Tecentriq®  (atezolizumab)

 

Tecentriq® ▼(atezolizumab) претставува анти-PD-L1 моноклонално антитело дизајнирано да се поврзe со лиганд рецептор програмиран за клеточна смрт 1 (анг. programmed death ligand, PD-L1) и да го реактивира имуниот одговор. PD-L1 се наоѓа на туморските и имуните клетки кои навлегуваат во туморот и го инхибира анти-туморскиот имун одговор во микросредината на туморот. PD-L1 се врзува за рецепторите PD-1 и B7.1 на Т-клетките и антиген презентирачките клетки и на тој начин ја супресира активноста на цитотоксичните Т-клетки, пролиферацијата на Т-клетките и создавањето на цитокини. Tecentriq преку директно поврзување со PD-L1, овозможува двојна блокада на рецепторите PD-1 и B7.1 и на тој начин овозможува повторно воспоставување на имуниот одговор. Лекот Tecentriq не влијае на интеракцијата PD-L2/PD-1, со што е овозможено понатамошно пренесување на инхибиторните сигнали посредувани од PD-L2/PD-1 и одржување на периферната имуна хомеостаза.

tecentriq

Индикации

Лекот Tecentriq е регистриран во Р. Северна Македонија за лекување на возрасни пациенти со:

  • Локално напреднат и метастазиран уротелијален карцином

o   кај пациенти кои претходно примале хемотерапија која содржи платина или

o   пациенти кои се сметаат за неподобни за лекување со cisplatin, и чии тумори имаат PD-L1 експресија ≥ 5%

  • Метастатски не-ситноклеточен карцином (анг. non small cell lung cancer, NSCLC) на бели дробови

o   за прволиниски третман на не-сквамозен NSCLC во комбинација со AVASTIN® (bevacizumab) и хемотерапија

o   како монотерапија кај пациенти кои претходно примале хемотерапија

  • Нересектибилен локално напреднат или метастатски тројно-негативен карцином на дојка

o   за прволиниски третман во комбинација со nab-paclitaxel

o   кај пациенти чии тумори имаат PD-L1 експресија ≥ 1%

  • Ситно клеточен карцином на бели дробови во напредна фаза

o   за прволиниски третман во комбинација со carboplatin и etoposide

Кај пациенти со EGFR мутација или ALK позитивен не-ситноклеточен карцином, лекот Tecentriq е индициран само по неуспех на соодветните таргетирани терапии.

Пациентите со претходно нетретиран уротелен карцином и тројно-негативен карцином на дојка треба да се селектираат за третман врз основа на нивото на туморската експресија на PD-L1, која е потврдена со валидиран тест.

 

Дозирање и начин на употреба

Препорачаната доза на Tecentriq изнесува:

  • 1680 mg администрирана по интравенски пат на секои четири недели
  • 1200 mg администрирана по интравенски пат на секои три недели
  • 840 mg администрирана по интравенски пат на секои две недели. 

Инфузиите не смеат да се администрираат како брза или болусна интравенска инфузија.

Доколку се пропушти планираната доза на лекот Tecentriq, истата треба да се администрира што е можно побрзо, со цел да се одржи интервалот помеѓу дозите. Не се препорачува намалување на дозата на лекот Tecentriq.

Почетната доза на лекот Tecentriq треба да се администрира во времетраење од 60 минути. Ако пациентот добро ја поднесе првата инфузија, сите следни инфузии може да се администрираат во времетраење од 30 минути.

Дозирање на лекот Tecentriq при лекување на тројно-негативен карцином на дојка

Препорачаната доза од лекот Tecentriq е 840 mg администрирана како интравенска инфузија. По дозата од лекот Tecentriq, следи доза од 100 mg/m2 nab-paclitaxel. Лекот Tecentriq се администрира на деновите 1 и 15, додека nab-paclitaxel се администрира на 1,8 и 15 ден. 

Посебни мерки на претпазливост при третман со лекот Tecentriq

За време на терапијата со Tecentriq може да се појават имунолошки несакани рекации. Тие може да се повлечат со привремено прекинување на третманот со лекот Tecentriq и со воведување на кортикостероиди и/или супортивна грижа. Имунолошките несакани реакции поврзани со употребата на лекот Tecentriq, може да се појават и после употреба на последната доза од лекот.

merki

Се препорачува терапијата со Tecentriq да продолжи се до појава на неподнослива токсичност или до губиток на клиничкото дејство на лекот.

Кај тројно-негативен карцином на дојка, се препорачува терапијата со Tecentriq да продолжи се до појава на неподнослива токсичност или до прогресија на болеста.

▼Овој лек подлежи на дополнителен мониторинг кој ќе допринесе за идентификација на нови информации за безбедноста на лекот. Здравствените работници се замолуваат да ги пријавуваат сите сомнителни несакани реакции. 

За да го погледнете Збирниот извештај за особините на лекот Tecentriq од 1200 mg кликнете тука и за Tecentriq од 840 mg кликнете тука.

Контактирајте го Одделот за медицински информации 

на РОШ Македонија ДООЕЛ Скопје доколку имате потреба од медицински информации на телефонскиот број 02/3103-500, факс 02/3103-524 или преку e-mail адреса  [email protected].