Долготрајните податоци покажуваат континуиран бенефит од polatuzumab vedotin кај релапсен или рефракторен дифузен Б големоклеточен лимфом

Долготрајно следените податоци покажуваат континуиран бенефит од третманот со polatuzumab vedotin кај релапсен или рефракторен дифузен Б големоклеточен лимфом

  • Polatuzumab vedotin во комбинација со MabThera (rituximab) плус bendamustine повеќе од двојно го продолжи вкупното преживување, во споредба со MabThera плус bendamustine во студијата GO29365

  • Polatuzumab vedotin има потенцијал да стане нова третманска опција после првиот релапс

  • Резултатите од студијата GO29365, прва и единствена рандомизирана студија која покажала бенефит во преживувањето кај пациенти кои не биле кандидати за трансплантација на хематопоетски матични клетки, ќе бидат поднесени до регулаторните власти ширум светот за одобрување на polatuzumab vedotin

„Рош“ неодамна ги објави долготрајните податоци од студијата GO29365, која покажа дека polаtuzumab vedotin, истражувачки anti-CD79b антитело лек коњугат, во комбинација со MabThera® (rituximab) плус bendamustine (BR), постигна средно вкупно преживување од повеќе од една година во споредба со BR (12,4 наспроти 4,7 месеци, 0,42 HR, 95% CI 0,24, 0,75) кај лица со релапсен/рефракторен дифузен Б големоклеточен лимфом кои не се подобни за трансплантација на хематопоетски матични клетки. Вкупното преживување беше крајна цел на ова истражување. Несаканите ефекти биле конзистентни со оние забележани во претходните испитувања на polatuzumab vedotin и на BR, не беа забележани нови безбедносни сигнали. Овие податоци беа презентирани на 60-тиот конгрес на Американското здружение за хематологија (ASH, American Society of Hematology) на 1. декември 2018 година, апстракт #1683.

Третманот со polаtuzumab vedotin плус BR резултирал со 66% намалување на ризикот од прогресија на болеста или смрт (преживување без прогресија проценето од страна на истражувачот, HR=0,34, 95% CI 0,2-0,570, p <0,0001), постигнувајќи комплетен одговор од 40% во споредба со 18% во BR гранката (примарна крајна цел, проценета со позитрон емисиона томографија (ПЕТ), стапки на комплетен одговор оценети од страна на независен комитет за ревизија, p=0,026). Понатаму, пациентите лекувани со polаtuzumab vedotin плус BR постигнале повисоки стапки на комплетен одговор и подолго преживување без прогресија на болеста и вкупно преживување во споредба со BR во сите тестирани подгрупи, вклучително и кај пациентите со различен тип на ДБГЛ кои имаат полоша прогноза, како герминален центар Б-клеточен тип и активиран Б-клеточен тип.

„Постои огромна потреба за нови и поефикасни опции за третман за околу 40% од лицата со дифузен Б големоклеточен лимфом чија болест или не реагира на иницијалниот третман или болеста релапсира - ситуација која е поврзана со многу лоша прогноза која се влошува со секој следен релапс", изјави д-р Сандра Хорнинг, Главен медицински директор и Шеф на одделот за развој на производи во „Рош“. „Среќни сме што polаtuzumab vedotin покажа континуирани клинички бенефити и има потенцијал да се надеваме дека ќе ги подобриме стапките на преживување кај оваа популација на пациенти. Работиме заедно со регулаторните власти за да го направиме овој нов режим достапен за пациентите ширум светот".

Фаза Ib/II, GO29365 студијата е прва и единствена рандомизирана студија која покажала бенефит во преживувањето кај пациенти со Р/Р ДБГЛ кои не се подобни за трансплантација на хематопоетски матични клетки. Резултатите беа презентирани на 60-тиот конгрес на ASH, а податоците за polatuzumab vedotin плус BR од студијата GO29365 кај пациентите со Р/Р ДБГЛ ќе бидат поднесени до регулаторните власти ширум светот за одобрување на лекот.

Polatuzumab vedotin е прв од овој вид, anti-CD79b антителo-лек коњугат кој во моментов се испитува за третман на неколку подтипови на не-Хочкинов лимфом. Тој е единствениот антителo-лек коњугат чија цел е CD79b, протеин кој е многу специфичен, изразен кај повеќето типови на малигни заболувања на Б-клетките. На комбинација polatuzumab vedotin со BR и е доделена ознака за Врвно медицинско откритие и лек за ретки болести од страна на Американската агенција за храна и лекови, како и ознака за PRIority MEdicines (PRIME) и лек за ретки болести од страна на Европската агенција за лекови за третман на возрасни пациенти со Р/Р ДБГЛ кои не се кандидати за трансплантација на хематопоетски матични клетки.

GO29365 е глобална, фаза Ib/II студија која ја проценува безбедноста, толерабилноста и активноста на polatuzumab vedotin во комбинација со MabThera (rituximab) или Gazyva (obinutuzumab) плус bendamustine кај пациенти со релапсен или рефракторен (Р/Р) дифузен Б големоклеточен лимфом (ДБГЛ) или фоликуларен лимфом. Во вториот стадиум од студијата рандомизирани биле 80 пациенти со претходно третиран Р/Р ДБГЛ за да примаат bendamustine плус MabThera (BR) или BR во комбинација со polatuzumab vedotin. Пациентите кои биле вклучени во студијата претходно примиле средно две линии на третман (во опсег од 1-7 претходни линии на третман во гранката со polatuzumab vedotin и вo опсег од 1-5 претходни линии на третман во грaнката само со BR). Примарната крајна цел била одредување на комплетен одговор на крај од третман, проценето со ПЕТ скен и од страна на независен комитет за ревизија. Други клучни крајни цели вклучиле објективен одговор на третман (вкупен, комплетен и парцијален) од страна на истражувачот и независниот комитет за ревизија, најдобар објективен одговор на крај од третман проценет од страна на истражувачот, времетраење на одговор, преживување без прогресија, преживување без настан и вкупно преживување.

Polatuzumab vedotin е прв од овој вид, anti-CD79b антителo-лек коњугат кој во моментов се истражува во третман на неколку подтипови на не-Хочкинов лимфом. Протеинот CD79b е високо специфичен и присутен на Б-клетките кај повеќето НХЛ, што го прави потенцијална цел за развој на нови лекови.1,2 Се смета дека polatuzumab vedotin се врзува за CD79b, предизвикувајќи интернализација на лекот во клетките. Ова овозможува хемотерапијата (која е врзана за моноклоналното антитело) да стигне директно до Б-клетките. Се смета дека овој процес ја зголемува стапката на смрт на туморските клетки, додека потенцијално ги намалува ефектите врз нормалните здрави клетки.3,4 Компанијата „Рош“ го развива polatuzumab vedotin употребувајќи ја технологијата на Seattle Genetics ADC.

Дифузен Б големоклеточен лимфом (ДБГЛ) е најчестиот подтип на не-Хочкинов лимфом (НХЛ), кој опфаќа околу еден од три случаи на НХЛ.5 ДБГЛ е агресивен (брзорастечки) тип на НХЛ, кој обично има добар одговор на прволинискиот третман.6 Сепак, дури 40% од пациентите ќе имаат релапс, па третманските опции се ограничени и нивното преживување е кратко.1,4 Се проценува дека околу 150.000 лица ширум светот секоја година се дијагностицираат со ДБГЛ.7

Пред повеќе од 20 години, „Рош“ започна со развојот на лекови што го менуваат третманот на повеќе хематолошки заболувања. Денес, „Рош“, инвестира повеќе од кога било во обидот да пронајде иновативни третмански опции за луѓето со хематолошки заболувања. Како дополнение на одобрените лекови MabThera® (rituximab), Gazyva® (obinutuzumab), Venclexta (venetoclax) во соработка на Abbvie, во „Рош“ се работи на подготовка на потенцијални хематолошки лекови, кои вклучуваат  anti-PDL1 Tecentriq (atezolizumab), антитело-лек конјугат anti-CD79b  (polatuzumab vedotin/RG7596) и мала молекула антагонист на MDM2 (idasanutlin/RG7388). „Рош“ е посветен на откривање на нови молекули не само за третман на хемато-онколошките заболувања, со развој на Hemlibra® (emicizumab), биспецифично моноклонално антитело за третман на хемофилија А.

„Рош“ е глобален пионер на полето на фармацијата и дијагностиката насочен кон унапредување на науката заради подобрување на животот на луѓето. Обединетите сили на фармацијата и дијагностиката под еден покрив го направија „Рош“ лидер во персонализираната медицина - стратегија чија цел е лекувањето да се приспособи кон секој пациент на најдобар можен начин.

„Рош“ е најголемата биотехнолошка компанија во светот, со вистински диференцирани производи во областа на онкологијата, имунологијата, заразните болести, офталмологијата и болестите на централниот нервен систем. Исто така, „Рош“ е светски лидер за ин-витро дијагностика, ткивна канцер-дијагностика и предводник во контролата на дијабетесот.

Основан во 1896 година, „Рош“ и натаму бара подобри начини за спречување, дијагностицирање и лекување на болестите, и дава одржлив придонес кон општеството. Компанијата е насочена и кон подобрување на пристапот на пациентите до медицински иновации, преку соработка со сите релевантни чинители. Триесет лекови развиени од „Рош“ се вклучени во модел-листите со основни (есенцијални) лекови на Светската здравствена организација, меѓу кои и антибиотици за спасување на животот, антималарици и лекови против рак. Десет години по ред, во Индексите за одржливост на Dow Jones (DJSI), „Рош“ е потврден како лидер на групацијата во смисла на одржливост, во рамките на индустријата за лекови, биотехнологија и природните науки.

Групацијата „Рош“ со седиште во Базел, Швајцарија, е активна во повеќе од 100 земји. Во  2017 година бројот на вработените беше повеќе од 94.000 луѓе ширум светот. Во 2017 година, „Рош“ инвестираше 10,4 милијарди швајцарски франци во истражување и развој и прикажа продажба од 53,3 милијарди швајцарски франци. Genentech, во Соединетите Американски Држави, е членка во целосна сопственост на групацијата „Рош“. „Рош“ е мнозински акционер на Chugai Pharmaceuticals, Јапонија.

За повеќе информации, Ве молиме посетете ја страницата Сите заштитени имиња употребени или споменати во ова соопштение се заштитени со закон.

Референци:

  1. Dornan D, et al. Therapeutic potential of an anti-CD79b antibody-drug conjugate, anti-CD79b-vc-MMAE, for the treatment of non-Hodgkin lymphoma. Blood 2009; 114:2721–2729.

  1. Pfeifer M, et al. Anti-CD22 and anti-CD79B antibody drug conjugates are active in different molecular diffuse large B-cell lymphoma subtypes. Leukemia 2015; 29:1578-1586.

  2. Ducry L, Stump B. Antibody-drug conjugates: linking cytotoxic payloads to monoclonal antibodies. Bioconjug Chem. 2010; 21:5 - 13.

  3. ADC Review. What are antibody-drug conjugates? Достапно на:

  4. Lyon, France. World Health Organization Classification of Tumors of Haematopoietic and Lymphoid Tissues. IARC Press; 2008.

  5. Maurer, JM et al. Event-free survival at 24 months is a robust end point for disease-related outcome in diffuse large B-cell lymphoma treated with immunochemotherapy. J Clin Oncol 2014; 32:1066-73.

  6. Numbers derived from GLOBOCAN 2018: Estimated cancer incidence, mortality and prevalence worldwide in 2018. Достапно на: http://globocan.iarc.fr.

Информациите на веб страницата имаат само информативен карактер и не можат да се сметаат како медицински совет.

КонтактВо светотlinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeCovid-19ЛековиКариераНовостиПерсонализирана здравствена заштитаИзјава за заштита на приватностаПравна изјава