Напреднат не-ситноклеточен карцином на бели дробови

Avastin (bevacizumab), како додаток на хемотерапија базирана на платина е индициран како прва линија на третман на возрасни пациенти со нересектабилен напреднaт метастатски или рекурентен не-ситноклеточен карцином на белите дробови, со друг хистолошки наод освен со доминантно сквамозни клетки.

Avastin (bevacizumab), во комбинација со erlotinib, е индициран за третман од прва линија на возрасни пациенти со нересектабилен напреднат, метастатски или рекурентен несквамозен не-ситноклеточен карцином на белите дробови со активирачки мутаци на епидермалниот рецептор на факторот за раст (EGFR).

Дозирање и начин на употреба:

Avastin се дава како додаток на хемотерапија заснована на платина во тек на 6 циклуси на третман проследено со Avastin како монотерапија сè до прогресија на болеста.

Препорачаната доза на Avastin е 7,5 mg/kg или 15 mg/kg од телесната тежина дадена еднаш на секои 3 недели како интравенска инфузија.

Клиничка корист кај пациенти со НСКБК била прикажана со двете дози – 7,5 mg/kg и 15 mg/kg.

Се препорачува третманот да продолжи до прогресија на болеста или до појава на неприфатлива токсичност.

Прва линија на третман на несквамозен НСКБК сo EGFR активирачки мутации во комбинација со erlotinib:

EGFR тестирањето за мутации треба да се изведе пред почнување на третман со комбинација на Avastin и erlotinib. Особено е важно да се одбере добро валидирана и робустна метода за да се избегнат лажно негативните и лажно позитивните резултати.

Препорачаната доза на Avastin кога се употребувакако додаток на erlotinib е 15 mg/kg од телесната тежина која се дава еднаш на секои 3 недели како интравенска инфузија.

Се препорачува третманот на Avastin како додаток на erlotinib да се продолжи до прогресија на болеста.

 

За да го погледнете Збирниот извештај за особините на лекот кликнете тука.

Контактирајте го Одделот за медицински информации 

на РОШ Македонија ДООЕЛ Скопје доколку имате потреба од медицински информации на телефонскиот број 02/3103-500 или преку e-mail адреса  [email protected].