Нова надеж за пациентите со агресивен рак на дојка

  • Промовиран нов лек за рак на дојка во Македонија

Фармацевтската компанија Hoffmann - La Roche („Рош“) за стручната јавност го промовираше лекот со којшто се постави нов стандард во вкупното преживување на болните од т.н. HER2 позитивен рак на дојка. Онколозите и останатата стручна јавност, која работи на полето на рак во Македонија, на промотивниот настан организиран од страна на компанијата „Рош“, одблизу се запознаа со карактеристиките на оваа иновативна терапија која го носи името PERJETA (pertuzumab). Настанот се одржа под модераторство на еминентниот проф. д-р Жозеф Глигоров, онколог во болницата „Тенон“ и професор на универзитетот Сорбона во Париз, додека останатите предавачи на настанот беа специјалист онколог доктор Никола Васев од Клиниката за онкологија и радиотерапија во Скопје, и проф. д-р Петар Стефановски, онколог во Клиничка болница Битола.

Овој лек е регистриран и веќе е достапен во нашата држава, но трошокот за лекување се уште е на товар на пациентите. На настанот беше истакнато дека компанијата „Рош“ работи интензивно во соработка и партнерство со здравствените власти, како и стручната јавност, во изнаоѓање на решенија овој лек, кој претставува стандарден третман во ракот на дојка, да биде достапен и за пациентите во РМ. Пристапот до новите иновативни лекови, како што е и лекот PERJETA (pertuzumab), во едно општество овозможува подобрување на целокупниот здравствен систем, како и подолг и поквалитетен живот за болните од рак и нивна вклученост во општеството.

Лекот Perjeta (pertuzumab) е индициран во комбинација со trastuzumab и docetaxel кај возрасни пациенти со HER2 позитивен метастатски или локално рекурентен, нересектабилен рак на дојка, кои претходно за својата  метастатска болест не примале анти-HER2 терапија или хемотерапија. Овој лек исто така претставува нео-адјувантен (предоперативен) третман за рак на дојка веќе одобрен за пациенти со ран стадиум на HER2 позитивен рак на дојка во Америка и уште во 20 други земји.

Специјалистот онколог д-р Никола Васев од Универзитетската клиника за онкологија и радиотерапија, за време на промотивниот настан во своето излагање нагласи дека HER2 позитивниот рак на дојка е особено агресивен тип на рак од којшто заболуваат повеќе од 100.000 жени во Европа секоја година. Кај пациентите со ран стадиум на HER2 позитивен рак на дојка клиничките студии и клиничката пракса докажаа дека Herceptin (trastuzumab) го намалува ризикот од повторно појавување на болеста за 50%. Пациентите со напреднат стадиум на болеста имаат можност за подобрено преживување од 20,3 месеци со хемотерапија, додека времето на преживување на овие пациенти во комбинација со хемотерапија и Herceptin (trastuzumab) се зголемува двојно – 40,8 месеци. Во студијата CLEOPATRA, лекот PERJETA (pertuzumab) во комбинација со Herceptin (trastuzumab) и хемотерапија, покажа уште поголемо продолжување на средното време на преживување за пациентите со оваа агресивна болест, односно вкупно 56,5 месеци, или 15,7 месеци подолго споредено со претходниот стандарден режим на лекување.

Директорот на Балканската групација на„Рош“, г. Уфук Апајдин, изјави: „Нашиот придонес за подигнување и подобрување на здравството во светски рамки секогаш е насочен кон истражување и развој на нови лекови и дијагностички тестови, со цел да обезбедиме подобар третман на пациентите. Посветивме повеќе од 30 години во истражување на улогата на HER2 протеинот. За тоа време поддржавме повеќе од 400 клинички студии во таа област, и развивме три нови иновативни лека со коишто до денес се третирани 1,9 милијарди пациенти во светски рамки. Но лековите за рак на дојка можат да им помогнат на пациентите само доколку тие имаат пристап до истите. Ние се залагаме за пристап преку соодветни и прифатливи решенија во партнерство со здравствените власти и сите чинители во здравството, да се овозможи долгорочно и одржливо подобрување во третманот на ракот на дојка и да се подобри пристапот до иновативни лекови за сите пациенти во Македонија“.

Лекот PERJETA (pertuzumab) го напаѓа HER2 рецепторот, протеин кој го има во големи количини на надворешноста на клетките на HER2 позитивниот рак на дојка. Овој лек го спречува спојувањето (или димеризацијата) на HER2 рецепторот со останатите HER рецептори (EGFR/HER1, HER3 и HER4) на површината на клетката, процес за кој се смета дека игра улога во растењето и преживувањето на туморот.

PERJETA (pertuzumab), делува на начин кој е комплементарен со делувањето на Herceptin (trastuzumab), бидејќи двата лека се врзуваат за различни региони на HER2 рецепторот.

Врзувањето на PERJETA (pertuzumab) со HER2 може исто така да даде сигнал на имуниот систем да ги уништи туморските клетки. Се смета дека комбинацијата на PERJETA (pertuzumab), Herceptin (trastuzumab) и хемотерапија овозможува поопсежна блокада на HER сигналните патишта.

CLEOPATRA – (Clinical Evaluation Of Pertuzumab And Trastuzumab – Клиничко испитување на Pertuzumab и Trastuzumab) претставува интернационална, фаза 3, рандомизирана, двојно слепа, плацебо контролирана клиничка студија. Студијата ги испитува ефикасноста и безбедносниот профил на PERJETA (pertuzumab), во комбинација со Herceptin (trastuzumab) и хемотерапија со docetaxel, споредено со Herceptin (trastuzumab) и хемотерапија плус плацебо кај 808 пациенти со претходно нелекуван HER2 позитивен мРД, или со HER2 позитивен мРД кој повторно се појавил по претходна терапија.

Студијата ја постигна целта за подолго преживување без прогресија на болест (ПБП) и за поголемо вкупно преживување (ВП). Луѓето кои ја примале комбинацијата на PERJETA (pertuzumab), Herceptin (trastuzumab) и хемотерапија имаат статистички значително намалување од 38% на ризикот од влошување на нивната болест или смрт, во споредба со луѓето кои примале Herceptin (trastuzumab) и хемотерапија. Студијата покажа дека пациентите кои примале PERJETA (pertuzumab), Herceptin (trastuzumab) и хемотерапија живееле без влошување на болеста во просек подолго за 6,1 месеци во однос на пациентите кои примале Herceptin (trastuzumab) и хемотерапија (18,5 месеци наспрема 12,4 месеци). Средното вкупно преживување беше 40,8 месеци за пациентите кои примале Herceptin (trastuzumab) и хемотерапија, додека средното вкупно преживување беше 56,5 месеци за пациентите кои ја примале комбинацијата PERJETA (pertuzumab), Herceptin (trastuzumab) и хемотерапија.

Рош е најголемата биотехнолошка компанија во светот, со оригинаторни лекови за онкологија, имунологија, заразни болести, офталмологија и болести на централниот нервен систем. „Рош“ исто така е светски лидер во ин-витро дијагностиката и ткивната дијагностика на рак, и предводник во справувањето со дијабетесот. Целта на персонализираната стратегија за здравствена заштита на „Рош“ е да се обезбедат лекови и дијагностика што овозможуваат видлив напредок во смисла на квалитетот на живот, безбедноста и преживувањето на пациентите. Дваесет и девет лека развиени од „Рош“ се вклучени во есенцијалната листа на неопходни лекови на Светската Здравствена Организација, меѓу кои антибиотици, антималарици и лекови за рак. Компанијата „Рош“ е присутна во Македонија од 1999 година и вработени се повеќе од 30 лица во областа на лекови и грижа за дијабетесот.

Преземања

Превземете го соопштението во pdf

Откриј повеќе

Контактирајте го Одделот за медицински информации

Информациите на веб страницата имаат само информативен карактер и не можат да се сметаат како медицински совет.

КонтактВо светотlinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeCovid-19ЛековиКариераНовостиПерсонализирана здравствена заштитаИзјава за заштита на приватностаПравна изјава