Pulmozyme® (dornasa alfa)

Pulmozyme® (dornasa alfa) 

Цистична фиброза 

Pulmozyme® (dornasa alfa) е индициран за менаџирање на цистична фиброза (CF) кај пациенти со форсиран витален капацитет (FVC) поголем од 40% од предвиденото за подобрување на пулмоналната функција.

Препорачана доза е 2,5 mg dornase alfa по пат на инхалација еднаш дневно.

Некои пациенти со возраст до 21 година може да имаат корисни ефекти со дозирање два пати дневно.

Најголем дел од пациентите добиваат оптимален ефект од редовни дневни дози на Pulmozyme®. Во испитувањата при кои Pulmozyme® бил аплициран кај третмани со прекини, подобрувањата во пулмонарната функција биле изгубени со прекин на терапијата. Затоа пациентите треба да бидат советувани да ги земаат лековите секој ден без прекини.

Пациентите треба да ја продолжат својата терапија вклучувајќи го и нивниот стандарден режим на физиотерапија на белите дробови.

За да го погледнете вкупниот збирен извештај за особините на лекот кликнете тука.

Контактирајте го Одделот за медицински информации 

на РОШ Македонија ДООЕЛ Скопје доколку имате потреба од медицински информации на телефонскиот број 02/3103-500, факс 02/3103-524 или преку e-mail адреса  [email protected].