Tecentriq®  (atezolizumab)

 

Tecentriq (atezolizumab) претставува анти – PD-L1 моноклонално антитело дизајнирано да се поврзe со лиганд рецептор програмиран за клеточна смрт 1 (анг. programmed death ligand, PD-L1) и да го реактивира имуниот одговор. PD-L1 се наоѓа на туморските и имуните клетки кои навлегуваат во туморот и го инхибира анти-туморскиот имун одговор во микросредината на туморот. PD-L1 се врзува за рецепторите PD-1 и B7.1 на Т-клетките и антиген презентирачките клетки и на тој начин ја супримира активноста на цитотоксичните Т-клетки, пролиферацијата на Т-клетките и создавањето на цитокини. Tecentriq преку директно поврзување со PD-L1, овозможува двојна блокада на рецепторите PD-1 и B7.1 и на тој начин овозможува повторно воспоставување на имуниот одговор. Лекот Tecentriq  не влијае на интеракцијата PD-L2/PD-1, со што е овозможено понатамошно пренесување на инхибиторните сигнали посредувани од PD-L2/PD-1 и одржување на периферната имуна хомеостаза.

tecentriq

Индикации

Лекот Tecentriq е регистриран во Р. Северна Македонија за лекување на возрасни пациенти со:

Посебни мерки на претпазливост при третман со лекот Tecentriq

За време на терапијата со Tecentriq може да се појават имунолошки несакани рекации. Тие може да се повлечат со привремено прекинување на терапијата со лекот Tecentriq и со воведување на кортикостероиди и/или супортивна грижа. Имунолошките несакани реакции поврзани со употребата на лекот Tecentriq, може да се јават и после употреба на последната доза од лекот.

merki

▼Овој лек подлежи на дополнителен мониторинг кој ќе допринесе за идентификација на нови информации за безбедноста на лекот. Здравствените работници се замолуваат да ги пријавуваат сите сомнителни несакани реакции. 

За да го погледнете Збирниот извештај за особините на лекот Tecentriq од 1200 mg кликнете тука и за Tecentriq од 840 mg кликнете тука.

Контактирајте го Одделот за медицински информации 

на РОШ Македонија ДООЕЛ Скопје доколку имате потреба од медицински информации на телефонскиот број 02/3103-500 или преку e-mail адреса  [email protected].