MabThera SC (rituximab subcutaneous)

 

MabThera (rituximab) 1600 mg раствор за супкутано инјектирање.

  • Еден ml содржи 120 mg rituximab.
  • Една вијала содржи 1600 mg/13,4 ml rituximab.

Терапевтски индикации:

MabThera во комбинација со хемотерапија е индицирана за третман на возрасни пациенти со претходно нелекувана хронична лимфоцитна леукемија и релапсна/рефрактерна лимфоцитна леукемија (ХЛЛ).

Дозирање:

Пред секое администрирање на MabThera секогаш треба да се даде премедикација која се состои од антипиретик и антихистаминик, на пример paracetamol и diphenhydramine.

Препорачана доза на MabThera супкутана формулација кај возрасни пациенти е една субкутана инјекција со фиксна доза од 1600 mg, без оглед на површината на телото на пациентот.

Пред почеток на администрирање на MabThera супкутана инјекција, сите пациенти мора претходно да примат најмалку една полна доза на MabThera во интравенска инфузија која ќе содржи MabThera интравенска формулација.

Ако пациентите не се во можност да примат една полна доза на интравенска инфузија на MabThera пред преминување на супкутано администрирање, би требало да продолжат со последователни циклуси со MabThera како интравенска формулација се до успешно администрирање на целата интравенска доза.

Препорачана доза на MabThera за интравенска употреба во комбинација со хемотерапија, за претходно нелекувани и релапсни/рефрактерни пациенти изнесува 375 mg/m2 телесна површина администрирана на нулти ден од првиот циклус на лекување, после тоа следува супкутана инјекција на MabThera субкутана формулација во фиксна доза од 1600 mg по циклус администрирана првиот ден од секој нареден циклус (вкупно 6 циклуси).

Хемотерапијата треба да се администрира после администрација на MabThera.

Програмата за клинички развој на лекот MabThera SC 1600 mg се состои од следнава клиничка студија:

За да го погледнете Збирниот извештај за особините на лекот, MabThera (rituximab) 1600 mg/13,4 ml раствор за супкутано инјектирање кликнете тука.

Контактирајте го Одделот за медицински информации 

на РОШ Македонија ДООЕЛ Скопје доколку имате потреба од медицински информации на телефонскиот број 02/3103-500 или преку e-mail адреса  [email protected].