Неоплазми на лимфатичен и хематопетски систем

Влакнеста-клеточна леукемија 

Мултипен миелом 

Кожен Т-клеточен лимфом  

Хронична миелогена леукемија (CML) 

Тромбоцитоза кај други миелопролиферативни заболувања 

Влакнеста-клеточна леукемија

Почетна доза: 3 МIU на ден, во тек на 16-24 недели. Во случај на појава на неподносливост, дозата треба да се намали на 1.5 MIU на ден или дозирањето да се промени на 3 пати неделно, а ако е потребно да се применат двете мерки заедно.

Доза на одржување: 3MIU три пати неделно. Во случај на појава на неподносливост, дозата треба да се намали на 1.5 MIU три пати пати неделно.

Времетраење на третманот: терапијата треба да трае приближно 6 месеци пред докторот да одлучи дали и колку ќе ја продолжи терапијата во случаите каде е постигнат тераписки одовор, или ќе го прекине лекувањето кај пациентите кај кои не е постигнат тераписки одговор.

Мултипен миелом

Почетна доза: 3 MIU три пати неделно. 

Дoза на одржување: во зависност од индивидуалната подносливост на пациентот, дозата може да се зголемува на неделни интервали, до максималната толерантна доза (9-18 MIU) три пати неделно.

Времетраење на третманот: со овој режим на дозирање може да се продолжи се дотогаш додека не се јави брза прогресија на болеста или не се развие тешка неподносливост кон лекот.

Кожен Т-клеточен лимфом 

Roferon-A® може да биде активен кај пациенти со прогресивен кожен Т-клеточен лимфом и кај оние кои се рефракторни кон (или не се погодни) за конвенционална терапија. 

Почетна доза: 3-18 MIU дневно во тек на 12 недели кај пациенти постари од 18 години. Препорачаната шема на дозирање е:

Ден 1-3: 3 MIU дневно

Ден 4-6: 9 MIU дневно

Ден 7-84: 18 MIU дневно

Доза на одржување: максимално прифатливата доза за пациентот, но не повеќе од 18 MIU три пати неделно. 

Времетраење на третман: пациентите треба да бидат третирани минимум 8 недели, а препорачливо е најмалку 12 недели, пред докторот да одлучи дали и колку ќе ја продолжи терапијата во случаите каде е постигнат тераписки одовор, или ќе го прекине лекувањето кај пациентите кај кои не е постигнат тераписки одговор. Минималното времетраење на терапијата кај пациентите кај кои ќе се постигне тераписки одговор треба да изнесува 12 месеци за да се максимизираат шансите за комплетен и продолжен тераписки одговор.

Хронична миелогена леукемија (ХМЛ)

Тромбоцитоза

Препорачан режим на дозирање: 3-9 MIU дневно (со постепено зголемување на дозата) во тек на 8-12 недели кај пациенти постари од 18 години. Препорачаната шема на дозирање е:

Ден 1-3: 3 MIU дневно

Ден 4-6: 6 MIU дневно

Ден 7-84: 9 MIU дневно

Времетраење на третман: минимум 8 недели, а препорачливо е најмалку 12 недели, пред лекарот да реши дали ќе ја продолжи терапијата во случаите каде е постигнат тераписки одговор, или ќе го прекине лекувањето кај пациентите кај кои не се постигнати промени во хематолошките параметри. Кај пациентите со ХМЛ кај кои ќе се постигне тераписки одговор терапијата треба да продолжи до постигнување комплетен хематолошки одговор или максимум 18 месеци. Сите пациенти кај кои е постигнат комплетен хематолошки одговор треба да продолжат со терапијата во доза од 9 MIU дневно (оптимум) или 9 MIU три пати неделно (минимум), за да се постигне цитогенетски одговор во најкратко можно време. Цитогенетски одговор е регистриран и две години после почетокот на терапијата.

Тромбоцитоза кај други миелопролиферативни заболувања

Препорачаната шема на зголемување на дозата е:

Ден 1-3: 3 MIU дневно

Ден 4-30: 6 MIU дневно

Времетраење на третман: Добро толерирана доза од 1 - 3 MIU дневно, два или три пати неделно, обично е доволна за одржување на бројот на тромбоцитите во нормални граници. Сепак, дозата треба да се зголемува индивидуално за секој пациент до највисоката индивидуално толерирана доза.

За да го погледнете вкупниот збирен извештај за особините на лекот кликнете тука.

Контактирајте го Одделот за медицински информации 

на РОШ Македонија ДООЕЛ Скопје доколку имате потреба од медицински информации на телефонскиот број 02/3103-500, факс 02/3103-524 или преку e-mail адреса  [email protected].