Гликоинжинеринг

Гликоинжинеринг е технологија која овозможува создавање на нови варијанти на антитела со значително зголемен капацитет за регрутација на имуни клетки, како на пр. клетки природни убијци, макрофаги/моноцити и неутрофили. Со дизајнирање и контрола на типот на шеќерната молекула во специфичен регион од антителото (FC регион), афинитетот на антителото кон имуните ефекторни клетки е зголемен. Ова овозможува поефективна антитело-зависна клеточна цитотоксичност и антитело-зависна клеточна фагоцитоза а со тоа и зголемен капацитет на целното антитело да предизвика смрт на туморската клетка. Првото антитело (лек) направено по пат на гликоинжинеринг е веќе одобрено за третман на CD20+ хематолошки малигнитети.