Препораки за лицата со хемофилија во тек на пандемијата на коронавирусот

Во тек на пандемијата на коронавирус која се засилува потребно е сите, како општата јавност така и здравствените работници и пациентите да бидат соодветно информирани. Податоците за коронавирусот и болеста предизивикана од вирусот, COVID-19, се ограничени. Затоа соодветни професионални здруженија, асоцијации и експерти предложуваат општи и специфични мерки и препораки за заштита од заразување и третман на COVID-19 кај специфични групи на пациенти (како на пр.,, со невромускулни болести и други).

Неодамна Светската федерација за хемофилија (анг. World Federation of Hemophilia, WFH) предложи практични препораки за лицата со хемофилија во тек на пандемијата на коронавирусот. Информациите се менуваат секојдневно. Ние ќе ги ажурираме информациите како истите стануваат достапни.

За лица со хемофилија кои моментално примаат стандардни фактори за коагулација или со продолжен полуживот, рекомбинантни фактори VIII и IX, aPCC, активиран фактор VII (FVIIa) или emicizumab

 • Нема причина за промена на препорачаниот режим на третман

 • Во овој момент, нема причина да се плашите од проблеми со производството на лекови и медицински средства, нивен недостаток или прекин на ланецот на снабдување со истите

 • Контактирајте го Центарот за хемофилија доколку резервите дома или во болница Ви се ограничени

 • Ако се лекувате дома, не земајте повеќе лекови отколку што разумно Ви се потребни. Сепак, неколку дополнителни дози за домашна употреба би Ви биле корисни во случај на какво било доцнење или прекин во снабдувањето

За лица со хемофилија кои моментално примаат плазма деривирани фактори за коагулација VIII или IX

 • Превземените мерки за деактивирање и елиминација на вируси се доволни за да се уништат вирусите обвиткани со липиди како на пример коронавирусот

 • Не се препорачува промена на лекот кој го користите

 • Досега не се откриени прекини во снабдувањето со производи добиени од плазма. Примарна загриженост е намалувањето на колекциите на плазма кои влијаат на производството на производи добиени од плазма во оваа фаза

 • Дарувањето на крв и плазма продолжува да биде безбеден процес, а потребата за донирање на плазма е голема како и секогаш. Поддршката на сегашните и новите крводарители останува клучна за одржување на соодветно снабдување со крв и плазма за време на пандемијата

 • Сите Центри за хемофилија и Центри за собирање на крв и плазма се потсетени дека треба да ги следат упатствата за заштита на персоналот и крводарителите за да се спречи ширењето на коронавирусот преку контакт на човек со човек

 • За лицата со хемофилија кои се лекуваат со други производи добиени од крв кои не се вирусно деактивирани (на пр. криопреципитат, тромбоцити), решенијата за третман треба да се засноваат на клинички анализи на ризик/бенефит, балансирајќи ја безбедноста од нелекување на крваречката епизода и потенцијалниот ризик за добивање на инфекција

Специфични мерки за лицата со хемофилија во насока на намалување на ризикот за контакт со коронавирусот, вирус кој предизвикува COVID-19

 • Проактивно треба да бидат промовирани сите мерки за намалување на ризикот за контакт со коронавирусот кај лицата со хемофилија кои имаат придружни коморбидитети (кардиоваскуларни заболувања, хипертензија, дебелина, дијабетес, ХИВ, старост) и/или примаат кортикостероиди или други моќни имуносупресивни лекови

 • Контакт со луѓе, вклучително и лица со помал ризик, деца, е единствената најважна претпазливост за да се избегне инфекција. Останувањето дома и социјалното дистанцирање се најважните постапки кои треба да се применуваат

 • Намалете ја потребата од посета на здравствени работници во болници. Освен живото-загрозувачките случаи, сите други посети, вклучително и елективните операции треба да се одложат.

 • Парацетамол (acetaminophen) ја намалува треската без да го инхибира воспалителниот одговор потребен за борба против коронавирусот и се препорачува за лица со нарушувања на крварењето

 • Дневната доза на парацетамол (acetaminophen) не смее да надминува над 60 mg/kg или максимално 3 g/ден, бидејќи предизвикува оштетување на црниот дроб при поголеми дози

 • Ibuprofen и други нестероидни антиинфламаторни лекови обично не се препорачуваат кај лицата со нарушувања на крварењето затоа што може да го зголемат крварењето, преку инхибиција на функцијата на тромбоцитите. Покрај тоа, особено се смета дека ибупрофен може да ја влоши COVID-19 болеста или да го зголеми ризикот од инфекција со коронавирус заради надрегулација на влезниот рецептор, ензим за претворање на ангиотензин-2. Сепак денес, доказите кои го поддржуваат ова се ограничени

 • Специфични хигиенски мерки, како што се редовно миење на рацете со сапун, не допирање на лицето и одржување на растојание од најмалку 2 метри од другите луѓе се клучни за превенција на пренесување на коронавирусот

Специфични мерки во случај на прием во болница на лице со нарушувања на крварењето со инфекција на коронавирус (COVID-19)

 • Потребна е добра координација и соработка помеѓу болницата каде што е примен пациентот и Центарот за хемофилија

 • Информирајте го тимот во случај на третман на лице кое прима emicizumab следејќи ги препораките за соодветно менаџирање и земајќи ги предвид можните интеракции со лабораториските тестови на хемостаза

 • Ако лице со хемофилија има COVID-19, некои клиничари предложуваат употреба на профилактичка терапија како мерка на претпазливост против крварење во белите дробови од потенцијално сериозно оштетување предизвикано од коронавирусот и силно кашлање/дување на носот создава зголемен крвен притисок во мозокот кое може да доведе до крварење. Постојат извештаи за случаи кои даваат докази за поддршка на оваа изјава

Извори:

 1. Светска федерација за хемофилија (анг. World Federation of Hemophilia, WFH), Предлог од страна на Медицинското советодавно тело при WFH* и WFH Coagulation Products Safety, Supply and Access Committee**. Достапно на:пристапено: 30 март 2020 година.

 2. Busch M, LM Katz, H Shan.Webinar: Update on the COVID-19 Coronavirus Outbreak: Blood Collection and Safety Implications. ISBT Education. 03/04/20. Достапно на: пристапено: 19 март 2020 година.

 3. Novel Coronavirus Disease (COVID-19) Resources. Достапно на:пристапено: 19 март 2020 година.

 4. New Coronavirus (SARS-CoV-2) and the Safety Margins of Plasma Protein Therapies. Достапно на: пристапено: 19 март 2020 година.

 5. van Doremalen N, Bushmaker T, Morris DH, et al. Aerosol and Surface Stability of SARS-CoV-2 as Compared with SARS-CoV-1. N Engl J Med. 2020 Mar 17. DOI: 1056/NEJMc2004973.

 6. FDA Guidance on Conduct of Clinical Trials of Medical Products during COVID-19 Pandemic. Достапно на: 
  пристапено: 19 март 2020 година.

 7. Zhou F, T Yu, R Du. Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study. The Lancet. Published online March 9, 2020. DOI:

 8. Fang L, G Karakiulakis, M Roth. Are patients with hypertension and diabetes mellitus at increased risk for COVID-19 infection? Lancet Respir Med 2020. Published Online March 11, 2020 DOI:

 9. EMA gives advice on the use of non-steroidal anti-inflammatories for COVID-19. Достапно на: пристапено: 19 март 2020 година.

 10. Voiriot G, Q Philippot, A Elabbadi , C Elbim4, Martin Chalumeau, M Fartoukh. Risks Related to the Use of Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs in Community-Acquired Pneumonia in Adult and Pediatric Patients. J. Clin. Med. 2019, 8, 786; doi:10.3390/jcm8060786

 11. Legras A, B Giraudeau, A-P Jonville-Bera, et al. A multicentre case-control study of nonsteroidal anti-inflammatory drugs as a risk factor for severe sepsis and septic shock. Critical Care 2009, 13:R43 (doi:10.1186/cc7766).

 12. Adamkewicz JI, DC Chen, I Paz-Priel. Effects and Interferences of Emicizumab, a Humanised Bispecific Antibody Mimicking Activated Factor VIII Cofactor Function, on Coagulation Assays. Thromb Haemost 2019; 119(07): 1084-1093. DOI: 10.1055/s-0039-1688687

 13. *Членови: Greig Blamey, Ampaiwan Chuansumrit, Saliou Diop, Vincent Dumez, Magdy El Ekiaby, Cedric Hermans, Alfonso Iorio, Radoslaw Kaczmarek, Kate Khair, Steve Kitchen, Barbara Konkle, Ed Kuebler, Declan Noone, Flora Peyvandi, Steven Pipe, Jeff Stonebraker, Graeme Ting, Alain Weill, and Glenn F. Pierce, претседавач

 14. **Членови:  Magdy El Ekiaby, Dan Hart, Marion Koerper, Mike Makris, Brian O’Mahony, David Page, Flora Peyvandi, Glenn Pierce, Thomas Sannié, Uwe Schlenkrich, Mark Skinner, Alok Srivastava, Craig Upshaw, and Radoslaw Kaczmarek, претседавач

Информациите на веб страницата имаат само информативен карактер и не можат да се сметаат како медицински совет.

КонтактВо светотlinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeCovid-19ЛековиКариераНовостиПерсонализирана здравствена заштитаИзјава за заштита на приватностаПравна изјава