MabThera SC (rituximab subcutaneous)

MabThera SC 1400 mg 

МabThera® (rituximab) 1400 mg раствор за супкутано инјектирање.

  • еден ml раствор содржи 120 mg rituximab.
  • една вијала содржи 1400 mg rituximab/11,7 ml.

Терапевтски индикации:

  • Субкутана формулација на MabThera® е индицирана кај возрасни за третман на не-Хочкинов лимфом (НХЛ)
  • MabThera® е индицирана за третман на претходно нетретирани пациенти во III-IV стадиум на фоликуларен лимфом во комбинација со хемотерапија
  • MabThera® како терапија за одржување е индицирaна за третман кај пациенти со фоликуларен лимфом кои одговараат на индукциона терапија
  • MabThera® е индицирана за третман на пациенти со CD20 позитивен дифузен Б-големоклеточен не-Хочкинов лимфом во комбинација со CHOP (cyclophosphamide, doxorubicine, vincristine, prednisolone) хемотерапија

Дозирање:

Пред секое администрирање на MabThera® секогаш треба да се даде премедикација која се состои од антипиретик и антихистаминик, на пример paracetamol и diphenhydramine.

Препорачаната доза на MabThera® супкутана формулација која се употребува кај возрасни пациенти е супкутана инјекција со фиксна доза од 1400 mg без оглед на површината на телото на пациентот.

Пред почеток на администрирање на MabThera® супкутаните инјекции, сите пациенти мораат претходно да примат MabThera® по пат на интравенска инфузија која ќе содржи MabThera® за интравенска формулација.  

Ако пациентите не се во можност да примат една полна доза на интравенска инфузија на MabThera® пред преминување на супкутано администрирање, би требало да продолжат со последователни циклуси со MabThera® како интравенска формулација се до успешно администрирање на целата интравенска доза.

Фоликуларен не-Хочкинов лимфом

Комбинирана терапија

Препорачана доза на MabThera® во комбинација со хемотерапија за индукционен третман на претходно нетретирани пациенти или пациенти со релапсен/рефракторен фоликуларен лимфом е: прв циклус со MabThera® интравенска формулација во доза од 375 mg/m2 телесна површина; по што следат 7 циклуси со MabThera® супкутана формулација во фиксна доза од 1400 mg/циклус. Вкупно: 8 циклуси.

MabThera® треба да се администрира на првиот ден од секој циклус на хемотерапија, по можност по интравенското администрирање на гликокортикоидната компонента на хемотерапијата.

Терапија на одржување

Претходно нелекуван фоликуларен лимфом

Препорачана доза на MabThera® супкутана формулација кога се користи за третман на одржување кај пациенти со претходно нелекуван фоликуларен лимфом кои реагирале на индукциониот третман e: 1400 mg еднаш на два месеца (почнувајќи 2 месеци по последната доза на индукциониот третман) се до прогресија на болеста или максимум до две години.

Релапсен/рефракторен фоликуларен лимфом

Препорачаната доза на MabThera® супкутана формулација кога се користи како терапија на одржување кај пациенти со релапсен/рефракторен фоликуларен лимфом кои реагирале на индукциониот третман e: 1400 mg еднаш на секои три месеци (почнувајќи 3 месеци по последната доза на индукциониот третман) се до прогресија на болеста или максимум до две години.

Дифузен Б-големоклеточен не-Хочкинов лимфом

MabThera® треба да се користи во комбинација со CHOP хемотерапија. Препорачана доза е: прв циклус, MabThera® интравенска формулација во доза од 375 mg/m2 телесна површина, следена со 7 последователни циклуси со MabThera® супкутана формулација во фиксна доза од 1400 mg/циклус. Вкупно: 8 циклуси.

Лекот MabThera® SC 1400 mg за субкутана администрација се истражувал во следниве студии:

За да го погледнете Збирниот извештај за особините на лекот, MabThera® (rituximab) 1400 mg / 11,7 ml раствор за супкутано инјектирање кликнете  тука.

Контактирајте го Одделот за медицински информации 

на РОШ Македонија ДООЕЛ Скопје доколку имате потреба од медицински информации на телефонскиот број 02/3103-500, факс 02/3103-524 или преку e-mail адреса  [email protected].