HER2 позитивен рано дијагностициран карцином на дојка

i.v. и s.c. формулација

Herceptin е индициран за третман на пациенти со HER2 позитивен карцином на дојка во рана фаза:

a) по извршена хируршка интервенција, хемотерапија (неоадјувантна или адјувантна) и радиотерапија (во колку е применлива)

б) по адјувантна хемотерапија со doxorubicin и cyclophosphamide, во комбинација со paclitaxel или docetaxel

в) во комбинација со адјувантнта хемотерапија која се состои од docetaxel и carboplatin

г) во комбинација со неоадјувантна хемотерапија проследена со Herceptin адјувантно, за локално напреднат (вклучувајќи и воспалителен) карцином на дојка или тумори >2 cm во дијаметар.

 

Дозирање и начин на употреба:

HER2-тестирање е задолжително пред започнување на терапијата со Herceptin. 

i.v. формулација 

Herceptin i.v. формулација не е наменет за поткожно администрирање. 

Herceptin треба да се администрира во форма на интравенска инфузија.

Да не се администрира како интравенска болус инјекција.

Неделен распоред за терапија:

Почетна (loading) доза:се препорачува почетна (loading) доза од 4 mg/kg телесна тежина на Herceptin во облик на 90-минутна интравенска инфузија.

Доза на одржување: препорачана неделна доза на Herceptin е 2 mg/kg телесна тежина. Доколку претходно аплицираната доза добро се поднесува од страна на пациентот, тогаш наредната доза може да се аплицира како 30-минутна инфузија.

Алтернативен 3-неделен распоред на терапија:

Почетна (loading) доза од 8 mg/kg телесна тежина, следена со доза од  6 mg/kg телесна тежина три недели подоцна, а потоа доза на одржување од 6 mg/kg телесна тежина повторувана во интервали од три недели администрирана како инфузија во траење од приближно 90 минути. Доколку претходно аплицираната доза добро се поднесува од страна на пациентот, тогаш наредната доза може да се аплицира како 30-минутна инфузија.

s.c. формулација

Herceptin s.c. формулација не е наменет за интравенско администрирање.

Нема потреба од почетна (loading) доза.

Препорачаната фиксна доза е 600 mg без оглед на телесната тежина на пациентот. Администрирањето на оваа доза треба да трае околу 5 минути и да се дава на секои три недели.

Местото на инјектирање треба да се менува (лево и десно бедро). Новите инјкетирања треба да се вршат на растојание од најмалку 2,5 cm од претходниот убод и никогаш на кожа која е црвена, модра, чувствителна или стврдната. Во тек на лекувањето со Herceptin, другите лекови наменети за субкутано администрирање би требало да се администрираат на друго место.

Траење на терапијата:

Пациенти со карцином на дојка во рана фаза треба да бидат третирани една година или до повторно појавување на болеста.

 

За да го погледнете Збирниот извештај за особините на лекот Herceptin (transtuzumab) 150 mg прашок за концентрат за раствор за инфузија кликнете тука.

За да го погледнете Збирниот извештај за особините на лекот Herceptin (transtuzumab) 600 mg раствор за инјектирање во вијала кликнете тука.

Контактирајте го Одделот за медицински информации 

на РОШ Македонија ДООЕЛ Скопје доколку имате потреба од медицински информации на телефонскиот број 02/3103-500, факс 02/3103-524 или преку e-mail адреса  [email protected].