Типичен пат на пациентот со ран не-ситноклеточен карцином на бели дробови

Раната детекција на не-ситноклеточниот карцином на бели дробови може да го промени третманскиот пат на пациентите. Дознајте зошто колаборативниот и мултидисциплинарен пристап е клучен за подобрување на исходите од лекувањето.

Повеќе