Perjeta® (pertuzumab)

Perjeta претставува рекомбинантно хуманизирано моноклонално антитело кое специфично го таргетира екстрацелуларниот домен на димеризација (subdomain II) на протеинскиот рецептор 2 (HER2) на хуманиот епидермален фактор на раст поради што ја блокира лиганд-зависната хетеродимеризација на HER2 со други членови на HER семејството, вклучувајќи EGFR, HER3 и HER4. Како резултат на тоа, Perjeta го инхибира лиганд-иницираното интрацелуларно сигнализирање преку два најголеми сигнални патишта, митоген-активиран протеин (МАР) киназа и фосфоинозитид 3-киназа (PI3K). Инхибицијата на овие сигнални патишта може да резултира со прекин на растот и апоптоза на клетките. Дополнително, влијае врз антитело-зависната клеточно-посредувана цитотоксичност.

Додека терапијата само со Perjeta ја инхибирала пролиферацијата на хуманите туморски клетки, комбинацијата на Perjeta и Herceptin сигнификатно ја зголемува антитуморската активност кај HER2 преизразените ксенографт модели.

Терапевтски индикации:

Ран канцер на дојка во комбинација со trastuzumab и хемотерапија во:

  • неоадјувантен третман на возрасни пациенти со HER2 позитивен, локално напреднат, инфламаторен канцер, или канцер на дојка во ран стадиум со висок ризик од рекуренца. 
  • адјувантен третман на возрасни пациенти со HER2 позитивен ран канцер на дојка со висок ризик за рекуренца.
  • метастатски канцер на дојка Perjeta е индициран во комбинација со trastuzumab и docetaxel кај возрасни пациенти со HER2 позитивен метастатски или локално рекурентен нересектабилен канцер на дојка, кои претходно за својата метастатската болест не примале анти-HER2 терапија или хемотерапија.

Подобрено пријавување на безбедноста кај бремени жени потенцијално изложени на Perjeta

  • Perjeta треба да се избегнува во тек на бременост освен кога придобивката во корист на мајката го надминува потенцијалниот ризик за фетусот. Не се изведени студии за Perjeta кај бремени жени и безбедната употреба на Perjeta за време на бременост и лактација не е утврдена. 
  • Утврдете дали пациентката е бремена пред почеток на терапија со Perjeta. Жените во репродуктивен период и жените партнери на мажи во репродуктивен период би требало да употребуваат ефикасна контрацепција додека примаат Perjeta и 6 месеци по последната доза на Perjeta.
  • Следете ги пациентите кои ќе забременат за време на терапија со Perjeta или во период од 6 месеци по последната доза на Perjeta за појава на олигохидроамниоза.
  • Доколку Perjeta се употребува за време на бременоста или доколку настане бременост во тек на терапија со Perjeta или во период од 6 месеци по последната доза на Perjeta, Ве молиме веднаш да ја пријавите изложеноста на лекот на локалната Рош телефонска линија за несакани настани: 02 3103 500.
  • Дополнителни информации ќе Ви бидат побарани за пациентите кај кои настанала бременост, а се изложени на Perjeta и за време на првата година на живот на новороденчето. Ова ќе овозможи Roche/Genentech подобро да ја разбере безбедноста на Perjeta и да обезбеди соодветни информации до здравствените власти, здравствените работници и пациентите.

 

За дa го погледнете Збирниот извештај за особините на лекот кликнете тука.

Контактирајте го Одделот за медицински информации 

на РОШ Македонија ДООЕЛ Скопје доколку имате потреба од медицински информации на телефонскиот број 02/3103-500 или преку e-mail адреса  [email protected].