Tecentriq®  (atezolizumab) во третман на тројно негативен карцином на дојка

 

Tecentriq во комбинација со nab-paclitaxel е индициран за третман на возрасни пациенти со нересектабилен локално напреднат или метастатски тројно негативен карцином на дојка кај пациенти чии тумори имаат PD-L1 експресија ≥ 1%.

Дозирање и начин на употреба:

Препорачаната доза на Tecentriq е 840 mg администрирана како интравенска инфузија, по што следува 100 mg/m2 nab-paclitaxel. За секој 28-дневен циклус Tecentriq се администрира на Ден 1 и Ден 15, додека nab-paclitaxel се администрира на Ден 1, Ден 8 и Ден 15.

tecentriq

Инфузиите не смеат да се администрираат како брза или болусна интравенска инфузија.

Доколку се пропушти планираната доза на Tecentriq, истата треба да се администрира што е можно побрзо, со цел да се одржи интервалот помеѓу дозите. Не се препорачува намалување на дозата на Tecentriq.

Почетната доза на Tecentriq треба да се администрира во времетраење од 60 минути. Ако пациентот добро ја поднесе првата инфузија, сите следни инфузии може да се администрираат во времетраење од 30 минути.

Кај тројно-негативен карцином на дојка, се препорачува терапијата со Tecentriq да продолжи се до појава на неподнослива токсичност или до прогресија на болеста.

 

 Овој лек подлежи на дополнителен мониторинг кој ќе допринесе за идентификација на нови информации за безбедноста на лекот. Здравствените работници се замолуваат да ги пријавуваат сите сомнителни несакани реакции. 

 

За да го погледнете Збирниот извештај за особините на лекот Tecentriq од 840 mg кликнете тука.

Контактирајте го Одделот за медицински информации 

на РОШ Македонија ДООЕЛ Скопје доколку имате потреба од медицински информации на телефонскиот број 02/3103-500 или преку e-mail адреса  [email protected].