Рош е најголемата биотехнолошка компанија во светот, со вистински диференцирани производи во областа на онкологијата, имунологијата, заразните болести, офталмологијата и болестите на централниот нервен систем. Исто така, Рош е светски лидер за ин-витро дијагностика, ткивна канцер-дијагностика и предводник во во справувањето со дијабетесот.

Целта на персонализираната стратегија за здравствена заштита на Рош е да се обезбедат лекови и дијагностика што овозможуваат видлив напредок во квалитетот на живот, безбедноста и преживувањето на пациентите. Дваесет и девет лекови развиени од Рош се вклучени во модел-листите со основни (есенцијални) лекови на Светската здравствена организација, меѓу кои и антибиотици за спасување на животот, антималарици и лекови против рак.

Следните информации се наменети само за медицинската јавност, односно на оние корисници на интернет кои се едуцирани здравствени работници. За пристап до овие информации Ве молиме потврдете дека сте здравствен работник. Доколку не сте здравствен работник, Ве молиме разговарајте со Вашиот доктор/фармацевт/медицинска сестра за прашањата кои ги имате во врска со Вашето здравје, лекови, медицински услуги или други здравствени прашања.

Подолу може да најдете информациите за регистрираните лекови на Рош во Р. Северна Македонија. 

Tocilizumab се користи во терапија на умерен до тежок активен ревматоиден артритис (РА) кај возрасни пациенти. Tocilizumab може да се користи како монотерапија или во комбинација со метотрексат (MTX) и/или други антиревматични лекови модификатори на заболувањето (DMARDs). Tocilizumab е индициран и за терапија на активен полиартикуларен јувенилен идиопатски артритис (pJIA) и активен системски јувенилен идиопатски артритис (sJIA) кај пациенти на возраст од две (2) години и постари. Tocilizumab може да се употребува како монотерапија или во комбинација со метотрексат (MTX).

Alecensa (alectinib) претставува лек за перорална употреба во форма на капсула, кој се користи за лекување на возрасни пациенти со напреднат анапластична лимфом тирозин киназа (ALK) позитивен не-ситно клеточен карцином на белите дробови (НСКБК). Тој претставува високо селективен и потентен инхибитор на протеинот ALK, кој се активира после мутација во генот и промовира зголемен раст и преживување на туморот, кај некои типови на карцином.

Avastin® (bevacizumab) e рекомбинантно хуманизирано моноклонално антитело кое селективно се врзува и ја неутрализира биолошката активност на хуманиот васкуларен ендотелијален фактор на раст (VEGF). Неутрализирајќи ја биолошката активност на VEGF се намалува васкуларизацијата на туморите, а со тоа и растот на туморите.

Cotellic® (cobimetinib) претставува лек за перорална употреба, кој го блокира сигналниот пат наречен митоген активирана протеин киназа и на тој начин го инхибира сигналниот јазол на митоген активираните кинази МЕК1 и МЕК2. Комбинацијата на Cotellic со Zelboraf (vemurafenib) ја инхибира реактивацијата на сигналниот пат MAPK од страна на MEK1/2, што доведува до посилна инхибиција на интраклеточната сигнализација и намалување на пролиферацијата на клетките на туморот. Cotellic е индициран за употреба во комбинација со Zelboraf, за лекување на возрасни пациенти со неоперабилен или метастазиран меланом со BRAF V600 мутација.

Esbriet® (pirfenidone) претставува орален антифибротски лек во форма на капсула со плеотропно дејство индициран за лекување на возрасни пациенти со лесна до умерена идиопатска пулмонална фиброза. Механизмот на дејство на лекот не е целосно познат, но достапните податоци укажуваат на тоа дека има и антифибротични и антиинфламаторни својства во различни in vitro системи и животински модели на пулмонална фиброза.

Evrysdi®▼ (risdiplam) претставува селективна, мала молекула која се администрира орално. Индициран е за третман на 5q спинална мускулна атрофија (СМА) кај пациенти на возраст од 2 месеци и постари, со клиничка дијагноза на СМА тип 1, тип 2 или тип 3 или со една до четири SMN2 копии. Механизмот на дејство на лекот е како модификатор за врзување на SMN2 со уникатно врзување специфично за SMN2 пред-mRNA да врши промоција на вклучување на егзон 7 и зголемено производство на функционален SMN протеин. ▼Овој лек подлежи на дополнителен мониторинг кој ќе допринесе за идентификација на нови информации за безбедноста на лекот. Здравствените работници се замолуваат да ги пријавуваат сите сомнителни несакани реакции.

Gazyva®▼ (obinutuzumab) претставува хуманизирано anti-CD20 моноклонално антитело тип II на подкласата IgG1 добиено со хуманизација на родителско B-Ly1 глувчешко антитело, произведенo во клеточна линија на овариум на кинески хрчак со рекомбинантна ДНК технологија. Gazyva е индициран за третман на хронична лимфоцитна леукемија, фоликуларен лимфом, релапсен/рефракторен фоликуларен лимфом . ▼ Овој лек подлежи на дополнителен мониторинг кој ќе допринесе за идентификација на нови информации за безбедноста на лекот. Здравствените работници се замолуваат да ги пријавуваат сите сомнителни несакани реакции.

Herceptin® содржи активна супстанција trastuzumab и претставува хуманизирано моноклонално антитело. Trastuzumab селективно се врзува за антигенот кој се вика хуман епидермален фактор за раст 2 (HER2). HER2 се наоѓа во големи количини на површината на некои канцерогени клетки и го стимулира нивниот раст.

Доколку настане бременост во тек на терапија со Herceptin или во период од 7 месеци по последната доза на Herceptin, Ве молиме веднаш да ја пријавите бременоста на локалната Roche телефонска линија за несакани настани:

Дополнителни информации ќе Ви бидат побарани за пациентите кај кои настанала бременост, а се изложени на Herceptin и за време на првата година на живот на новороденчето. Ова ќе овозможи Roche подобро да ја разбере безбедноста на Herceptin и да обезбеди соодветни информации до здравствените власти, здравствените работници и пациентите.

Предупредувања за бремени и потенцијално бремени жени

  • Терапијата со Herceptin во тек на бременост треба да се избегнува, освен ако потенцијалната корист за мајката го надминува потенцијалниот ризик за фетусот. Постојат мал број на  податоци за употребата наHerceptin кај бремени жени и затоа безбедната употреба на Herceptin за време на бременост и лактација не е утврдена.

  •  Не постојат податоци во однос на фертилноста.

  • Во постмаркетингшкиот период забележани се случаи на  фетален раст на бубрезите и/или инсуфициенција на реналната функција придружена со олигохидрамниоза, некогаш придружена со фатална белодробна хипоплазија на фетусот, кај бремени жени кои примаат Herceptin.

  • Утврдете дали пациентката е бремена пред почеток на терапија со Herceptin. Жените во репродуктивен период треба да користат ефикасни методи на контрацепција во тек на терапијата со Herceptin и 7 месеци по последната доза на Herceptin.

  • Следете ги пациентите кои ќе забременат за време на терапија со Herceptin или во период од 7 месеци по последната доза на Herceptin за појава на олигохидроамниоза.

  • Не е познато дали Herceptin се екскретира во хуманото млеко. Бидејќи е познато дека хуманиот IgG1 се екскретира во млекото, а потенцијалниот ризик од појава на оштетувања кај новороденчето е непознат, жените не треба да дојат за време на терапијата со Herceptin или 7 месеци по последната доза на Herceptin.

*Промените во ЗБИРНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА ОСОБИНИТЕ НА ЛЕКОТ ќе бидат имплементирани до крај на 2015 година

Kadcyla (trastuzumab emtansine) претставува антитело-лек конјугат, составен од trastuzumab, кој е поврзан со emtansine - DM1 преку стабилна врска. По поврзување на лекот Kadcyla со HER2 рецепторот, истиот се интернализира и бива разграден од лизозомите, при што доаѓа до испуштање на цитотоксичниот агенс emtansine.

Rituximab е химерно глушец/човек моноклонално антитело добиено со генетски инженеринг, кое претставува гликолизиран имуноглобулин со константни делови на секвенцата од хуман IgG1 и варијабилни делови на лесен и тежок ланец на секвенцата од глушец.

Mircera® може да се аплицира поткожно или интравенозно, во согласност со клиничката пракса.

Mircera® се применува за лекување на анемија поврзана со хронична бубрежна болест, вклучително и кај пациенти кои се на дијализа и кај пациенти кои не се на дијализа.

Mircera® е хемиски синтетизиран континуиран активатор на рецепторите за еритропоетин. За разлика од еритропоетинот, Mircera® покажува различна активност на ниво на рецепторот, што се карактеризира со побавно поврзување за рецепторот и побрзо одвојување од него, како и зголемен полуживот. Овие разлики во фармаколошките карактеристики се значајни за да може кај пациентите да се постигне режим на дозирање на Mircera® од еднаш месечно.

Ocrevus® (ocrelizumab) е лек кој претставува иновативен научен пристап во третманот на мултипла склероза. Механизмот на делување вклучува таргетирање на CD20-позитивни Б клетки кои играат клучна улога во патофизиологијата на оваа изнемоштувачка болест.

Фармакотерапевтска група: имуностимулаторен лек/цитокин

Квалитативен и квантитативен состав:

180 mcg Pegasys® наполнет инјекциски шприц: еден наполнет инјекциски шприц за еднократна употреба содржи 0.5 ml сo 180 mcg peginterferon alfa - 2a (40 KD). 

Perjeta® претставува рекомбинантно хуманизирано моноклонално антитело кое специфично го таргетира екстрацелуларниот домен на димеризација (subdomain II) на протеинскиот рецептор 2 (HER2) на хуманиот епидермален фактор на раст поради што ја блокира лиганд-зависната хетеродимеризација на HER2 со други членови на HER семејството, вклучувајќи EGFR, HER3 и HER4. Како резултат на тоа, Perjeta® го инхибира лиганд-иницираното интрацелуларно сигнализирање преку два најголеми сигнални патишта, митоген-активиран протеин (МАР) киназа и фосфоинозитид 3-киназа (PI3K). Инхибицијата на овие сигнални патишта може да резултира со прекин на растот и апоптоза на клетките. Дополнително, влијае врз антитело-зависната клеточно-посредувана цитотоксичност (ADCC).

Pulmozyme® (dornasa alfa) е индициран за менаџирање на цистична фиброза (CF) кај пациенти со форсиран витален капацитет (FVC) поголем од 40% од предвиденото за подобрување на пулмоналната функција.

Phesgo® (pertuzumab, trastuzumab) припаѓа на фармакотерапевтска група: антинеопластични агенси, моноклонални антитела. Phesgo содржи pertuzumab и trastuzumab, кои се одговорни за терапевтскиот ефект на овој лек и хијалуронидаза алфа, ензим кој ja зголемува дисперзија и апсорпција на комбинацијата на активни супстанции од формулацијата по супкутаната администрација. Pertuzumab и trastuzumab се рекомбинантни хуманизирани IgG1 моноклонални антитела кои се насочени кон рецепторот на човечкиот епидермален фактор на раст 2 (HER2). Двете активни супстанции некомпетитивно се врзуваат за различни субдомени на рецепторот HER2 и со комплементарни механизми ја попречуваат сигнализацијата преку овие рецептори.

Recormon® содржи хормон епоетин бета, кој во однос на неговата аминокиселина и јагленохидратниот состав е идентичен со еритропоетинот кој е изолиран од урина кај анемични пациенти. Еритропоетин е гликопротеин кој го стимулира создавањето на еритроцитите од нивните прогенитори.

Активна компонента: oseltamivir phosphate.

Tecentriq® (atezolizumab) претставува анти-PD-L1 моноклонално антитело дизајнирано да се поврзe со лиганд рецептор програмиран за клеточна смрт 1 (анг. programmed death ligand, PD-L1) и да го реактивира имуниот одговор. PD-L1 се наоѓа на туморските и имуните клетки кои навлегуваат во туморот и го инхибира анти-туморскиот имун одговор во микросредината на туморот. PD-L1 се врзува за рецепторите PD-1 и B7.1 на Т-клетките и антиген презентирачките клетки и на тој начин ја супресира активноста на цитотоксичните Т-клетки, пролиферацијата на Т-клетките и создавањето на цитокини. Tecentriq преку директно поврзување со PD-L1, овозможува двојна блокада на рецепторите PD-1 и B7.1 и на тој начин овозможува повторно воспоставување на имуниот одговор. Лекот Tecentriq не влијае на интеракцијата PD-L2/PD-1, со што е овозможено понатамошно пренесување на инхибиторните сигнали посредувани од PD-L2/PD-1 и одржување на периферната имуна хомеостаза.

Zelboraf® (vemurafenib) е соединение кое има мала молекула, се администрира по перорален пат и претставува инхибитор на активираната форма на BRAF серин-треонин киназа ензимот. Мутирањето на BRAF генот резултира со конститутивна активација на BRAF протеинот, кој може да предизвика прекумерни сигнали и пролиферација на клетките во отсуство на типични фактори на раст. Како силен и селективен инхибитор на онкоген BRAF, Zelboraf врши супресија на надолжно сигнализирање долж патеката на митоген-активираните протеин-кинази (МАРК). Најдобро карактеризиран субстрат на BRAF е MEK. Фосфорилацијата на МЕК од страна на BRAF резултира со активирање на pMEK. pMEK врши фосфорилација на ERK до pERK кој се транслоцира во јадрото каде ги активира транскриптивните фактори кои се одговорни за стимулирање на пролиферација на клетките и нивно преживување.

Информациите на веб страницата имаат само информативен карактер и не можат да се сметаат како медицински совет.