Третман на симптоматска ренална анемија кај пациенти во стадиум на преддијализа

Симптоматска ренална анемија кај пациенти во стадиум на преддијализа 

Дозирање и начин на употреба

Recormon® може да се администрира субкутано или интравенски. Кај пациенти кои не се на дијализа, субкутаниот начин на администрација е повеќе прифатлив, со цел да се избегне пункцијата на периферните вени. Целта на терапијата со Recormon е зголемување на нивото на хемоглобин до 10-12 g/dl. Вредноста на нивото на хемоглобин од 12 g/dl не треба да биде надмината.

Терапијата се дели во две фази: фаза на корекција и фаза на одржување.

  • Фаза на корекција

При субкутана администрација почетната доза изнесува 3 х 20 IE/kg/t.t. неделно. Дозата може да се зголемува секои 4 недели за 3 х 20 IE/kg/t.t. неделно, ако зголемувањето на хемоглобинот не е адекватно (< 0,25 g/dl неделно). Неделната доза, исто така може да биде поделена во дневни дози. Максималната доза не треба да биде поголема од 720 IE/kg/t.t. неделно.

  • Фаза на одржување

Во фазата на одржување, откако ќе се постигнат вредности на хемоглобинот од 10-12 g/dl, последната доза се намалува за 50%. За постигнување на тераписката цел понатаму е потребно индивидуално прилагодување на дозата во интервали од две до четири недели (доза на одржување). Во случај на субкутана администрација, неделната доза може да се даде како една инјекција неделно или во поделени дози три или седум пати неделно. Пациентите кои се стабилни на дозен режим еднаш неделно може да се префрлат на администрација еднаш на две недели. Во каков случај може да биде потребно зголемување на дозата.

Терапијата со Recormon е долготрајна терапија. Меѓутоа, истата може да биде прекината во било кое време, во колку е неопходно.

Recormon® e контраиндициран кај пациенти кои се преосетливи на активната супстанција, или било која друга составна компонента на лекот и кај пациенти со слабо контролирана хипертензија.

Најчести несакани ефекти кои се јавуваат се хипертензија и главоболка, ретко се јавуваат шант тромбоза и кожни реакции како што се раш, пруритус, уртикарија или реакција на местото на инјектирање, а многу ретко се јавуваат тромбоцитоза и грипозни симптоми како што се треска, студенило, главоболка, болки во екстремитетите и болки во коските.

За да го погледнете вкупниот збирен извештај за особините на лекот кликнете тука.

Контактирајте го Одделот за медицински информации 

на РОШ Македонија ДООЕЛ Скопје доколку имате потреба од медицински информации на телефонскиот број 02/3103-500, факс 02/3103-524 или преку e-mail адреса  [email protected].