Метастатски карцином на дојка

Терапевтски индикации:

Perjeta e индициран во комбинација со Herceptin и docetaxel кај пациенти со HER2 позитивен метастатски или локално рекурентен нересектабилен карцином на дојка, кои за својата болест претходно не примале анти-HER2 терапија или хемотерапија.

Дозирање и начин на употреба:

Пациентите третирани со Perjeta треба да имаат HER2 позитивен статус на туморот дефиниран како вредност од 3+ според IHC или однос од ≥ 2,0 според ISH утврден со валидиран тест.

Препорачаната почетна доза на Perjeta e 840 mg администрирана во тек на 60 минутна интравенска инфузија, по што на секои три недели од тогаш следат дози од 420 mg администрирани во период од 30 до 60 минути.

Кога се администрира напоредно со Perjeta, се препорачува тронеделен распоред за Herceptin администриран во вид на интравенска инфузија со почетна доза од 8 mg/kg по што следи доза од 6 mg/kg на секои 3 недели.

Кога се администрира напоредно со Perjeta, препорачаната почетна доза на docetaxel е 75 mg/m2. Дозата може да се зголеми на 100 mg/m2 доколку почетната доза е добро толерирана.

Редослед на администрација:

Лековите треба да се администрираат по ред. Perjeta и Herceptin можат да се даваат по било кој редослед. Кога пациентот прима docetaxel, истиот треба да се администрира по админстрирање на Perjeta и Herceptin. Се препорачува период на следење на пациентот во тек на 30-60 минути по секоја администрирана инфузија на Perjeta и пред почнување на друга последователна инфузија на Herceptin или docetaxel.

Траење на терапијата

Се препорачува третирање на пациентите со Perjeta се до појава на прогресија на болеста или до појава на токсичност која не може да се изменаџира.

За да го погледнете Збирниот извештај за особините на лекот кликнете тука.

Контактирајте го Одделот за медицински информации 

на РОШ Македонија ДООЕЛ Скопје доколку имате потреба од медицински информации на телефонскиот број 02/3103-500 или преку e-mail адреса  [email protected].