Нова бизнис практика за унапредување на работата

Roche Македонија организатор на првиот “Suppliers Day” во Македонија

Фармацевтската компанија Roche Македонија, за прв пат претстави нов модел на комуникација со сите свои соработници и бизнис партнери. Станува збор за нова бизнис практика, која на светски рамки е често користена, но сепак за македонските компании непозната. Под мотото „Градиме подобро општество со нашите бизнис партнери“, Roche Македонија, организираше Suppliers Day, односно ден посветен на сите свои соработници, бизнис партнери, добавувачи и дистрибутери. Повеќе од шеесет соработници од различни компании присуствуваа на овој настан, организиран токму за нив.

Целта на настанот беше да се разменат ставови и искуства помеѓу соработниците, да се презентираат стандардите и протоколите на работа на Roche Македонија, истите да бидат детално објаснети и јасно утврдени со сите соработници. Ваквиот начин на дружење и комуникација ќе придонесе за подобрување на односот, пораст на обемот на соработка помеѓу Roche Македонија и неговите добавувачи во иднина, како и подобрување на ефикасноста во целокупната соработка.

Добрите релации со соработниците и добавувачите се еден од најважните темели за успешен развој на секоја компанија. Одржувањето квалитетни односи меѓу бизнис партнерите, меѓусебното запознавање на основните стандарди и етички вредности е важно за сите компании кои имаат заедничка соработка. Колку повеќе се унапредуваат меѓусебните односи, толку повеќе квалитетот на соработка ќе се зголемува.

Високите етички стандарди се императив во работата на Roche Македонија. Тие се стандарди кои се имплементираат во целокупното работење на компанијата било да е бизнис операција или соработка со своите бизнис партнери.

Suppliers Day беше прв настан од ваков вид организиран не само во Македонија, но и во целиот регион во кој постои компанијата (Источна Европа, Централна Азија и Кавказ). Овој ден беше важен чекор кон постигнување на успешни, одржливи и долгорочни односи со деловните партнери.

Roche Македонија уште еднаш даде пример до сите македонски компании како треба да комуницираат со своите партнери и соработници, бидејќи само со сериозен деловен пристап, сериозна, напорна и посветена работа се станува лидер во областа во која делувате.

NEW BUSINESS PRACTICE FOR PROMOTION OF WORK

Roche Macedonia organized the first "Suppliers Day" in Macedonia

The pharmaceutical company Roche Macedonia for the first time introduced a new model of communication with all of its associates and business partners. It is a new business practice, commonly used in the world, but still unknown for Macedonian companies. Under the motto "We build a better society with our business partners", Roche Macedonia organized Suppliers Day, respectively the day dedicated to all its associates, business partners, suppliers and distributors. More than sixty associates from various companies attended the event, organized especially for them.

The purpose of the event was to exchange views and experiences between colleagues, to present standards and protocol for Roche Macedonia, so they can be clearly spelled out and defined by all the attendants. This way of socializing and communication will improve the relationship, increase the volume of cooperation between Roche Macedonia and it’s suppliers in the future, and also improve the efficiency of the overall cooperation.

Good relations with partners and suppliers is one of the most important groundworks for the successful development of any company. Maintaining quality relationships between business partners, the mutual introduction of the basic standards and the ethical values are important for all companies that have joint cooperation. The more you improve relations, the more the quality of cooperation increases.

"High ethical standrads" is the imperative in the work of Roche Macedonia. They are standards that are implemented in the overall operation of the company, whether we talk about business operation or collaboration with it’s business partners.

Suppliers Day was the first event of it’s kind organized not only in Macedonia but also in the region where the company has branch office (Eastern Europe, Central Asia and the Caucasus). This day was an important step towards achieving a successful, sustainable and long-term relationships with business partners.

Roche Macedonia once again set an example to all Macedonian companies how to communicate with their partners, because only with serious business approach and strong, hard and dedicated work one can become a leader in the area in which operates.

Откриј повеќе

Контактирајте го Одделот за медицински информации

Информациите на веб страницата имаат само информативен карактер и не можат да се сметаат како медицински совет.

КонтактВо светотlinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeCovid-19ЛековиКариераНовостиПерсонализирана здравствена заштитаИзјава за заштита на приватностаПравна изјава