Tecentriq®  (atezolizumab) во третман на не-ситноклеточен карцином на бели дробови

 

Tecentriq во комбинација со AVASTIN (bevacizumab) и хемотерапија е индициран за прволиниски третман на возрасни пациенти со не-сквамозен не-ситноклеточен карцином на бели дробови (анг. non-small cell lung cancer, NSCLC) (вијала 1200 mg/20 ml).

Tecentriq во комбинација со nab-paclitaxel и хемотерапија е индициран за прволиниски третман на возрасни пациенти со не-сквамозен NSCLC (вијала 1200 mg/20 ml).

Tecentriq како монотерапија е индициран за лекување на напреднат или метастазиран NSCLC кај пациенти кои претходно примале хемотерапија (вијали 1200 mg/20 ml или 840 mg/15 ml).

Дозирање и начин на употреба:

При дозирање на Tecentriq во комбинација со AVASTIN (bevacizumab) и хемотерапија, за време на индукциската фаза, препорачаната доза на Tecentriq е 1200 mg, следено со AVASTIN, paclitaxel, па потоа carboplatin на секои три недели, во времетраење од 4 или 6 циклуси. Фаза на индукција е следена од фаза на одржување во која се администрираат 1200 mg на Tecentriq, следено со AVASTIN на секои три недели, без хемотерапија.

tecentriq

q3w, на секои три недели.

При дозирање на Tecentriq во комбинација со nab-paclitaxel и хемотерапија, nab-paclitaxel и carboplatin се администрираат на секои три недели, во времетраење од шест циклуси. Tecentriq, nab-paclitaxel и carboplatin се администрираат на првиот ден од секој 21 дневен циклус. Дополнително nab-paclitaxel се администрира на ден 8 и ден 15 од 21 дневниот циклус. По фазата на индукција следува фаза на одржување без хемотерапија во која на секои три недели се администрираат 1200 mg Tecentriq во форма на интравенска инфузија.

tecentriq

q3w, на секои три недели.
При дозирање на Tecentriq како монотерапија, препорачаната доза изнесува 1200 mg администрирана по интравенски пат на секои три недели, 840 mg администрирана по интравенски пат на секои две недели или 1680 mg администрирана по интравенски пат на секои четири недели.

tecentriq

Кај пациенти со EGFR мутација или ALK позитивен не-ситноклеточен карцином, Tecentriq е индициран само по неуспех на соодветните таргетирани терапии.

Инфузиите не смеат да се администрираат како брза или болусна интравенска инфузија.

Доколку се пропушти планираната доза на Tecentriq, истата треба да се администрира што е можно побрзо, со цел да се одржи интервалот помеѓу дозите. Не се препорачува намалување на дозата на Tecentriq.

Почетната доза на Tecentriq треба да се администрира во времетраење од 60 минути. Ако пациентот добро ја поднесе првата инфузија, сите следни инфузии може да се администрираат во времетраење од 30 минути.

 

 Овој лек подлежи на дополнителен мониторинг кој ќе допринесе за идентификација на нови информации за безбедноста на лекот. Здравствените работници се замолуваат да ги пријавуваат сите сомнителни несакани реакции. 

 

За да го погледнете Збирниот извештај за особините на лекот Tecentriq од 1200 mg кликнете тука и за Tecentriq од 840 mg кликнете тука.

Контактирајте го Одделот за медицински информации 

на РОШ Македонија ДООЕЛ Скопје доколку имате потреба од медицински информации на телефонскиот број 02/3103-500 или преку e-mail адреса  [email protected].