Вирусни заболувања  

Вирусни заболувања  

Condylomata acuminata 

Пациенти со верифициран хроничен хепатитис Б (пр. со биопсија на црн дроб) кои имаат зголемени серумски вредности на ALT и маркери за вирална репликација, пр. пациенти кое се позитивни за HBV-DNK, DNK полимераза или HbeAg но без хепатална декомпеназација (Child’s класа А); пациенти со верифициран хроничен хепатитис Ц (пр. со биопсија на црн дроб), кои се позитивни за HCV антитела и имаат зголемени вредности на ALT без хепатална декомпензација (Child’s класа А); condylomata acuminata.

За да го погледнете вкупниот збирен извештај за особините на лекот кликнете тука.

Контактирајте го Одделот за медицински информации 

на РОШ Македонија ДООЕЛ Скопје доколку имате потреба од медицински информации на телефонскиот број 02/3103-500, факс 02/3103-524 или преку e-mail адреса  macedonia.medinfo@roche.com.