Одредување на вистинската молекула

Да се најде вистинската молекула е како да се бара игла во сноп сено. Новите сознанија за причината на болеста на молекуларно ниво се појдовна точка за иновативните истражувачки стратегии кои доведуваат до создавање на нови лекови со селективно дејство.

Кога ќе се идентификува таргетот, истражувачите дизајнираат студии со кои ќе покажат како потенцијалниот лек делува врз оваа специфична биолошка структура или процес.

Супстанциите кои го имаат посакуваниот ефект потоа подлежат на дополнителни лабораториски тестови со помош на компјутерски програми и најчесто се модифицираат со цел да постигнат најдобар ефект.