Ние во Рош, ги почитуваме високите етички стандарди и ги задоволуваме сите национални и меѓународни закони во нашата секојдневна работа. Етичкото деловно однесување е клучно за создавање на здраво и правично општествено опкружување. Тоа е причината зошто ние спроведуваме внатрешни процеси кои ни помагаат да обезбедиме нашите вработени да ги почитуваат законите и етичките правила на однесување во фармацевтската индустрија, кои промовираат добри и фер деловни практики.

Нашите етички стандарди се прикажани со корпоративните вредности на Рош – интегритет (integrity), храброст (courage) и страст (passion). Кодексот на однесување (Code of Conduct) ги насочува вработените да дејствуваат правично и фер во сите ситуации. Од сите вработени се бара да поминат задолжителна обука за да го разберат кодот и да знаат со кого да контактираат доколку се сомневаат во соодветни деловни практики.

Нашите облици на управување со деловните резултати не само што им овозможуваат на вработените да размислат за нивните деловни резултати, туку и за тоа како тие ги постигнуваат. Овие форми ја земаат предвид примената на корпоративните вредности на Рош во секојдневната работа.

Погледнете го Кодексот на однесување на Roche Group.

Одговорен маркетинг

Фармацевтската индустрија работи во согласност со строгите правила и упатства за продажба и промоција на своите производи. Тие се исто така наведени во нашиот Кодекс и се основа за соодветна комуникација со здравствените работници. Целта на интеракцијата со претставниците на системот за здравствена заштита е размена на научни информации кои ќе ја зајакнат употребата на производите на Рош. Оваа интеракција се заснова на високи стандарди на интегритет, етика и чесност.

Посветени сме на систематско оценување на нашите достигнувања, вклучително и транспарентно известување.

Една од нашите цели е систематски да ги проценуваме научните достигнувања, затоа се стремиме да им овозможиме на здравствените работници да донесат одлуки самостојно и независно, засновано на реални и валидни податоци, да им обезбедат на пациентите најдобар можен третман.

Поради оваа причина, ние организиравме строги внатрешни контроли, систем за управување со ризик и систем за контрола на деловните активности и почитување на правилата на професијата.