Хроничен хепатитис Ц

Pegasys како монотерапија или во комбинација со Copegus® (ribavirin) е наменет за третман на хепатитис Ц кај нециротични и циротични пациенти со компензирано заболување на црниот дроб. Препорачаната доза на Pegasys, како монотерапија или во комбинација со Copegus (ribavirin) e 180 mcg еднаш неделно, субкутано во абдоменот или бутот. Комбинацијата на Pegasys и Copegus е индицирана кај за прв пат лекувани пациенти и кај пациенти кај кои претходната терапија само со интерферон алфа (пегилиран или непегилиран) или во комбинација со ribavirin немала успех.

Препорачаната доза на Pegasys, како монотерапија или во комбинација со Copegus (ribavirin) е 180 mcg еднаш неделно, супкутано во абдоменот или бутот. Copegus треба да се администрира во текот на оброкот, заедно со храна.

Времетраењето на комбинираната терапија и дневната доза на ribavirin даден во комбинација со Pegasys треба индивидуално да се подеси врз основа на вирусниот генотип на пациентот. Препорачано времетраење на монотерапијата изнесува 48 недели. Пациентите инфицирани со ХЦВ генотип 1 со детектибилни вредности на ХЦВ РНK по 4 недели без оглед на виралната активност од пред третманот треба да бидат подложени на 48 неделна терапија.

Времетраење на третман од 24 недели може да се примени кај пациенти инфицирани со генотип 1 и ниска базална вирална активност (LVL) (< 800000 IU/ml) или со генотип 4 кои станале ХЦВ РНK негативни по 4 недели и останале ХЦВ РНА негативни по 24 недели. Меѓутоа третманот во времетраење од 24 недели може да биде проследен со поголем ризик од релапси во однос на третманот во времетраење од 48 недели.

Пациентите инфицирани со HCV генотип 2/3 кои имаат детектибилно ниво на HCV РНК во четвртата недела, без оглед на пре-третманската вирална активност треба да примаат 24 неделна терапија. Терапија со времетраење од 16 недели треба да се земе во предвид кај селектирани пациенти инфицирани со генотип 2/3 со LVL на основно ниво кои станале HCV негативни до четвртата недела од третманот.

Терапија во траење од 16 недели може да биде проследен со повисок ризик од релапс отколку терапија во траење од 24 недели.

Хроничен хепатит Ц при неуспех на терапијата:

Препорачаната доза на Pegasys во комбинација со Copegus (ribavirin) е 180 mcg еднаш неделно со субкутано администрирање во абдоменот или бутот. Copegus треба да се администрира со храна. За пациенти <75 кg и ≥75 кg, треба да се администрира по 1000 mg и 1200 mg Copegus, соодветно. Препорачаното траење на терапијата е 72 недели кај пациенти со генотип 1 или 4 и 48 недели кај пациенти со генотип 2 или 3.

За да го погледнете вкупниот збирен извештај за особините на лекот кликнете тука.