Хронична лимфоцитна леукемија (ХЛЛ)

Терапевтски индикации:

MabThera во комбинација со хемотерапија е индицирана за третман на пациенти со претходно нелекувана и релапсна/рефрактeрна хронична лимфоцитна леукемија (ХЛЛ). Достапни се ограничен број на податоци за безбедноста и ефикасноста на лекот кај пациенти кои претходно биле лекувани со моноклонални антитела вклучувајќи и MabThera или кај рефрактерни пациенти на претходна терапија со MabThera во комбинација со хемотерапија.

Дозирање:

Кај пациенти со ХЛЛ се препорачува профилакса со соодветна хидратација и администрирање на урикостатици, кое започнува 48 часа пред почетокот на терапијата, се со цел да се намали ризикот од појава на синдром на туморска лиза. Кај пациентите со ХЛЛ кај кои бројот на лимфоцити е >25 x 109/L се препорачува интравенско администрирање на 100 mg prednisone/prednisolone непосредно пред инфузијата со MabThera за да се намали бројот и интензитетот на акутни реакции поврзани со инфузијата и/или синдром на ослободување на цитокини.

Препорачаната доза на MabThera во комбинација со хемотерапија кај претходно нелекувани и релапсни/рефрактерни пациенти е 375 mg/m2 на телесна површина администрирана на нултиот ден од првиот циклус на третман, проследено со доза од 500 mg/m2 на телесна површина на првиот ден од секој последователен циклус се до шестиот циклус вкупно. Хемотерапијата треба да се даде после инфузијата со MabThera.

Метод на администрирање:

Инфузиите со MabThera треба да се администрираат под строга контрола на искусен лекар и во услови во кои е достапна опрема за реанимација.

Пред да се администрира инфузија која содржи MabThera, се препорачува премедикација која се состои од антипиретик и антихистаминик, на пример парацетамол и дифенхидрамин.

При третман на не-Хочкинов лимфом и хронична лимфоцитна леукемија треба да се разгледа можноста од администрирање на даде предмедикација со гликокортикоиди доколку MabThera не се дава со хемотерапија која содржи гликокортикоиди.

Прва инфузија

Препорачана е почетна брзина на инфузијата од 50 mg/час; по првите 30 минути брзината може да се зголемува за по 50 mg/час на секои 30 минути, до максимум 400 mg/час.

Следни инфузии

Следните дози на MabThera можат да се дадат со почетна брзина од 100 mg/час и да се зголемува за по 100 mg/час на интервали од по 30 минути, до максимум 400 mg/час.

Подготвениот раствор на MabThera треба да се администрира како интравенска инфузија преку посебна линија. Не треба да се администрира како интравенска инјекција или како болус.

Пациентите треба внимателно да се следат поради постоење на можност да се појави синдром на ослободување на цитокини. Кај пациенти кај кои се забележуваат сериозни реакции, особено тешка диспнеа, бронхоспазам или хипоксија, инфузијата треба веднаш да се прекине. Кај пациентите со не-Хочкинов лимфом треба да се утврди дали дошло до појава на синдром на лиза на туморот, вклучувајќи соодветни лабораториски испитувања, а кај белодробни инфилтрати да се направи рендгенско снимање на градниот кош. Кај сите пациенти, не треба да се продолжи со инфузијата се до потполно повлекување на сите симптоми и нормализирање на вредностите во лабораториските наоди како и наодите на рендгенската снимка на градниот кош. Тогаш, може да се продолжи со инфузијата, но со брзина со која ќе се администрира само една половина од претходната количина. Доколку тешки несакани реакции се јавуваат и по втор пат, варијантата да се престане со третманот треба сериозно да се разгледа во зависност од случајот.

Благи до умерени реакции кои се поврзани со инфузијата обично реагираат на намалување на брзината на инфузијата. По подобрување на симптомите, брзината на инфузијата може да се зголеми. 

 

За да го погледнете вкупниот збирен извештај за особините на лекот, MabThera (rituximab) концентрат за раствор за инфузија 100 mg/10 ml и 500 mg/50 ml кликнете тука.

Контактирајте го Одделот за медицински информации 

на РОШ Македонија ДООЕЛ Скопје доколку имате потреба од медицински информации на телефонскиот број 02/3103-500 или преку e-mail адреса  [email protected].