MabThera SC (rituximab subcutaneous)

MabThera SC во Република Северна Македонија е регистрирана како раствор за супкутано инјектирање во две различни јачини и фармацевтски дозирани форми.

Лекот MabThera SC 1400 mg за супкутана администрација се истражувал во следниве студии:

Контактирајте го Одделот за медицински информации 

на РОШ Македонија ДООЕЛ Скопје доколку имате потреба од медицински информации на телефонскиот број 02/3103-500 или преку e-mail адреса  [email protected].