Напреднат и/или метастатски карцином на бубрежните клетки

Avastin (bevacizumab) во комбинација со interferon alfa-2а е индициран како прва линија на третман на возрасни пациенти со напреднат и/или метастатски карцином на бубрежните клетки.

 

Дозирање и начин на употреба:

Препорачаната доза на Avastin е 10 mg/kg од телесната тежина дадени еднаш на секои 2 недели како интравенска инфузија.

Се препорачува третманот да се продолжи до прогресија на болеста или до појава на неприфатлива токсичност.

 

За да го погледнете вкупниот Збирен извештај за особините на лекот кликнете тука.

Контактирајте го Одделот за медицински информации 

на РОШ Македонија ДООЕЛ Скопје доколку имате потреба од медицински информации на телефонскиот број 02/3103-500, факс 02/3103-524 или преку e-mail адреса  [email protected].