Лекување на анемија поврзана со хронична бубрежна болест 

Mircera се применува за лекување на анемија поврзана со хронична бубрежна болест (ХББ), вклучително и кај пациенти кои се на дијализа и кај пациенти кои не се на дијализа. Лекувањето со Mircera мора да се отпочне под надзор на стручно здравствено лице.

Дозирање кај пациенти кои во моментот не се лекуваат со средства за стимулирање на еритропоезата

Пациенти кои не се на дијализа: 

Со цел да се зголеми нивото на хемоглобин >11 g/dL (6,83 mmol/L), препорачана почетна доза е 1,2 μg/kg телесна тежина администрирана еднаш месечно како единечна субкутана инјекција. Алтернативно, препорачаната почетна доза од 0,6 μg/kg телесна тежина, може да биде администрирана еднаш секои две недели како единечна i.v. или s.c. инјекција.

Пациенти кои се на дијализа: 

Со цел да се зголеми нивото на хемоглобин >11 g/dL (6,83 mmol/L), препорачана почетна доза е 0,6 μg/kg телесна тежина може да биде администрирана еднаш секои две недели како единечна i.v или s.c инјекција. Дозата на Мирцера може да се зголеми за приближно 25 до 50% од претходната доза доколку зголемувањето на хемоглобинот во текот на еден месец е помало од 1,0 g/dl (0,621 mmol/l). Натамошни зголемувања на дозата од приближно 25 до 50% може да се прават во месечни интервали сé додека не се постигне посакуваното индивидуално ниво на хемоглобин. Доколку зголемувањето на нивото на хемоглобинот е поголемо од 2 g/dl (1,24 mmol/l) во текот на еден месец, дозата мора да се намали за приближно 25 до 50%. Доколку нивото на хемоглобин ја надмине вредноста од 13 g/dl (8,07 mmol/l), терапијата мора да се прекине додека вредноста на хемоглобинот не падне под 13 g/dl, а потоа да се почне повторно со приближно 50% од претходно дадената доза. За региони каде горната граница на хемоглобин е до 12 g/dl треба да се земе во предвид прилагодување на дозата за 25%. После прекин на дозирањето, се очекува намалување на хемоглобин за приближно 0,35 g/dl неделно.

Прилагодувањето на дозата не треба да се прави почесто од еднаш месечно.

Дозирање кај пациенти кои во моментот се лекуваат со средства за стимулирање на еритропоезата

Пациентите кои во моментот се лекуваат со ССЕ може да преминат на Мирцера што ќе се дава еднаш месечно или еднаш на две седмици во вид на една интравенозна или поткожна инјекција. Почетната доза на Мирцера се заснова врз пресметката за претходно дадената седмична доза на епоетин во периодот кога се врши замената, а  во согласност со описот од табелата 1 изнесена во продолжение. Првата инјекција Мирцера треба да се даде во наредниот закажан термин за дотогашната доза на епоетин.

Табела 1. Преминување од епоетин

 

претходна седмична доза на
епоетин (единици/
седмично)
доза на Мирцера
еднаш месечно (μg/месец)
еднаш на две седмици
(μg/2 нед.)
< 8000 120 60
8000 - 16000 200 100
> 16000 360 180

Mircera e контраиндицирана кај пациенти со неконтролирана хипертензија и кај пациенти со позната пречувствителност кон активната супстанција или на кој било од ексципиенсите.

Најчести несакани ефекти кои се јавуваат се хипертензија, помалку често се јавува тромбоза на васкуларниот пристап, а ретко се јавуваат хиперсензитивност, хиперсензитивна енцефалопатија и осип.

 

За да го погледнете Збирниот извештај за особините на лекот кликнете тука.

 

Контактирајте го Одделот за медицински информации 

на РОШ Македонија ДООЕЛ Скопје доколку имате потреба од медицински информации на телефонскиот број 02/3103-500 или преку e-mail адреса  [email protected].