Tecentriq®  (atezolizumab) во третман на уротелен карцином

 

Tecentriq како монотерапија е индициран за лекување на возрасни пациенти со локално напреднат или метастазиран уротелен карцином

  • кај пациенти кои претходно примале хемотерапија која содржи платина или
  • пациенти кои се сметаат за неподобни за лекување со cisplatin и чии тумори имаат PD-L1 експресија ≥ 5%.

Дозирање и начин на употреба:

Препорачаната доза на Tecentriq изнесува 1200 mg администрирана по интравенски пат на секои три недели, 840 mg администрирана по интравенски пат на секои две недели или 1680 mg администрирана по интравенски пат на секои четири недели.

tecentriq

Пациентите со претходно нетретиран уротелен карцином треба да се селектираат за третман врз основа на нивото на туморската експресија на PD-L1, која е потврдена со валидиран тест.

Инфузиите не смеат да се администрираат како брза или болусна интравенска инфузија.

Доколку се пропушти планираната доза на лекот Tecentriq, истата треба да се администрира што е можно побрзо, со цел да се одржи интервалот помеѓу дозите. Не се препорачува намалување на дозата на лекот Tecentriq.

Почетната доза на лекот Tecentriq треба да се администрира во времетраење од 60 минути. Ако пациентот добро ја поднесе првата инфузија, сите следни инфузии може да се администрираат во времетраење од 30 минути.

 

 Овој лек подлежи на дополнителен мониторинг кој ќе допринесе за идентификација на нови информации за безбедноста на лекот. Здравствените работници се замолуваат да ги пријавуваат сите сомнителни несакани реакции. 

 

За да го погледнете Збирниот извештај за особините на лекот Tecentriq од 1200 mg кликнете тука и за Tecentriq од 840 mg кликнете тука.

Контактирајте го Одделот за медицински информации 

на РОШ Македонија ДООЕЛ Скопје доколку имате потреба од медицински информации на телефонскиот број 02/3103-500 или преку e-mail адреса  [email protected].