Грануломатоза со полиангиит и микроскопски полиангиит

MabThera во комбинација со гликокортикоиди е индицирана за индукција на ремисија кај возрасни пациенти со тешка, активна грануломатоза со полиангиит (Wegner’s) (ГПА) и микроскопски полиангиит (МПА).

На пациентите кои примаат MabThera мора да им се даде карта за тревога/внимание со секоја инфузија.

Пред секоја инфузија која содржи MabThera треба да се администрира премедикација која се состои од аналгетик/антипиретик (пример: парацетамол) и антихистаминик (пример: дифенхидрамин).

Препорачаната доза на MabThera за почеток на ремисиона терапија на Грануломатоза со полиангиит и Микроскопски полиангиит е 375 mg/m2 телесна површина администрирано како интравенска инфузија еднаш неделно во тек на четири недели (вкупно 4 инфузии) и гликокортикоиди.

Еден до три дена пред првата инфузија на MabThera, се препорачува интравенско администрирање на метилпреднизолон во дневна доза од 1000 mg (последната доза на метилпреднизолон може да се даде на истиот ден кога започнува првата инфузија со MabThera). Потоа треба да следи перорално администрирање на преднизолон во доза од 1 mg/kg/дневно (не повеќе од 80 mg/дневно, која ќе се намали што е можно побрзо во зависност од клиничката потреба) во тек и по терапијата со MabThera.

Прва инфузија:

Препорачаната почетна брзина на инфузија со MabThera е 50 mg/час; по што може да се зголемува за по 50 mg/час на секои 30 минути, до максимум 400 mg/час.

Следни инфузии (од втора до четврта):

Следните инфузии со MabThera можат да започнат со брзина од 100 mg/час; по што може да се зголемува за по 100 mg/час на секои 30 минути, до максимум 400 mg/час.

Во тек и по завршување на терапија со MabThera кај пациенти заболени од грануломатоза со полиангиит или Микроскопски полиангиит се препорачува заштита од Pneumocystis jiroveci pneumonia (PCP). 

 

За да го погледнете вкупниот збирен извештај за особините на лекот MabThera (rituximab) концентрат за раствор за инфузија 100 mg/ 10 ml и 500 mg/ 50 ml кликнете тука.

Контактирајте го Одделот за медицински информации 

на РОШ Македонија ДООЕЛ Скопје доколку имате потреба од медицински информации на телефонскиот број 02/3103-500 или преку e-mail адреса [email protected].