MabThera (rituximab)

MabThera (rituximab) 

MabThera® (rituximab) за интравенска администрација е регистрирана во Република Северна Македонија во две јачини, од 100 mg и 500 mg концентрат за раствор за инфузија.

Терапевтски индикации:

 

За да го погледнете вкупниот Збирен извештај за особините на лекот, MabThera (rituximab) концентрат за раствор за инфузија 100 mg/ 10 ml и 500 mg/ 50 ml кликнете тука.

Контактирајте го Одделот за медицински информации 

на РОШ Македонија ДООЕЛ Скопје доколку имате потреба од медицински информации на телефонскиот број 02/3103-500, факс 02/3103-524 или преку e-mail адреса  [email protected].