MabThera® (rituximab)

Rituximab е химерно глушец/човек моноклонално антитело добиено со генетски инженеринг кое претставува гликолизиран имуноглобулин со постојани делови на секвенцата од хуман IgG1 и варијабилни делови на лесен и тежок ланец на секвенцата од глушец. Антителото се добива од суспензија на клеточна култура на цицач (овариум на кинески хрчак), а се пречистува со афинитивна хроматографија и со јонска измена, вклучувајќи специфична вирална инактивација и процедури на отстранување.

Две фармацевтски дозирани форми на MabThera:

Контактирајте го Одделот за медицински информации 

на РОШ Македонија ДООЕЛ Скопје доколку имате потреба од медицински информации на телефонскиот број 02/3103-500 или преку e-mail адреса  [email protected].