Хроничен хепатитис Б  

Третман на HBeAg-позитивни и HBeAg-негативни пациенти со хроничен хепатитис Б кај не-циротични и циротични пациенти со компензирано црнодробно оштетување и документирана вирална репликација и црнодробна инфламација. Препорачана доза на Pegasys за пациентите со HbeAg-позитивен и HbeAg-негативен хроничен хепатитис Б е 180 mcg еднаш неделно, супкутано во абдоменот или бутот. Препорачано времетраење на терапијата изнесува 48 недели.

За да го погледнете вкупниот збирен извештај за особините на лекот кликнете тука.