„Рош“ Македонија

Претставништво на Hoffmann-La Roche Ltd. започна со работа во Р. Македонија во 1999 година и од тогаш станува член на големото Рош семејство.

Во 2013 година, „Рош“ во Македонија преминува од Претставништво во компанија РОШ Македонија ДООЕЛ Скопје.

Компанијата РОШ Македонија ДООЕЛ Скопје, денес е водечка фармацевтска компанија во Македонија.

Организација

  • Управа
  • Оддел за финансии
  • Оддел за маркетинг и продажба
  • Медицински оддел
  • Оддел за пристап на пазари и стратешко планирање 

Производи и услуги

Како на глобално ниво, така и во Македонија нашите активности се насочени кон обезбедување на најсовремени иновативни тераписки решенија за доброто на пациентите. 

Ова пред сé се однесува на пациентите кои имаат потреба од соодветна терапија во областа на: