MabThera SC (rituximab subcutaneous)

 

МabThera (rituximab) 1400 mg раствор за супкутано инјектирање.

  • еден ml раствор содржи 120 mg rituximab
  • една вијала содржи 1400 mg rituximab/11,7 ml

Терапевтски индикации:

  • Субкутана формулација на MabThera е индицирана кај возрасни за третман на не-Хочкинов лимфом (НХЛ)
  • MabThera е индицирана за третман на претходно нетретирани пациенти во III-IV стадиум на фоликуларен лимфом во комбинација со хемотерапија
  • MabThera како терапија за одржување е индицирaна за третман кај пациенти со фоликуларен лимфом кои одговараат на индукциона терапија
  • MabThera е индицирана за третман на пациенти со CD20 позитивен дифузен Б-големоклеточен не-Хочкинов лимфом во комбинација со CHOP (cyclophosphamide, doxorubicine, vincristine, prednisolone) хемотерапија

Дозирање:

Пред секое администрирање на MabThera секогаш треба да се даде премедикација која се состои од антипиретик и антихистаминик, на пример paracetamol и diphenhydramine.

Препорачаната доза на MabThera супкутана формулација која се употребува кај возрасни пациенти е супкутана инјекција со фиксна доза од 1400 mg без оглед на површината на телото на пациентот.

Пред почеток на администрирање на MabThera супкутаните инјекции, сите пациенти мораат претходно да примат MabThera по пат на интравенска инфузија која ќе содржи MabThera за интравенска формулација.  

Ако пациентите не се во можност да примат една полна доза на интравенска инфузија на MabThera пред преминување на супкутано администрирање, би требало да продолжат со последователни циклуси со MabThera како интравенска формулација се до успешно администрирање на целата интравенска доза.

Фоликуларен не-Хочкинов лимфом

Комбинирана терапија

Препорачана доза на MabThera во комбинација со хемотерапија за индукционен третман на претходно нетретирани пациенти или пациенти со релапсен/рефракторен фоликуларен лимфом е: прв циклус со MabThera интравенска формулација во доза од 375 mg/m2 телесна површина; по што следат 7 циклуси со MabThera супкутана формулација во фиксна доза од 1400 mg/циклус. Вкупно: 8 циклуси.

MabThera треба да се администрира на првиот ден од секој циклус на хемотерапија, по можност по интравенското администрирање на гликокортикоидната компонента на хемотерапијата.

Терапија на одржување

Претходно нелекуван фоликуларен лимфом

Препорачана доза на MabThera супкутана формулација кога се користи за третман на одржување кај пациенти со претходно нелекуван фоликуларен лимфом кои реагирале на индукциониот третман e: 1400 mg еднаш на два месеца (почнувајќи 2 месеци по последната доза на индукциониот третман) се до прогресија на болеста или максимум до две години.

Релапсен/рефракторен фоликуларен лимфом

Препорачаната доза на MabThera супкутана формулација кога се користи како терапија на одржување кај пациенти со релапсен/рефракторен фоликуларен лимфом кои реагирале на индукциониот третман e: 1400 mg еднаш на секои три месеци (почнувајќи 3 месеци по последната доза на индукциониот третман) се до прогресија на болеста или максимум до две години.

Дифузен Б-големоклеточен не-Хочкинов лимфом

MabThera треба да се користи во комбинација со CHOP хемотерапија. Препорачана доза е: прв циклус, MabThera интравенска формулација во доза од 375 mg/m2 телесна површина, следена со 7 последователни циклуси со MabThera супкутана формулација во фиксна доза од 1400 mg/циклус. Вкупно: 8 циклуси.

Лекот MabThera SC 1400 mg за субкутана администрација се истражувал во следниве студии:

За да го погледнете Збирниот извештај за особините на лекот, MabThera (rituximab) 1400 mg / 11,7 ml раствор за супкутано инјектирање кликнете  тука.

Контактирајте го Одделот за медицински информации 

на РОШ Македонија ДООЕЛ Скопје доколку имате потреба од медицински информации на телефонскиот број 02/3103-500 или преку e-mail адреса  [email protected].