Факти за карцином на бели дробови

Големата слика

Карциномот на бели дробови е најчестиот карцином во светот веќе неколку децении, и е одговорен за

1 од 5 смртни случаи предизвикани од малигна болест1

Ширум светот, три лица умираат од карцином на бели дробови секоја минута2

На годишно ниво, повеќе лица умираат од карцином на бели дробови отколку од карцином на дојка, дебело црево и простата заедно3

Дијагноза, стадиум и третман4,5

Повеќе од 2/3

од пациентите дијагностицирани со карцином на бели дробови се во поодминат стадиум во кој шансите за преживување се мали

Карцином на бели дробови во рана фаза - клучни факти

Инциденца Преживување %

Прогноза

55%

Преживување

Стадиум

Стадиум - карцином само во белите дробови

Третман

Хирургија и хемотерапија

Локално напреднат карцином на бели дробови - клучни факти

Инциденца Преживување %

Прогноза

28%

Преживување

Стадиум

Побројни карциноми во белите дробови и во регионалните лимфни јазли

Третман

Хирургија, хемотерапија и радиотерапија

Напреднат карцином на бели дробови - клучни факти

Инциденца Преживување %

Прогноза

4%

Преживување

Стадиум

Метастази во околните органи

Третман

Систематска терапија (пр. целна терапија, имунотерапија, хемотерапија)

Во подоцнежните фази на карцином на бели дробови, системските третмани се клучни. Долго време единствена достапна системска терапија била хемотерапијата. Лекарите и пациентите многу се надеваат на новите видови на системски терапии кои покажале значајна корист за пациентите – целна терапија и имунотерапија.

Референци: