Американското здружение за клиничка онкологија (ASCO) ги препознава Kadcyla и Tecentriq како дел од најважните иновативни терапии за третман на карцином во 2019 година.

Американското здружение за клиничка онкологија (анг. American society of clinical oncology, ASCO), ги препознава лековите Kadcyla® (trastuzumab emtansine) и Tecentriq® (atezolizumab) како дел од најважните иновативни терапии за третман на карцином во 2019 година. Во последниот годишен извештај на ASCO за напредоците во третманот на ракот (анг. Advances in Cancer treatment) се презентирани резултатите од клиничките студии KATHERINE, Impassion130 и Impower133 со кои се доведуваат нови можности за терапија за пациентите со карцином на дојка и карцином на бели дробови.

Нашето познавање на биологијата на малигната болест продолжува да расте секој ден, водејќи не до нови типови на иновативни пристапи за третман и целни терапии. Во последната година, терапиите се комбинираат на нови поразлични начини, се оптимизира дозирањето и редоследот на дозирање на веќе постоечките терапии и се намалува бројот и сериозноста на несаканите настани. Истражувачите посоодветно ги идентификуваат групите на пациенти кои имаат најголем бенефит од специфичните третмани.

Лекот Kadcyla е одобрен од страна на Агенцијата за храна и лекови на Соединетите Американски држави (анг. Food and drug association, FDA) во 2019 година во адјувантен (после операција) третман на пациенти со резидуална инвазивна болест, после неоадјувантен (пред оперативен) третман со третманскиот режим на taxan и Herceptin® (trastuzumab). Лекот Kadcyla може да се дава кај пациенти кои имаат зголемена експресија на протеинот HER2, кој го промовира растот на тумор клетките. Зголемена експресија на протеинот HER2 има кај 14% од жените.1

Уште од првото свое одобрување во 1998 година, лекот Herceptin успешно ја трансформира грижата за пациентите со HER2 позитивен карцином на дојка. Тој претставува моноклонално антитело, кое насочено се врзува за HER2 рецепторот. Лекот Kadcyla претставува алка помеѓу Herceptin и хемотерапевтскиот лек emtansine.На тој начин се врзува за клетките кои имаат поголема експресија на HER2 и селективно го испушта хемотерапевтскиот агенс внатре во клетките, што резултира со апоптоза.

Резултатите од фаза III клиничката студија KATHERINE3 го овозможија одобрувањето на лекот Kadcyla во адјувантен третман во 2019 година. Во оваа клиничка студија биле вклучени 1.500 пациенти, кои имале резидуална инвазивна болест после неоадјувантен третман со taxan и Herceptin. Тие биле рандомизирани во сооднос 1:1, еден дел примиле 14 циклуси Herceptin, другиот дел примиле 14 циклуси Kadcyla. Пациентите кои биле на третман со Kadcyla, имале 50% намален ризик од повторно појавување на инвазивна болест или смрт, во споредба со пациентите кои после операција примиле Herceptin.

Кај TNBC, нема експресија на трите најчести типови на рецептори кои делуваат врз растот на туморот – естроген, прогестерон и HER2. Пациентите чии што тумори се негативни за овие рецептори, или поточно пациентите кои имаат TNBC, немаат бенефит од хормонската таргет терапија или од HER2 таргет терапијата. За жал прогнозата кај пациентите со метастатски TNBC, е многу лоша, со средна стапка на преживување од 18 месеци или помалку, од времето на поставување на дијагнозата.

Во 2019 година, со презентација на резултатите од клиничката студија Impassion1304 се докажало дека комбинацијата на Tecentriq со хемотерапија ([nab] paclitaxel албумин поврзани наночестици), го подобрува преживувањето без прогресија на болеста (анг. progression free survival, PFS), кај пациентите со TNBC.  Во целосната испитувана популација, кај пациентите кои ја примале оваа комбинација имало PFS од 7,2 месеци, споредено со PFS од 5,5 месеци кај пациентите кои примале плацебо во комбинација со nab-paclitaxel. Пациентите биле поделени во посебни групи според PD-L1 изразеност на имунолошките клетки (позитивен или негативен статус) и истражувачите забележале дека лекот Tecentriq покажува подобри резултати кај пациентите кои имаат позитивна PD-L1 изразеност на имунолошките клетки. Кај овие пациенти, PFS изнесувала 7,5 месеци при третман со комбинацијата и 5,0 месеци при третман само со хемотерапија. Комбинацијата на Tecentriq со хемотерапија е одобрена за третман на TNBC, од страна на FDA во март 2019 година и веќе се користи кај голем број на пациенти.5

Во јуни 2019 година, со ажурирање на податоците од клиничката студија Impassion130 се покажува дека кај групата на пациенти кои имаат позитивна PD-L1 изразеност на имунолошките клетки, додатокот на Tecentriq во терапијата, значително го подобрува вкупното преживување (25 месеци во споредба со 18 месеци). Оваа студија ја покажува значајноста на континуираното истражување во полето на имунотерапијата.

Кај SCLC во напредна фаза, каде што болеста е проширена во двата бели дроба, во лимфните јазли на другата страна од градниот кош, или во други делови од телото, моменталните терапии за третман се платинум-базирана хемотерапија и лекот etoposide. Etoposide за прв пат е одобрен за третман на оваа индикација во раните 1980 години6, и од тогаш нема друг напредок за лекување на оваа болест. Направени се поголем број на фаза III клинички студии во кои се оценувала терапијата со различни хемотерапевтски режими и таргет терапии. Ниедна од овие стратегии не била успешна.

IMpower 133 претставува двојно-слепа фаза III клиничка студија, во која се испитува комбинацијата на Tecentriq со хемотерапија, во третман на SCLC во напредна фаза.7 Лекот Tecentriq претставува anti-PD-L1 моноклонално антитело. Во оваа клиничка студија, 403 пациенти со SCLC во напредна фаза примале carboplatin и etoposide хемотерапија со или без Tecentriq. Пациентите кои примале Tecentriq имале значајно подобри резултати за вкупното преживување и преживувањето без прогресија на болеста - 12,3 месеци и 5,2 месеци, споредено со третман со само хемотерапија – 10,3 месеци и 4,3 месеци. Генерално, несаканите настани биле споредливи и кај двете стратегии за третман, но имунолошките предизвикани несакани настани (пример осип и хипертироидизам) биле почести кај пациентите кои примале Tecentriq. Овие резултати овозможија одобрување на лекот Tecentriq во комбинација со хемотерапија од страна на FDA во март 2019 година.8 Оваа терапија претставува стандардна грижа во САД за третман на SCLC во напредна фаза.

Референци:

  1. National Cancer Institute Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) Program: Cancer Stat Facts: Female Breast Cancer Subtypes.

  2. Збирен извештај за особините на лекот Kadcyla (trastuzumab emtansine) 100 mg и 160 mg прашок за концентрат за раствор за инфузија.

  3. von Minckwitz G, Huang CS, Mano MS, et al. Trastuzumab emtansine for residual invasive HER2-positive breast cancer. N Engl J Med 380:617-628, 2019.

  4. Schmid P, Adams S, Rugo HS, et al. Atezolizumab and nab-paclitaxel in advanced triple-negative breast cancer. N Engl J Med 379:2108-2121, 2018.

  5. Агенција за храна и лекови на САД: FDA approves atezolizumab for PD-L1 positive unresectable locally advanced or metastatic triple-negative breast cancer.

  6. Hande KR: Etoposide: Four decades of development of a topoisomerase II inhibitor. Eur J Cancer 34:1514-1521, 1998.

  7. Horn L, Mansfield AS, Szczesna A, et al. First-line atezolizumab plus chemotherapy in extensive-stage small-cell lung cancer. N Engl J Med 379:2220-2229, 2018.

  8. Агенција за храна и лекови на САД: FDA approves atezolizumab for extensive-stage small cell lung cancer.

Откриј повеќе

Информациите на веб страницата имаат само информативен карактер и не можат да се сметаат како медицински совет.

КонтактВо светотlinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeCovid-19ЛековиКариераНовостиПерсонализирана здравствена заштитаИзјава за заштита на приватностаПравна изјава