Дијагноза

Дијагнозата на хроничниот хепатитис Б се поставува врз база на:

1. клинички преглед (анамнеза, физикален преглед);

2. лабораториски испитувања:

  • покачени црнодробни ензими (ALT, AST);
  • позитивни вирусолошки маркери (HBsAg подолго од 6 месеци);1
  • присуство на HBeAg во серум, покажува дека лицето е инфицирано и може лесно да го пренесе вирусот;1
  • отсуство на анти-HBs антитела и
  • детекција на вирусната ДНК во крвта, која се детектира во крвта после 30-60 дена од денот на контакт.

3. црнодробна биопсија со која се проценуваат настанатите оштетувања на црниот дроб.

Референци:

1.    WHO. Hepatitis B fact sheet 204. July 2014. www.who.int/mediacentre/factsheets/fs204/en/. пристапено на 01.10.2014 год.