцином на бели дробови

Напреднат неситно-клеточен карцином на бели дробови

Повеќе

Не-ситноклеточен карцином на бели дробови

Не-ситноклеточен карцином на бели дробови

Повеќе

Перзистентен, рекурентен или метастатски карцином на цервикс

Перзистентен, рекурентен или метастатски карцином на цервикс

Повеќе

Полиартикуларен јувенилен идиопатски артритис (pJIA)

Полиартикуларен јувенилен идиопатски артритис (pJIA)

Повеќе

Постменопаузална остеопороза

Постменопаузална остеопороза

Повеќе

Превенција на CMV заболување по трансплантација

Превенција на CMV заболување по трансплантација

Повеќе

Превенција на анемија кај прематурни новороденчиња

Превенција на анемија кај прематурни новороденчиња

Повеќе

Превенција на инфлуенца кај возрасни и деца на возраст од една година и постари

Превенција на инфлуенца кај возрасни и деца на возраст од една година и постари

Повеќе

Профилакса на акутно отфрлање на бубрег

Профилакса на акутно отфрлање на бубрег

Повеќе

Профилакса на акутно отфрлање на срце

Профилакса на акутно отфрлање на срце

Повеќе

Профилакса на акутно отфрлање на хепар

Профилакса на акутно отфрлање на хепар

Повеќе

Ревматоиден артрит

Ревматоиден артрит

Повеќе

Релапсен рефракторен фоликуларен лимфом

Релапсен рефракторен фоликуларен лимфом

Повеќе

Релапсна мултипла склероза

Релапсна мултипла склероза

Повеќе

Примарно-прогресивна мултипла склероза

Примарно-прогресивна мултипла склероза

Повеќе

Симптоматска анемија кај болни со хронична бубрежна инсуфициенција на дијализа

Симптоматска анемија кај болни со хронична бубрежна инсуфициенција на дијализа

Повеќе

Симптоматска анемија кај возрасни пациенти со не-миелоидна малигна болест кои примаат хемотерапија

Симптоматска анемија кај возрасни пациенти со не-миелоидна малигна болест кои примаат хемотерапија

Повеќе

Симптоматска ренална анемија кај пациенти во стадиум на преддијализа

Симптоматска ренална анемија кај пациенти во стадиум на преддијализа

Повеќе

Системски јувенилен идиопатски артритис (sJIA)

Системски јувенилен идиопатски артритис (sJIA)

Повеќе

Третман кај пациенти со прекумерна телесна тежина поврзана со нарушувања

Третман кај пациенти со прекумерна телесна тежина поврзана со нарушувања

Повеќе

Третман на инфлуенца кај возрасни и деца на возраст од 6 месеци и постари

Третман на инфлуенца кај возрасни и деца на возраст од 6 месеци и постари

Повеќе

Tретман кај обезни пациенти

Tретман кај обезни пациенти

Повеќе

Тромбоцитоза кај други миелопролиферативни заболувања

Тромбоцитоза кај други миелопролиферативни заболувања

Повеќе

Умерен до тежок активен ревматоиден артритис

Умерен до тежок активен ревматоиден артритис

Повеќе

Хиперкалциемија предизвикана од тумор

Хиперкалциемија предизвикана од тумор

Повеќе

MabThera® (rituximab)

MabThera® (rituximab)

Повеќе

MabThera® SC

MabThera® SC

Повеќе

MabThera® SC 1400 mg

MabThera® SC 1400 mg

Повеќе

MabThera® SC 1600 mg

MabThera® SC 1600 mg

Повеќе

Tecentriq®

Tecentriq®

Повеќе

Tecentriq®

Tecentriq®

Повеќе

Tecentriq®

Tecentriq®

Повеќе

Tecentriq®

Tecentriq®

Повеќе