Подтипови на лимфоми:
Дали ја знаете разликата?

Не-Хочкинов лимфом (НХЛ) е хематолошка малигна болест која потекнува од белите крвни клетки - лимфоцити, кои се клучна компонента на имунолошкиот систем.1
Постојат повеќе од 60 различни подтипови на НХЛ,2 кои можат да се поделат на индолентни (спорорастечки) и агресивни (брзорастечки), во зависност од брзината на напредување на болеста.3 Двата најчести типа на НХЛ, фоликуларен лимфом (ФЛ) и дифузен Б-големоклеточен лимфом (ДБГЛ), се разликуваат според тоа како, кога и каде се развиваат, како и според начинот на лекување.

Кои се најчестите подтипови на НХЛ?

Преминете преку сликата лево или десно, за да го прочитате одговорот
Фоликуларен лимфом
Дифузен
Б-големоклеточен лимфом
Дифузен Б-големоклеточен лимфом е најчест агресивен лимфом, кој се јавува кај околу 30% од сите новодијагностицирани случаи на НХЛ. Ширум светот, годишно заболуваат околу 150.000 лица од оваа болест. 4,5
Фоликуларен лимфом е најчест индолентен лимфом, кој се јавува кај околу 20% од сите новодијагностицирани случаи на НХЛ. Годишно, во светот со овој подтип на лимфом се дијагностицираат околу 100.000 лица. 4,5

Како се разликуваат малигните клетки кај различните подтипови на лимфоми?

Фоликуларен лимфом
Дифузен
Б-големоклеточен лимфом
Дифузен Б-големоклеточен лимфом се нарекува дифузен бидејќи малигните клетки се распространети насекаде низ туморот уништувајќи ја нормалната структура на лимфниот јазол. 7
Фоликуларниот лимфом е Б-клеточен лимфом. Се нарекува фоликуларен бидејќи малигните клетки се групираат во кругови во лимфниот јазол, познати како фоликули. 6

Колку брзо напредува болеста?

Фоликуларен лимфом
Дифузен
Б-големоклеточен лимфом
Дифузниот Б-големоклеточен лимфом се карактеризира како агресивен, бидејќи напредува брзо и ако случајно не се лекува веднаш може да доведе до смртен исход. 9 Во случај кога пациентите со ДБГЛ не започнуваат со соодветен третман за болеста, средното преживување изнесува помалку од една година. 10
Фоликуларен лимфом е индолентен НХЛ, што значи дека напредува споро. Пациентите со фоликуларен лимфом може да живеат со години и доколку немаат присутни симптоми на болеста немаат потреба од третман веднаш по поставување на дијагнозата. 8

Кога се дијагностицираат овие подтипови?

Фоликуларен лимфом
Дифузен
Б-големоклеточен лимфом
Поради агресивната природа на ДБГЛ, симптомите на болеста, како што се зголемени лимфни јазли стануваат очигледни рано. Кај околу 40% од пациентите оваа болест се дијагностицира во рана фаза, кога и прогнозата е подобра. 9
Симптомите на фоликуларниот лимфом често се појавуваат постепено, и често поминуваат незабележани од страна на пациентите, што резултира со тоа што кај 80% од пациентите оваа болест се дијагностицира во поодмината фаза. 11

Каков е текот на болеста?

Фоликуларен лимфом
Дифузен
Б-големоклеточен лимфом
ДБГЛ реагира на третман и 60% од пациентите ќе бидат излекувани со првиот третман на оваа болест. 13 Пациентите кои реагираат на третманот и кај кои не се појавува прогресија на болеста во тек на две години од третманот, обично имаат сличен животен век како и здравите особи на нивна возраст. Меѓутоа, пациентите кај кои болеста се јавува повторно, имаат лоша прогноза и кратко преживување. 13,14
Иако поголемиот број на пациенти реагираат на почетниот третман на фоликуларниот лимфом, оваа болест обично се враќа и станува потешка за лекување во однос на претходното јавување. 12 Фоликуларниот лимфом може да се појави и дури неколку години после третманот кој довел до повлекување на болеста.

Кои се незадоволените медицински потреби кај овие болести?

Фоликуларен лимфом
Дифузен
Б-големоклеточен лимфом
Целта на третманот кај ДБГЛ е излекување. Потребни се нови третмански опции кои би довеле до зголемување на процентот на излекувани пациенти и унапредување на долготрајниот исход од лекувањето кај пациентите кои не реагираат на првичниот третман. 16
Моментално не постои лек за фоликуларен лимфом. Моменталните цели на третманот кај оваа хематолошка малигна болест е да се продолжи периодот на ремисија, односно периодот во кој пациентот е без болест. За да се унапреди долготрајниот исход од лекувањето, потребни се третмански опции кои ќе осигураат минимизирање на симптомите и долготрајно одржување на ремисијата кај пациентите. 15

Дополнителни информации

Повеќе за лимфомите можете да најдете тука

Референци

  • 9. Medscape. Diffuse large cell lymphoma. пристапено: ноември 2018 г. достапна на: http://emedicine.medscape.com/article/202969-overview
  • 10. Rovira J et al. Prognosis of patients with diffuse large B cell lymphoma not reaching complete response or relapsing after frontline chemotherapy or immunochemotherapy. Ann Hematol. 2015; 94: 803–812.
  • 11. Salles GA. Clinical features, prognosis and treatment of follicular lymphoma. Hematology Am Soc Hematol Educ Program 2007; 1:216-225.
  • 12. Lymphoma Research Foundation. пристапено: ноември 2018 г. достапна на: https://www.lymphoma.org/aboutlymphoma/nhl/fl/relapsedfl/
  • 13. Maurer, MJ et al. Event-free survival at 24 months is a robust end point for disease-related outcome in diffuse large B-cell lymphoma treated with immunochemotherapy. J Clin Oncol. 2014; 32: 1066-73.
  • 14. Vaidya R & Witzig TE. Prognostic factors for diffuse large B-cell lymphoma in the R(X)CHOP era. Annals of Oncology 2014; 25:2124–2133.
  • 15. Fowler N. Role of Maintenance Rituximab (Rituxan) Therapy In the Treatment of Follicular Lymphoma. Pharmacy and Therapeutics; 2011; 36:590-598
  • 16. Dotan E, et al. Impact of rituximab (Rituxan) on the treatment of B-cell non-hodgkin’s lymphoma. Pharmacy and Therapeutics.2010;35:148-57.