Третман на симптоматска анемија кај возрасни пациенти со не-миелоидна малигна болест кои примаат хемотерапија

Симптоматска анемија кај возрасни пациенти со не-миелоидна малигна болест кои примаат хемотерапија 

Recormon® е индициран за третман на симптоматска анемија кај возрасни пациенти со не-миелоидна малигна болест кои примаат хемотерапија.

Дозирање и начин на употреба

Растворот се администрира субкутано; неделната доза може да се администрира како една инјекција неделно или да се подели на 3-7 поединечни дози/недела. Препорачаната почетна доза изнесува 30 000 IU/недела (што одговара на приближно 450 IU/kg телесна тежина неделно, пресметана на база на просечната телесна тежина на пациентот).

Терапијата со Recormon кај оваа група на пациенти е индицирана кога нивото на хемоглобин е ≤ 11 g/dl (6.83 mmol/l).

Нивото на хемоглобин не треба да биде повисоко од 13 g/dl (8.07 mmol/l).

Во колку после 4 недели терапија, вредностите на хемоглобин се зголемат за најмалку 1 g/dl (0.62 mmol/l), третманот треба да продолжи со истата доза. Во колку вредностите на хемоглобин не се зголемат за најмалку 1 g/dl (0,62 mmol/l), треба да се разгледа можноста за дуплирање на неделната доза. Во колку после 8 недели нивото на хемоглобин не се зголеми за најмалку 1 g/dl (0,62 mmol/l), најверојатно не може да се постигне тераписки одговор кај тој пациент и третманот треба да се прекине. Терапијата треба да трае уште 4 недели после завршувањето на хемотерапијата.

Максималната доза не треба да биде повисока од 60,000 IU неделно.

Откако за пациентот ќе се постигне саканиот терапевтски одговор, дозата треба да се намали за 25 до 50%, со цел да се одржува нивото на хемоглобин на претходно постигнатото ниво. Во колку е потребно, дозата може додатно да се намали со цел се обезбеди нивото на хемоглобин да не надминува 13 g/dl.

При зголемување на нивото на хемоглобинот за повеќе од 2 g/dl (1.3 mmol/l) на 4 недели, дозата на Recormon треба да се намали за 25 до 50 %.

Recormon® e контраиндициран кај пациенти кои се преосетливи на активната супстанција, или било која друга составна компонента на лекот и кај пациенти со слабо контролирана хипертензија.

Најчести несакани реакции, особено во текот на раната фаза на третман, се хипертензија и главоболка, а кај некои пациенти се забележува пад на параметрите на серумско железо, ретко може да се јават кожни реакции како што се раш, пруритус, уртикарија или реакција на местото на инјектирање, а во многу ретки случаи забележани се грипозни симптоми како што се треска, студенило, главоболка, болки во екстремитетите и болки во коските.

За да го погледнете вкупниот збирен извештај за особините на лекот кликнете тука.

Контактирајте го Одделот за медицински информации 

на РОШ Македонија ДООЕЛ Скопје доколку имате потреба од медицински информации на телефонскиот број 02/3103-500, факс 02/3103-524 или преку e-mail адреса  [email protected].