Напреднат HER2 позитивен карцином на желудник или на гастро-езофагеален спој

i.v. формулација

Во комбинација со capecitabine или интравенски администриран 5-fluorouracil и препарат на база на платина, Herceptin е индициран за третман на пациенти со напреднат HER2 позитивен аденокарцином на желудникот или гастро-езофагеалниот спој кои претходно не примале анти-канцер терапија за нивното метастатско заболување.

 

Дозирање и начин на употреба:

HER2-тестирање е задолжително пред започнување на терапијата со Herceptin.

Herceptin i.v. формулација не е наменет за поткожно администрирање.

Herceptin треба да се администрира во форма на интравенска инфузија.

Да не се администрира како интравенска болус инјекција.

Почетна (loading) доза од 8 mg/kg телесна тежина, следена со доза од  6 mg/kg телесна тежина три недели подоцна, а потоа доза на одржување од 6 mg/kg телесна тежина повторувана во интервали од три недели администрирана како инфузија во траење од приближно 90 минути. Доколку претходно аплицираната доза добро се поднесува од страна на пациентот, тогаш наредната доза може да се аплицира како 30-минутна инфузија.

Во клинички студии, пациенти со напреден карцином на желудник биле третирани со Herceptin се до прогресија на болеста.

 

За да го погледнете Збирниот извештај за особините на лекот Herceptin (transtuzumab) 150 mg прашок за концентрат за раствор за инфузија кликнете тука.

Контактирајте го Одделот за медицински информации 

на РОШ Македонија ДООЕЛ Скопје доколку имате потреба од медицински информации на телефонскиот број 02/3103-500 или преку e-mail адреса  [email protected].